Meer
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud

Terug

Versterken van de educatieve infrastructuur waarbij sprake is van een evenwichtige spreiding over de gemeente

Versterken van de educatieve infrastructuur waarbij sprake is van een evenwichtige spreiding over de gemeente
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun

1. Uitvoering van de verordening Voorziening huisvesting onderwijs via de jaarlijkse vaststelling van programma en overzicht van aangevraagde voorzieningen onderwijshuisvesting.

Voor 2018 hebben schoolbesturen onderwijshuisvestingsaanvragen ingediend voor de OBS Dorpsschool De Blesse, OBS Heidepolle en gymzaal Matthijsje.

OBS Dorpsschool De Blesse
Schoolbestuur Comprix werkte aan een plan voor de toekomstige huisvesting van de fusiescholen OBS Dorpsschool in De Blesse en OBS Triangel in Steggerda. Uitgangspunt was dat dit plan in 2019 vorm zou krijgen, waarbij de scholen tot die tijd in de huidige gebouwen gehuisvest zouden blijven. Met ingang van 2018 is wettelijk geregeld dat medezeggenschapsraden dienen in te stemmen met een fusie tussen twee scholen. Voor de zomervakantie werd duidelijk dat niet alle partijen zich konden vinden in een fusie van de twee openbare scholen. Schoolbestuur Comprix heeft daarom besloten het fusietraject te beëindigen. De ingediende aanvraag is daarom ingetrokken.

Noodlokalen obs Heidepolle
Tijdens de raadsvergadering van 10 juli 2017 heeft de raad door middel van een motie verzocht in te stemmen met het verzoek van Comprix om twee noodlokalen te plaatsen bij obs De Heidepolle. In september 2017 is hier al uitvoering aan gegeven. De financiële bijdrage is in de najaarsnota 2017 verwerkt en heeft dus geen financiële impact meer voor 2018.

Gymzaal Matthijsje
De aanvraag voor groot onderhoud aan de gymzaal is op technische noodzaak beoordeeld en het onderhoud is uitgevoerd.

2. We voeren regie op de uitvoering van de jaarlijks te realiseren huisvestingsvoorzieningen. De schoolbesturen voeren de toegekende voorzieningen uit en informeren de gemeente over de voortgang en geven een financiële verantwoording van de toegekende financiële middelen.

3. Daarnaast hebben we gestructureerd op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met schoolbesturen. Besluitvorming over onderwijshuisvestingszaken is hierbij aan de orde.

4. Brede scholen en multifunctionele accommodaties zijn in beheer bij de gemeente. Regelmatig hebben we overleg met gebruikers hiervan.

5. Enkele basisscholen hebben te maken met leegstand als gevolg van een dalend leerlingenaantal. Als het toekomstperspectief van de school het toelaat, is het wenselijk om in de leegstaande lokalen voorschoolse voorzieningen te huisvesten. Dit clusteren van voorzieningen geeft invulling aan rijksbeleid, namelijk de ontwikkeling van integrale basisvoorzieningen voor 0-12 jaar. Deze voorzieningen hebben een regiofunctie en bedienen meerdere dorpen/wijken. Zo heeft de organisatie Eigen&Wijzer zich in 2018 met een voorschoolse voorziening gevestigd in het schoolgebouw van Rkbs MGR Scholtensschool te Wolvega.