Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Jaarverslag Blz. 7
Jaarrekening Blz. 8
Controle verklaring Blz. 9
Bijlagen Blz. 10
Jaarrekening op hoofdlijnen Blz. 11
Inleiding Blz. 12
Resultaat jaarrekening Blz. 13
Schuldpositie Blz. 14
Weerstandsvermogen Blz. 15
Woonlasten Blz. 16
Corona virus Blz. 17
Bestemmingsvoorstel Blz. 18
Overzicht Baten en Lasten Blz. 19
Toelichting resultaat Blz. 20
Gemeentefondsuitkering Blz. 21
Investeringskredieten (exclusief grondexploitatie) Blz. 22
Lokale heffingen Blz. 23
Reserves Blz. 24
Jaarrekening 2020 in één oogopslag Blz. 25
Jaarrekening in één oogopslag. Blz. 26
Kerngegevens Blz. 27
Kerngegevens Blz. 28
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 29
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 30
Taakvelden Blz. 31
Beleidsnota's Blz. 32
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 33
Doelstellingen Blz. 34
Faciliteren werkwijze college en raad op bestuurlijke vernieuwing Blz. 35
Gast van de raad Blz. 36
Vernieuwing inloopspreekuur Blz. 37
Schoolbezoeken Blz. 38
Vlogs Blz. 39
Gebruik van sociale media Blz. 40
Het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving (wijken en kernen) Blz. 41
Ondersteuning initiatieven dorpen en wijken Blz. 42
Netwerk dorps- en wijkorganisaties vormt basis voor beleid Blz. 43
Dichtbij besturen Blz. 44
Versterken betrokkenheid grote kernen Blz. 45
Werken met de omgevingsvisie Blz. 46
Ontwikkelen rol en positie dorpencoördinator Blz. 47
Beleidsplan (digitale) dienstverlening Blz. 48
Uitvoeren landelijk programma digitalisering Blz. 49
Zorgen voor een klantgerichte en begrijpelijke website Blz. 50
Spelregels en maatwerk Blz. 51
B1 taalgebruik is de norm aan de telefoon en in correspondentie Blz. 52
Klanttevredenheid publiekszaken Blz. 53
Kanaalsturing Blz. 54
Proces doorontwikkeling organisatie met PIM op expeditie Blz. 55
Continueren en door ontwikkelen OWO-samenwerking Blz. 56
Een actief communicatiebeleid Blz. 57
Een begrijpelijke en toegankelijke website Blz. 58
Een online platform voor de participatie van inwoners Blz. 59
Een professionele en actieve inzet van sociale media Blz. 60
Een update van de communicatievisie Blz. 61
Een wekelijkse gemeentepagina Westwijzer in de krant Blz. 62
Het gebruik van heldere taal door medewerkers Blz. 63
Indicatoren Blz. 64
Beleidsindicatoren Blz. 65
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 66
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 67
Programma 1 | Veiligheid Blz. 68
Programma 1 Veiligheid Blz. 69
Taakvelden Blz. 70
Beleidsnota's Blz. 71
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 72
Doelstellingen Blz. 73
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van criminele jeugd/individuele probleemjongeren Blz. 74
Volgen ontwikkelingen Blz. 75
Ketensamenwerking Blz. 76
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid Blz. 77
Betrokkenheid Blz. 78
Ontwikkelingen volgen Blz. 79
Opstellen uitvoeringsprogramma’s Blz. 80
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van objectieve veiligheid en criminaliteit Blz. 81
Uitvoeringsplan opstellen Blz. 82
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de sociale kwaliteit woon- en leefomgeving Blz. 83
Implementeren persoonsgerichte aanpak Blz. 84
Toepassen actuele wetgeving Blz. 85
Verbinden zorg en veiligheid Blz. 86
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van verkeersveiligheid Blz. 87
Faciliteren verkeerswerkgroepen Blz. 88
Manifest Verkeersveiligheid Blz. 89
Rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 90
Professionele crisisbeheersing organisatie Blz. 91
Beleidsindicatoren Blz. 92
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 93
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 94
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 95
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 96
Taakvelden Blz. 97
Beleidsnota's Blz. 98
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 99
Doelstellingen Blz. 100
Kwaliteit (onderhoudsniveau) openbare ruimte Blz. 101
Bepalen van het gewenste kwaliteitsniveau openbare ruimte Blz. 102
Project herinrichting De Blesse Blz. 103
