Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien

Overzicht kosten overhead

Overhead kosten

De definitie van overhead uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. 
Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten die gericht zijn op de externe klant vallen hier dus niet onder maar zijn in de betreffende taakvelden opgenomen.

De bedrijfskosten die dus gerekend worden tot de overhead zijn:

  • Personele kosten (alleen leidinggevenden en interne afdelingen)
  • Huisvesting
  • ICT
  • Communicatie
  • Overige bedrijfsvoeringskosten.

De toelichting op de cijfers staat in het onderdeel jaarrekening, toelichting op de cijfers per programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2020 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 14.260 14.043 13.545 -216
Baten -5.792 -5.769 -5.517 23
Saldo van lasten en baten -8.467 -8.275 -8.028 193
Onttrekkingen 76 76 0 0

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 is er de Wet belastingplicht overheidsondernemingen. Dit houdt in dat gemeenten Vennootschapsbelasting (Vpb) moeten betalen op het moment dat ze activiteiten uitvoeren waarvoor ze aangemerkt worden als ondernemer.

In 2020 hebben we een aanslag Vennootschapsbelasting (2018) gekregen van totaal € 63. In 2019 hebben wij voor het eerst aangifte gedaan voor de Vennootschapsbelasting 2016 en 2017.
Dit betreft belaste inkomsten uit afval. Dit is slechts een zeer klein bedrag van € 63. Voor de grondexploitatie komen we nog steeds niet door de zogenaamde ondernemerspoort (geen fiscale winst) en hoeven daarvoor geen Vpb te betalen.

Zie ook bij de toelichting op de baten en lasten, onderdeel Vennootschapsbelasting.

Vennootschapsbelasting

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2020 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 0 0 0 0

Onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven

Het taakveld 'Overige baten en lasten' is hier verantwoord. De post onvoorziene uitgaven maakt deel uit van dit taakveld.

Stelpost algemene risicobeheersing
Beschikking over deze stelpost kan alleen via een raadsbesluit en is uitsluitend bedoeld ter dekking van structurele risico’s die op enig moment werkelijkheid worden. Bij de voorjaarsnota 2019/kadernota 2020-2023 zijn de bedragen van 2019 en 2020 volledig ingezet om de toenemende kosten voor de jeugdzorg op te kunnen vangen.

Stelpost onvoorzien
De post voor onvoorziene incidentele uitgaven bedraagt ieder jaar € 30.000. In 2020 is hier geen beroep op gedaan. 

Onvoorziene uitgaven

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2020 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 0 30 30 30