Programma 1 | Veiligheid

Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid

Op 1 juni 2020 is het integraal veiligheidsbeleid 2020 - 2023 vastgesteld. Het integraal veiligheidsbeleid bevat een vijftal geprioriteerde thema's; ondermijnende criminaliteit, diefstal met accent op cybercrime, verbinden van zorg en veiligheid, verkeersveiligheid en brandveiligheid. Corona had ook veel gevolgen voor onze focus op openbare orde en veiligheid. Elke nieuwe noodverordening vroeg om besluitvorming in ons college. En elke nieuwe noodverordening en introductie van nieuwe maatregelen leidde ook tot veel vragen van inwoners en ondernemers over interpretatie van de regels en eventuele ontheffingen daarop.

Enkele opvallende acties uit 2020 zijn:

  • In samenwerking met politie en Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) is een ondermijnende criminele organisatie opgerold. Deze organisatie hield zich onder andere bezig met drugshandel en witwassen. 
  • Om de ondermijnende criminele organisatie hingen een aantal jongeren. Door middel van een persoonsgerichte aanpak (PGA) hebben we deze jongeren uit het circuit gehaald. 
  • Door de coronapandemie is een crisisteam samengesteld. Openbare orde en veiligheid had een belangrijke rol hierin. 
  • De pandemie zorgde ook voor een vermindering van woninginbraken en verkeersoverlast. 

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid

Terug naar navigatie - De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Volgens de Wet op de veiligheidsregio’s voert VRF de brandweertaken uit. Wij zijn een verbindende factor geweest tussen het regionale beleid en de lokale uitvoering. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van objectieve veiligheid en criminaliteit

Terug naar navigatie - De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van objectieve veiligheid en criminaliteit

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Ja, wij hebben gewerkt aan een veilige samenleving en het tegengaan van criminaliteit. In 2020 hebben we de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verstevigd, die criminele en ondermijnende activiteiten in het voor publiek toegankelijke panden, kan tegengaan. 

Het jaar 2020 stond in het teken van landelijke maatregelen omtrent corona. Een belangrijke maatregel die onze inwoners werd opgelegd was het thuiswerken. Dit is mogelijk een reden dat de woninginbraken fors zijn gedaald in plaats van gestegen. Cybercrime daarentegen heeft landelijk een stijging laten zien. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de sociale kwaliteit woon- en leefomgeving

Terug naar navigatie - De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de sociale kwaliteit woon- en leefomgeving

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Ja, we hebben samen met onze ketenpartners gewerkt aan het voorkomen van sociale problemen in de wijk. Daar waar sociale problematiek gesignaleerd werd, hebben we dit niet verder laten escaleren. Wij hebben veel samen gewerkt met het Sociaal domein.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van verkeersveiligheid

Terug naar navigatie - De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van verkeersveiligheid

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Wij hebben het regulier verkeersoverleg tussen politie en gemeente geactualiseerd. De actualisatie was nodig omdat bij de politie en gemeente personeelswisselingen hadden plaatsgevonden.

Het jaar 2020 stond in het teken van landelijke maatregelen omtrent de coronapandemie. Een belangrijke maatregel die werd op gelegd is het thuiswerken. Dit is mogelijk de reden dat verkeersstromen in 2020 fors zijn gedaald en heeft geresulteerd in een significante daling van zowel controles door politie en verkeersongevallen.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de sociale kwaliteit woon- en leefomgeving

aantal x 1
Lokale beleidsindicator 2017

2018

2019

2020
Burenruzies voorgelegd aan mediator* 3 0 0 1
Geregistreerde meldingen over burengerucht** 102 121 96 129
Meldingen van overspannen/gestoorde personen** 111 111 113 89
Nazorg ex-gedetineerden trajecten*** 18 13 19 3
Waarvan begeleiding vanuit zorg mbt ex- gedetineerden**** 10 5 9 1
Incidenten vernieling en zaakbeschadiging** 108 83 155 96
Incidenten overlast** 257 269 397 475

*Bron: Interne registratie veiligheid
**Bron: 12 maand rapportage politie
***Bron: Online registratie DPAN (gestopt op 31 maart 2020 is nu Justid)
****Bron: Interne registratie procesregisseur Sociaal domein

Verklaring flinke stijgingen overlast en daling vernieling:

  • Overlast: In 2020 waren een aantal jongeren die voor overlast in een wijk zorgde. Mede door een gerichte (politionele) actie, is deze overlast gestopt.
  • Vernieling: Ten opzichte van vorige jaren is hier een forse daling te zien. Waarschijnlijk zijn de coronamaatregelen, bijv. het thuiswerken, hiervoor verantwoordelijk. 