Opstellen van een ontwerp voor de herinrichting Blz. 104
Uitvoering geven aan de herinrichting De Blesse Blz. 105
Autoluwe Lycklamaweg met veilige spoorwegovergang langzaam verkeer Blz. 106
Plan opstellen voor de herinrichting van de Lycklamaweg Blz. 107
Samenwerken met NS/Prorail voor een veiligere spoorwegovergang Blz. 108
Uitvoering geven aan herinrichting Lycklamaweg Blz. 109
Notitie veilig landbouwverkeer Blz. 110
Overleg met de agrarische sector en de bewoners Blz. 111
Bepalen vervolgstappen om te komen tot grotere verkeersveiligheid Blz. 112
Hoofdverkeersstructuur Wolvega en Noordwolde Blz. 113
Uitvoeren geplande werkzaamheden infrastructuur Blz. 114
Fietspad langs de Linde Blz. 115
Verbetering van het fietspad langs de Linde Blz. 116
Uitvoering van fase 2 Blz. 117
Grond aankopen voor fase 3 Blz. 118
Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost Friesland Blz. 119
Uitvoeren van de projecten 'Dorp, landschap en biodiversiteit' Blz. 120
Herinrichting stationsomgeving Blz. 121
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 122
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 123
Programma 3 | Economie Blz. 124
Programma 3 | Economie Blz. 125
Taakvelden Blz. 126
Beleidsnota's Blz. 127
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 128
Doelstellingen Blz. 129
Aanpak versterken lokale economie Blz. 130
Intensiveren bedrijfscontacten Blz. 131
Onderzoeken op welke manier wij kunnen meten hoe de ondernemers de dienstverlening van de gemeente waarderen. Blz. 132
Onderzoeken of een vestigingspremie helpt om nieuwe bedrijven aan te trekken. Blz. 133
Actieve promotie van beschikbare bedrijfskavels. Blz. 134
Versterken (kern-) winkelstructuur Wolvega Blz. 135
Samen met de ondernemers een duidelijke visie opstellen. Blz. 136
Aanstellen van een centrummanager in Wolvega. Blz. 137
Onderzoeken hoe we de klanttevredenheid in het winkelgebied kunnen meten. Blz. 138
Opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de aanpak van het centrum. Blz. 139
Breedband in het buitengebied Blz. 140
In overleg met marktpartijen over de aanleg en voorwaarden. Blz. 141
Beleidsindicatoren Blz. 142
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 143
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 144
Programma 4 | Onderwijs Blz. 145
Programma 4 | Onderwijs Blz. 146
Taakvelden Blz. 147
Beleidsnota's Blz. 148
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 149
Doelstellingen Blz. 150
Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan Blz. 151
Leerplicht Blz. 152
Passend onderwijs Blz. 153
Leerlingenvervoer Blz. 154
Brede school Blz. 155
Kinderopvang en Peuteropvang Blz. 156
Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 157
Duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting Blz. 158
Spreidingsplan Toekomst basisonderwijs Weststellingwerf Blz. 159
Integraal Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 160
Openbaar onderwijs Blz. 161
Toezicht houden op schoolbestuur Comprix Blz. 162
Beleidsindicatoren Blz. 163
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 164
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 165
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 166
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 167
Taakvelden Blz. 168
Beleidsnota's Blz. 169
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 170
Doelstellingen Blz. 171
Sport en bewegen Blz. 172
Lokaal akkoord sport en bewegen Blz. 173
Buurtsportwerk Blz. 174
Bijdrage masterplan FC Wolvega Blz. 175
Versterken van het kunst- en cultuuraanbod in Weststellingwerf Blz. 176
Muziekonderwijs Blz. 177
Stellingwerfs Blz. 178
Bevorderen recreatie en toerisme Weststellingwerf Blz. 179
Toeristisch Investeringsfonds Blz. 180
Gebiedsontwikkeling Driewegsluis Blz. 181
Beleidsindicatoren Blz. 182
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 183
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 184
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 185
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 186
Taakvelden Blz. 187
Beleidsnota's Blz. 188
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 189
Doelstellingen Blz. 190
