Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Binnen de zich aandienende mogelijkheden uitvoering geven aan het klimaat- en duurzaamheidsbeleid

Binnen de zich aandienende mogelijkheden uitvoering geven aan het klimaat- en duurzaamheidsbeleid
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

In 2018 is uitvoering gegeven aan het klimaat- en duurzaamheidsbeleid van de gemeente (Klimaatbeleidsplan 2010-2020). Vanuit de sporen bedrijven, inwoners en gemeente is duurzaamheid verder geïntegreerd in de gemeentelijke beleidsterreinen. Hiermee is bijgedragen aan het behalen van de beleidsdoelstellingen: reductie uitstoot broeikasgassen, energiebesparing en toepassen van duurzame energie.

Spoor bedrijven
• De zonneparken in Wolvega (5 ha) en Noordwolde (5 ha) zijn gebouwd en leveren sinds de tweede helft van 2018 aan het elektriciteitsnet. Beide zonneparken wekken jaarlijks in totaal circa 7.700 MWh op en kunnen daarmee ongeveer 2.100 huishoudens voorzien van groene elektriciteit. De CO2-uitstoot wordt hiermee gereduceerd met 2.500 ton per jaar. De eigenaar/exploitant van de beide parken heeft laten weten dat ook het naastgelegen perceel in Wolvega is verworven (5 ha). In de loop van 2019 wordt ook dat deel van het zonnepark aangelegd. 
• De inkomsten van de beide zonneparken willen we gaan toevoegen aan de, in 2019  in te stellen, reserve Energiefonds Weststellingwerf (de verdere uitwerking van deze reserve komt in 2019).
• Vanuit de gemeentelijke rol is kennis genomen van het drijvend zonnepark-initiatief zandwinput Oldeholtwolde (circa 50 ha).
• Vanuit de Streekagenda samenwerking hebben de gemeenten in de regio Zuidoost onderzoek gedaan naar de kansen en opbrengsten van kleine windmolens. 

 

Spoor inwoners
• Via het Young Solar Raceteam van het Linde College komen leerlingen in contact met techniek, innovatie en duurzaamheid. Het team is met een kleine financiële bijdrage ondersteund. Als tegenprestatie werd de Solarboot voorzien van het gemeentelogo.
• Er is een bijdrage geleverd aan de promotie van de Zonnekaart (www.zonnekaart.nl) en het Duurzaam Bouwloket (www.duurzaambouwloket.nl). Twitter, facebook en de gemeentelijke website werden hierbij ingezet.
• Buurkracht zet in op energiebesparing in teamverband. Buurkracht is ook actief in onze gemeente (initiatief van o.a. de netbeheerder en Doarpswurk). Er zijn contacten met een aantal dorpen in onze gemeente. In Wolvega is een voorlichtingsbijeenkomst geweest.
• Het initiatief van Sport Fryslân 'De energiebewuste sportvereniging' wordt (financieel) ondersteund. Sport Fryslân heeft hier verder uitvoering aan gegeven (met een inmiddels afgesproken doorloop in 2019). Het initiatief sluit aan op een ook verlengde landelijke subsidieregeling voor het nemen van energiemaatregelen bij sportverenigingen.
• Er is een verdere verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de komende jaren tot een vraaggerichte uitbreiding van het aantal laadpalen voor elektrisch rijden te komen. In 2018 is één aanvraag voor een laadpaal in behandeling genomen. 
• In het kader van energie-neutrale dorpen zijn verdere stappen gezet (o.a. in samenwerking met energiecoöperatie De Toekomst uit Steggerda).
• De gemeentelijke communicatiemiddelen zijn ingezet om de Nationale duurzame huizen route 2018 onder de aandacht te brengen.

Spoor gemeente
• In 2013 werden 100 zonnepanelen geplaatst op het hoofdgebouw van de gemeentewerf. Ook in 2018 is daarmee circa 24.000 KWh duurzame elektriciteit opgewekt (gemiddeld jaarverbruik van 7 huishoudens). Dat komt overeen met een CO2-uitstootreductie van 13,7 ton over deze periode.
• Voor het plaatsen van extra zonnepanelen op de uitbreiding gemeentewerf is door RVO SDE-subsidie toegewezen. In 2018 is de nieuwbouw gereed gekomen en zijn de extra zonnepanelen op het dak geplaatst.
• Vanuit de stichting OV-Fryslân is ook in 2018 gezamenlijk met andere overheden en maatschappelijke organisaties energie duurzaam ingekocht. 
• De twee (groen)gas auto’s zijn begin 2018 vervangen door twee elektrische auto's.
• Samen met Opsterland en Ooststellingwerf werd eind 2017 het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (M.V.I.) ondertekend. Hiermee wordt het belang van circulair-, biobased- en klimaatbewust inkopen onderschreven. Ook is er aandacht voor het creëren van extra banen, werkervaringsplekken of stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het uitvoeren van opdrachten voor de gemeente.
• Er is een verdere verkenning uitgevoerd naar de gemeentelijke taak bij het thema Circulaire Economie.
• Er is deelgenomen aan de Elfwegentocht 2018 (o.a. met diverse communicatie-activiteiten, deelname wereldrecord elektrisch laden bij HomeCenter en deelname fossielvrije slotparade van Drachten naar Leeuwarden).