Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Op maatschappelijk niveau draagt sport en bewegen bij aan de leefbaarheid in een dorp of buurt

Op maatschappelijk niveau draagt sport en bewegen bij aan de leefbaarheid in een dorp of buurt
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun
Jongebloed Jack

  • In het collegeprogramma 2018-2022 hebben we opgenomen dat we de inzet op sport en bewegen vergroten. Dit past bij het rijksbeleid en het Nationaal Sport Akkoord.
  • Het Buurtsportwerk ondersteunde initiatieven in buurten en dorpen. Voorbeelden zijn de buitenspeeldag in de Meulepolle, de buurtdag van de Breuningslaan, de beleef- en beweegtuin van Lindestede en de survivalrun in Noordwolde.
  • We ondersteunden sport- en beweegaanbieders via subsidies voor leden en onderhoud. Voor het groot onderhoud verhoogden wij het budget en konden wij voldoen aan alle aanvragen. Omdat één van de aanvragers de eigen financieringsmiddelen niet bijeen kon brengen, heeft deze besloten geen gebruik van de toegekende subsidie te maken. Daardoor is in 2018 het volledige budget niet benut.
  • Bij de kadernota 2018 is voor 3 jaar geld beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke vervanging van groot spelmateriaal, zoals ringen- en klimtouweninstallaties en klimramen. In 2018 is hiermee gestart. In 2019 en 2020 zal dit verder worden uitgevoerd.
  • Gedurende het jaar zijn (voorbereidende) werkzaamheden verricht om te komen tot een sportplatform. Eind januari 2019 is daartoe een bijeenkomst voor en met lokale sport- en beweegaanbieders gepland.