Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Portefeuillehouder(s) Jongebloed en Rikkers
Organisatie Ruimte

Taakvelden

 • Openbaar vervoer
 • Economische havens en waterwegen
 • Openbaar groen en (openlucht) recreatie (in de openbare ruimte)
 • Verkeer en vervoer
 • Recreatieve havens
 • Parkeren (geen lasten en baten)

Beleidsnota's

 • Beleidsplan Kwaliteitsambitie openbare ruimte 2012-2016
 • Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan (GVVP 2000) inclusief de uitgevoerde evaluatie (2007)
 • Nota Openbare verlichting
 • Bomenbeleidsplan
 • Landschapsbeleidsplan
 • Beleidsvisie Versterking kernwinkelapparaat (MKB REVA rapport)
 • Ontwikkelagenda Versterking economische structuur
 • Structuurplan 2000-2015
 • Investeringskalender 2017-2027
 • Collegeprogramma 2018-2022

Gerealiseerd beleid

Verbetering aansluiting A32/Stellingenweg/Om den Noort
Met de provincie is overeenstemming over het ontwerp van de bypass bij de rotonde Lycklamaweg/Stellingenweg.  
De uitvoering zal in 2019 plaatsvinden.

Verbetering verkeersveiligheid en bereikbaarheid stationsomgeving Wolvega
In overleg met de aanwonenden is een ontwerp voor de herinrichting van de Stationsweg en stationsomgeving opgesteld. 
Met de uitvoering is eind 2018 gestart.  

Vervangen Brug over Tjonger
In 2018 zijn de voorbereidingen gestart en is de aanbesteding geweest. In het eerste kwartaal van 2019 is de brug vervangen. 

Bermverharding
Langs diverse wegen is bermverharding aangebracht. Te noemen locaties zijn Mauritsweg te Noordwolde-zuid, Alteveersweg te Boijl, Oosterseveldweg te Noordwolde en Oosterstreek, Spangahoekweg en Marktweg te Spanga.
De verdere uitvoering is afhankelijk van de voortgang in de aanleg van breedband.       

Kwaliteit openbare ruimte 
In 2019 ontvangt u een startnotitie over het proces om te komen tot een nieuwe kwaliteitsambitie.

Upgrading fietspad De Linde
In 2018 is ca. 2/3 deel van fase I, gedeelte Steenwijkerweg/Driewegsluis), gerealiseerd. Het restant wordt begin 2019 aangepakt.  
De gebiedscommissie Beekdal Linde heeft in 2018 onderzoek gedaan naar de hermeandering van de Linde. De ligging van het tracé van fase 2 van het fietspad wordt definitief bepaald in 2019. Dan kan begonnen worden met het opstellen van het ontwerp.

Uitrol Breedband 
In 2018 is begonnen met vraagbundeling in onze gemeente.

 

Wij halen de met u afgesproken onderhoudsniveaus voor de openbare ruimte

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 
Voor de meeste onderdelen van de openbare ruimte is de kwaliteit gehaald.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

De weggebruikers moeten op een veilige manier hun bestemming kunnen bereiken en aan het verkeer kunnen deelnemen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 
Het bijdragen aan bewustwording van de weggebruikers met als resultaat een veilige deelname aan het verkeer.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Een verbetering van de doorstroming op de ontsluitingsstructuur van Wolvega

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
Wij voeren jaarlijks verkeerstellingen uit op diverse wegvakken. Daaruit blijkt een toename van het aantal motorvoertuigen op de hoofdinfrastructuur. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost Friesland

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 
Een groenstructuur die passend is bij de landschapskenmerken van onze gemeente.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2018 Primitieve begroting 2018 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 6.079 6.257 5.879 178
Baten -154 -134 -56 21
Saldo van lasten en baten -5.925 -6.123 -5.823 -198
Onttrekkingen 67 126 0 59
Saldo mutatie reserves 67 126 0 59

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 2