Bijlagen

Bijlage I: Verstrekte subsidies

Verstrekte subsidiebedragen

Overzicht subsidie preferente organisaties
Beleidsproduct Preferente organisatie Actuele begroting 2020 Rekening 2020
1. Veiligheid
Nieuwjaarsfeest Stichting Horeca Centrumplein 3.200 4.000
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Waterwegen Ijswegen Centrale Weststellingwerf 1.679 1.679
5. Sport, Cultuur en Recreatie
Bibliotheekwerk Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân 439.630 439.630
Ontwikkelingssamenwerking Stichting Wereldwinkel Wolvega e.o. 3.449 3.449
Ontwikkelingssamenwerking Stichting Gered Gereedschap Wolvega 5.752 5.752
Cultuurbevordering (bevordering Stellingwerfs) Stichting Stellingwarver Schrieversronte 25.167 25.167
Cultuurbevordering (bevordering Stellingwerfs) Projecten Stellingwerfs 16.019 16.019
Heemkunde Schoolbesturen 9.972 9.000
Cultuurbevordering Stichting Opera Spanga 10.150 10.150
Cultuurbevordering Stichting Intermezzo (Opera Nijetrijne) 2.500 2.500
Cultuurbevordering Culturele hoofdstad 2018-2028 legacy 45.000 0
Oudheidkunde en musea Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde 78.655 78.655
Oudheidkunde en musea Vereniging Oudheidkamer Weststellingwerf 5.075 5.075
Muziekonderwijs - Doorlopende leerlijn Jeugd en jongeren (hafabra) Schoolbesturen p.o./v.o./Hafabra 132.045 123.910
Muziekonderwijs - muziekfestival Schoolbesturen p.o / v.o. 40.000 0
Heite Schaaktoernooi Heite Schaaktoernooi 5.410 0
Buurtsportwerk Stichting Sport Fryslân 284.000 283.927
Multifunctionele accommodaties (onderhoud) Stichting Harten Tien 41.370 41.370
Lokale omroep Stichting Radio Weststellingwerf Centraal 15.950 14.989
6. Sociaal Domein
Armoedebeleid Stichting Leergeld Heerenveen e.o. 130.000 125.000
Schuldhulpverlening Humanitas 7.714 7.050
Maatschappelijke dienstverlening Stichting Slachtofferhulp Nederland 7.500 7.494
Maatschappelijke dienstverlening Stichting Tûmba 9.944 9.704
Versterking Sociale Basis Stichting Breuningslaan 2.000 2.000
Versterking Sociale Basis Stichting Home-start Nederland 30.000 21.981
1.352.181 1.238.501
Subsidieplafond per subsidieregeling
Beleidsveld/taakstelling Subsidieregeling Actuele begroting 2020 Rekening 2020
4 Onderwijs
Peuteropvang Subsidieregeling Peuteropvang 288.266 221.703
5 Sport, Cultuur en Recreatie
Cultuurbevordering Subsidieregeling Amateurkunstbeoefening Weststellingwerf 42.645 34.091
Cultuurbevordering Subsidieregeling kunst en cultuur 39.173 23.815
Sportbevordering Subsidieregeling sportverenigingen gemeente Weststellingwerf 112.930 115.736
Gemeentelijk monumentenbeleid Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten gemeente Weststellingwerf 40.600 7.010
6 Sociaal domein
Sociaal-cultureel werk Subsidieregeling Sociaal cultureel werk Weststellingwerf 17.375 6.384
Maatschappelijke dienstverlening Subsidieregeling Maatschappelijke dienstverlening, Ouderenzorg en Openbare gezondheidszorg (EHBO) 8.786 20.333
Ouderenzorg Subsidieregeling Maatschappelijke dienstverlening, Ouderenzorg en Openbare gezondheidszorg (EHBO) 37.438 15.503
7 Volksgezondheid en Milieu
Openbare gezondheidszorg Subsidieregeling Maatschappelijke dienstverlening, Ouderenzorg en Openbare gezondheidszorg (EHBO) 3.726 2.070
590.939 446.644

