Leeswijzer

Leeswijzer

De leeswijzer vertelt hoe de jaarstukken 2020 zijn opgebouwd.

Jaarverslag

Het jaarverslag bevat voornamelijk de programmaverantwoording en de voorgeschreven paragrafen. Het begint met het voorwoord en de jaarrekening op hoofdlijnen. Direct na de kerngegevens komen de programma’s en paragrafen. Elk programma en elke paragraaf is de verantwoording van het beleid van de programma’s en paragrafen zoals die in de begroting 2020 aan u zijn gepresenteerd. Per programma vindt u de cijfers op hoofdlijnen. In de paragrafen staat belangrijke informatie voor raadsleden waarmee zij inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's.
Ten opzichte van de begroting is er een extra paragraaf toegevoegd: Gevolgen corona.

Jaarrekening

De jaarrekening begint met de balans en deze wordt vervolgens per balanspost toegelicht. Hierna volgt het overzicht van baten en lasten. Per programma wordt een financiële analyse gegeven op de cijfers van de jaarrekening 2020 ten opzichte van de actuele begroting 2020. Ook de stand van de investeringen wordt hier toegelicht.

Met de in de tabellen genoemde kolom actuele begroting wordt bedoeld de begroting ná wijzigingen en met de kolom primitieve begroting wordt bedoeld de begroting zoals die oorspronkelijk is vastgesteld door de raad in november 2019.

De incidentele baten en lasten 2020 staan apart in een overzicht. Er zijn ook incidentele budgetten die doorlopen naar 2021. In de nota financieel beleid staat dat deze budgetten via een begrotingswijziging naar het volgende jaar overgeboekt worden. Deze begrotingswijziging wordt tegelijk met de jaarrekening aangeboden aan de raad.

Dan volgt nog informatie over de Wet Normering Topinkomens (WNT); het schatkistbankieren en de informatie over besteding van specifieke uitkeringen (SISA).

Controle verklaring

Verklaring van de accountant met het oordeel bij de jaarstukken.

Bijlagen

Lijst met afkortingen.