Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Portefeuillehouder(s) Hoen
Organisatie Sociaal domein

Taakvelden

  • Onderwijsbeleid en leerlingzaken
  • Onderwijshuisvesting
  • Openbaar basisonderwijs 

Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid

Onderwijsbeleid algemeen 
De uitbraak van corona heeft een behoorlijke impact op de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot onderwijsbeleid. Dit geldt niet alleen voor het onderwijsveld maar zeker ook voor gemeentelijke onderwijstaken. Bij de eerste lockdown kreeg de gemeente de regie voor het coördineren van de noodopvang. Van meet af aan hebben we samen met schoolbesturen en organisaties voorschoolse voorzieningen gekeken wat, aanvullend op de landelijke maatregelen, nodig was. Het heeft geresulteerd in een constructieve samenwerking en per schoollocatie een aanbod voor noodopvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie. Hierbij is vooral gebruik gemaakt van de bestaande structuur met vlechtwerkers in de school. Zoveel mogelijk vanuit het perspectief ‘het kind centraal’. Vooral samen optrekken, oog en oor hebben voor wat er speelt.

Algemeen samenhangende visie onderwijs
De gemeente heeft een rol binnen het beleidsveld onderwijs. Ontwikkelingen in het Sociaal domein maken dat deze rol op verschillende terreinen verandert. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg in- en om de school, leerlingenvervoer, sport en bewegen en leerplicht. Onderwijs en gemeente werken samen aan verschillende thema's. De rol van de gemeente is aanjagend, faciliterend of ondersteunend. In 2020 is vervolg gegeven aan het ontwikkelen van een samenhangende visie op onderwijs. Als kader is hiervoor gebruik gemaakt van het landelijke format van de lokaal educatieve jeugd agenda (LEJA). Input voor de visie is gehaald uit gesprekken met schoolbesturen, werkvergaderingen met de raad, landelijke en lokale ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Eind 2020 is de onderwijsvisie 'Het onderwijs als schatkamer' opgeleverd. De visie geeft een beleidskader waarbij we gezamenlijke ambities beschrijven en een heldere rol- taakverwachting is weergegeven.

Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid
Gemeenten ontvangen geld van het Rijk om de onderwijsachterstand bij kinderen in de leeftijd van 2,5 tot en met 6 jaar te verminderen en bestrijden. Het doel is dat kinderen goed voorbereid aan groep 3 van de basisschool beginnen. Het bestrijden en verminderen van de achterstand gebeurt onder andere door speciale programma's aan te bieden binnen peuteropvang, kinderopvang en het basisonderwijs. Door een andere verdeling van geld ontvangt de gemeente Weststellingwerf voor de periode 2019-2022 meer geld. Omdat ook wet- en regelgeving is aangepast is er in 2020 het beleidsplan 'Spelenderwijs' ontwikkeld. Het plan is samen met de onderwijspartners, kinderopvang en de gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland opgesteld. In het plan zijn voor jonge kinderen in de OWO-gemeenten de uitgangspunten, gewenste resultaten en beleidsdoelen omschreven. 

Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

In 2020 hebben we gewerkt vanuit de volgende doelstellingen:
1. We vinden het belangrijk dat iedere leerling in en rondom het onderwijs optimale kansen heeft om zijn talenten te ontwikkelen;
2. Alle leerlingen beschikken over een startkwalificatie (naar vermogen) zodat ze zijn toegerust voor vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt;
3. Kwalitatief goed onderwijs;
4. Alle inwoners van Weststellingwerf beheersen de Nederlandse taal, hebben een startkwalificatie en zijn goed (naar vermogen) opgeleid;
5. Goede bereikbaarheid van onderwijsvoorzieningen buiten de gemeente als leerlingen hier door persoonlijke omstandigheden op aangewezen zijn.
Onderwijs en werk vormen de basis voor alle inwoners van Weststellingwerf om zich te ontwikkelen en naar vermogen deel te nemen aan de samenleving. Dit begint thuis, op voorschoolse voorzieningen en op school. Voorschoolse voorzieningen en de scholen spelen een belangrijke rol in de verbetering van kansen voor iedereen om talenten te ontwikkelen.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

In 2020 hebben we gewerkt vanuit de volgende doelstellingen:

- Een goede spreiding van toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen met een brede functie. We borgen hiermee kwaliteit en betaalbaarheid.
- Keuzevrijheid voor ouders uit diverse denominaties (levensbeschouwelijke visie) en onderwijsconcepten.
- De gemeente en schoolbesturen zorgen samen voor goede schoolgebouwen.

Er is op een aantal locaties groot regulier onderhoud uitgevoerd. Deze informatie is te vinden in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Openbaar onderwijs

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

  • Er is voldoende aanbod openbaar onderwijs.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren per doelstelling:

Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan

aantal x 1
Omschrijving 2017 2018 2019 2020
Kindplaatsen Voor-en Vroegschoolse Educatie 32 42 42 42
Deelnemers peuteropvang (zelfstandige locaties) 160 93 81 -
Deelnemers kinderdagverblijven (inclusief aanbod peuteropvang) 225 471 444 -
Leerlingen basisonderwijs 2.061 2.027 2.005 1.965
Leerlingen voortgezet onderwijs 1.525 1.440 1.457

1.450

Deelnemers educatietrajecten 50 50 - -
Kinderopvang 10 11 12 12
Peuterspeelzalen 6 6 6 6
Scholen primair onderwijs 22 22 21 21
Scholen voortgezet onderwijs 2 2 2 2
Brede scholen 6 6 6 6

Tabel gebruikers leerlingenvervoer

aantal x 1
Omschrijving 2017 2018 2019 2020 
Leerlingen 100 120 134 127
Gemeente Nederland
 Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 0,5 1,2 1,6 - 1,8 1,9 2,4 -
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 22 27 13 - 27 23 26 -
Voortijdige schoolverlaters % deelnemers aan het VO en MBO-onderwijs 1,4% 1,5% 1,6% - 1,8% 1,9% 2,0% -
Een - (liggend streepje) betekent dat er (nog) geen cijfers bekend zijn (gemaakt) voor de periode.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 1 maart 2021

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2020 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 3.796 3.883 3.871 87
Baten -884 -961 -994 -77
Saldo van lasten en baten -2.912 -2.922 -2.877 -10

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 4.