Bijlage II: Lijst met afkortingen

Bijlage II: Lijst met afkortingen

A
AMvB Algemene Maatregelen van Bestuur
APPA Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
ASS Autisme Spectrum Stoornis
ATB All Terrain Bicycle (terreinfiets)
AWB Algemene wet bestuursrecht
AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten
B
B&R Beheer en Registratie
B&W Burgemeester en Wethouders
BADO Besluit Accountantscontrole decentrale overheden
BAG Basisregistraties adressen en gebouwen
BBV Besluit begroting en verantwoording
BBZ Besluit bijstandverlening zelfstandigen
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie
BIE Bouwgrond in exploitatie
BIG Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BNG Bank Nederlandse gemeenten
BOF Bestjoerlik Orlis Feangreide
BRO Basisregistratie ondergrond
BRP Basisregistratie Personen
BTW Belasting over de toegevoegde waarde
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten
BV Besloten vennootschap
BVI Afdeling Belasting, Vastgoed en Informatie
BW Boekwaarden
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
C
C02 Koolstofdioxide (Koolzuurgas)
cao Collectieve arbeidsovereenkomst
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CBS Christelijke basisschool
CCW Commerciële club Weststellingwerf
CPI Consumenten prijs index
Cv Centrale verwarming
D
DHW Drank- en horeca wet
DigiD Digitale persoonsidentificatie
DMS Document Managementsysteem
DOR Digitaal Opkopers Register
DPAN Digitale Platform Aansluiting Nazorg
DSO Digitaal Stelsel Omgevingswet
E
EMU Europese Economische en Monetaire Unie saldo
ENSIA Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EPA Energie Prestatie Adviezen
Eph Eenpersoonshuishouden
EPR Eiken Processie Rups
ESF Europees Sociaal Fonds (subsidie)
Excl Exclusief
F
FES Friese Energie Strategie
Fido Wet financiering decentrale overheden
Fumo Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
Fvw Financiële-verhoudingswet
G
GAP Gemeentelijk afvalstoffen plan
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGK Gemeentelijk Gegevensknooppunt
GGZ Geestelijke gezondheidszorg
GI Gecertificeerde Instellingen
GIDS Gezond in de stad
GR Gemeenschappelijke Regeling
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
GVVP Gemeentelijk verkeer en vervoerplan
H
HBH Hulp bij huishouden
Hof Wet houdbare overheidsfinanciën
HR Human Resource
HRM Human Resource Management (Personeelszaken)
I
I&A Afdeling Informatisering en Automatisering
ICOMOS International Council on Momunents and Sites
ICT Informatie en Communicatie Technologie
ID Identificatie
IKC Integraal kind centrum
IPF Innovatiepact Fryslân
IPO Interprovinciaal Overleg
ISK Internationale schakelklas (voortgezet onderwijs)
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
J
JGZ Jeugd Gezondheidszorg
JOGG Jongeren op gezond gewicht
K
KOEK Klimmen op eigen kracht
KPI Kritieke prestatie indicatoren
KTO Klant tevredenheidsonderzoek
L
LEJA Lokaal educatieve jeugd agenda
LF2028 Culturele Hoofdstad
LOAB Lokaal Onderwijs Achterstanden Beleid
LTO Land en Tuinbouworganisatie
M
MBO Middelbaar beroeps onderwijs
MDD Monitor Doelgerichte Digitalisering
MFC Multifunctioneel centrum
MJOP Meerjarenonderhoudsplan
MKB Midden en kleinbedrijf
Mph Meerpersoonshuishouden
MVI Maatschappelijk verantwoord inkopen
N
NAL Nationale Agenda Laadinfrastructuur
NCW Netto Contant Waarde
NIEGG Niet in exploitatie genomen (bouw)grond
NIL Natuurinclusieve Landbouw
NS Nederlandse Spoorwegen
NV Naamloze Vennootschap
NVVB Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
O
OAB Onderwijs achterstanden beleid
OBS Openbare basisschool
OFOS Opgeblazen fietsopstelstrook
OTS Ondertoezichtstellingen
OVN Ondernemersvereniging Noordwolde
OWO Gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland
OZB Onroerende- zaakbelastingen
P
P&C Planning & Control
PAS Programmatische Aanpak Stikstof
PB Plaatselijke belangen
PFAS Verzamelnaam voor meer dan 6.000 verschillende poly- en perfluoralkylstoffen
PGB Persoonsgebonden budget
PIM Professionele dienstbaarheid, Integraliteit en Maatwerk
PIP Persoonlijk plan inburgering en participatie
POC Percentage Of Completion
POH Praktijkondersteuner voor huisartsen
PPS Publiek Private Samenwerking
PUN Paspoortuitvoeringsregeling Nederland
R
RC Rekening-courant
RES Regionale Energie Strategie
REVA Ruimtelijk-economische verkenning en advies
RKBS Rooms-Katholieke Basisschool
ROM Rioolreinigingsmachine
RUD Regionale Uitvoeringsdienst
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
S
SD Sociaal domein
SDF Sociaal domein Fryslân
SES Sociaaleconomische status
SISA Single information single audit
Sok Samenwerkingsovereenkomst
SOVF Stichting Openbare Verlichting Fryslân
SOW Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf
SPUK specifieke uitkering stimulering
Suwinet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
SVLO Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden
SW Sociale werkvoorziening
SWOT Sterkte-zwakteanalyse
U
UNESCO De Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
V
VANG Rijks uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof
VFG Vereniging Friese Gemeenten
VKD Vereniging kleine dorpen
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet onderwijs
VPB Vennootschapsbelasting
VRF Veiligheidsregio Fryslân
VSO Vaststellingsovereenkomst
VSV Voortijdig schoolverlaters
VTH Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VV Voetbalvereniging
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVN Veilig Verkeer Nederland
W
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WNRA Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
WNT Wet Normering Topinkomens
WOW Winkeliers- en Ondernemersvereniging Wolvega
WOZ Waardering Onroerende zaken
WsW Wet sociale Werkvoorziening
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WWB Wet werk en bijstand