 

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de objectieve veiligheid en de criminaliteit

aantal x 1
Lokale beleidsindicator 2017 2018 2019 2020
Aangiftes woninginbraken* 40 42 68 14
Aangiftes inbraken in schuren/bijgebouwen* 14 6 10 7
Aangiftes mishandelingen* 44 52 45 43
Aangiftes bedreigingen* 31 25 32 45
Opgelegde huisverboden** 2 4 3 5
Registraties huiselijk geweld* 92 128 100 91

:*Bron: 12 maand rapportage politie
**Bron: Online registratie huisverboden Khonraad

Verklaring stijging en daling: 

Bedreigingen:  Het aantal bedreigingen in 2020 is iets gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. De reden hiervan kan liggen in de coronamaatregelen, waardoor meer mensen thuis moesten blijven.

Woninginbraken: Het aantal woninginbraken in 2020 is fors gedaald.  Waarschijnlijk zijn de coronamaatregelen, bijv. het thuiswerken, hiervoor verantwoordelijk. Maar iedere inbraak is er één teveel.

Huiselijk geweld: Juist door de coronamaatregelen waren de voorspellingen dat in deze topic een stijging zou zijn. Dit blijkt niet het geval te zijn en ligt het aantal registraties net onder het gemiddelde. 

 

Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Winkeldiefstallen Per 1.000 inwoners 1,2 1,4 1,4 - 2,2 2,2 2,3 -
Diefstallen uit woning Per 1.000 inwoners 1,6 1,7 2,5 - 2,9 2,5 2,3 -
Geweldsmisdrijven Per 1.000 inwoners 3 3,8 4 - 5,1 4,9 4,9 -
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Per 1.000 inwoners 4,6 4,7 7,7 - 6,3 5,8 6,3 -
Verwijzingen Halt Per 1.000 inwoners 47 38 66 - 131 119 132 -
Een - (liggend streepje) betekent dat er (nog) geen cijfers bekend zijn (gemaakt) voor de periode.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 1 maart 2021

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van verkeersveiligheid

aantal x 1
Lokale beleidsindicator 2017 2018 2019 2020
VVN vrijwilligers acties op scholen in samenwerking met scholen en plaatselijke belangen/verkeerswerkgroepen politie 15 9 14 4
Bron: Registratie verkeerskundige afdeling ruimte

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid

aantal x 1
Lokale beleidsindicator 2017 2018 2019 2020
Controles op brandveiligheid bedrijven* 50 123 59 37
Voorlichtingen op scholen** 9 5 8 3
Oefeningen in de wijk** 1 0 2 0
Voorlichtingen na brand** 2 3 5 0

*Bron: Jaarrapportage VTH 2020

**Bron: Jaarrapportage brandweer 2020

Verklaring daling

Voor alle vier beleidsindicatoren geldt dat de coronamaatregelen reden is voor een forse daling. 

Een - (liggend streepje) betekent dat er (nog) geen cijfers bekend zijn (gemaakt) voor de periode.

Hoeveel heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Hoeveel heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2020 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 1.636 1.646 1.589 11
Baten -40 -51 -51 -11
Saldo van lasten en baten -1.596 -1.595 -1.538 1

Toelichting hoeveel heeft het gekost

Terug naar navigatie - Toelichting hoeveel heeft het gekost

Doordat de bedragen bij de baten en de lasten afgerond zijn op duizendtallen kan het voorkomen dat onder streep een saldo staat met een ander resultaat dan het saldo van de afgeronde getallen.
De inhoudelijke toelichting op de cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 1