Toegang Sociaal domein Blz. 191
Monitoring Blz. 192
Opstellen projectplan Blz. 193
Onderzoek naar een dorpshuisfunctie in Wolvega Blz. 194
Onderzoek naar een dorpshuisfunctie uitvoeren Blz. 195
Vergroten arbeids- en maatschappelijke participatie Blz. 196
Inwoners helpen bij het vinden van een betaalde baan Blz. 197
Inwoners ondersteunen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Blz. 198
Ontwikkelen collectieve voorzieningen Blz. 199
Transformatie Sociaal domein Blz. 200
Projecten die in het teken staan van de transformatie Blz. 201
Integrale projecten Blz. 202
Maatschappelijke voorzieningen Blz. 203
Onderzoek naar maatschappelijke voorzieningen Blz. 204
Prestatieovereenkomst Harten 10 Blz. 205
Herijken Welzijnswerk Blz. 206
Gebiedsteam Blz. 207
Monitoring van de opdracht zorgen voor de zorgzame samenleving Blz. 208
Ondersteuning initiatieven dorpen en wijken Blz. 209
Integrale aanpak laaggeletterdheid, armoede en schulden Blz. 210
Ontwikkelen integrale aanpak Blz. 211
Ondersteunen doelgroep Blz. 212
Pilot met de bibliotheek Blz. 213
Grip krijgen op de jeugdhulp Blz. 214
Controle op jeugdhulp Blz. 215
Preventie op jeugdhulp Blz. 216
Toegang naar jeugdhulp Blz. 217
Grip krijgen op de Wmo Blz. 218
Maatregelenpakket Wmo Blz. 219
Maatwerk Blz. 220
Versterken ketensamenwerking jeugd Blz. 221
Kansrijke start Blz. 222
Preventieve werkwijze scholen Blz. 223
Versterken ketensamenwerking ouderen Blz. 224
Uitvoering geven aan het 'Uitvoeringsprogramma versterken ketensamenwerking ouderen' Blz. 225
Bestemming Noordwolde Blz. 226
Afronden fase 5 Blz. 227
Samenwerking met dorp versterken Blz. 228
Opzet fase 6 (2021-2023) Blz. 229
Herstructurering Caparis Blz. 230
De herstructureringsopdracht Sociaal Werkbedrijf afronden Blz. 231
Nieuwe afspraken maken met Caparis over de werkplekken voor het wsw personeel uit onze gemeente Blz. 232
Veranderopgave Inburgering (VOI) Blz. 233
Beleidsindicatoren Blz. 234
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 235
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 236
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 237
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 238
Taakvelden Blz. 239
Beleidsnota's Blz. 240
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 241
Doelstellingen Blz. 242
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 243
Uitvoeren en evalueren plan van aanpak GIDS Blz. 244
Uitvoeren en evalueren plan van aanpak JOGG Blz. 245
Borgen Vitale Regio Noordwolde Blz. 246
Geven van het goede voorbeeld Blz. 247
Werken met positieve gezondheid Blz. 248
Bevorderen lokale samenwerking publieke en private partijen voor JOGG, NIX 18 en GIDS Blz. 249
Zorgen dat gezondheid onderdeel is van alle beleidsterreinen en afdelingen Blz. 250
Uitvoeringsprogramma drank- en horecawet Blz. 251
Uitvoeren en evalueren uitvoeringsprogramma Drank en horecawet Blz. 252
Van klimaatakkoord Parijs naar een duurzaam Weststellingwerf Blz. 253
Uitvoering geven aan het gemeentelijk klimaatbeleid Blz. 254
Uitvoeren maatregelen voor beperken wateroverlast Blz. 255
Werken aan een duurzaam Weststellingwerf Blz. 256
Programmapijler Circulaire Economie Blz. 257
Programmapijler Energietransitie Blz. 258
Programmapijler Klimaat-Robuust Blz. 259
Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving Blz. 260
Opstellen Gemeentelijk afvalstoffenbeleidsplan Blz. 261
Beleidsindicatoren Blz. 262
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 263
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 264
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 265
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 266
Taakvelden Blz. 267
Beleidsnota's Blz. 268
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 269
Doelstellingen Blz. 270
Lindewijk deelgebied 2 Blz. 271
Het moederplan Lindewijk gebruiken we als basis voor een concept stedenbouwkundige opzet voor Lindewijk deelgebied 2. Blz. 272
In overleg met instanties en inwoners de stedenbouwkundige opzet verder uitwerken Blz. 273
De nieuwe stedenbouwkundige opzet financieel doorrekenen Blz. 274
Onderzoeken of er nog een nadere fasering moet komen Blz. 275
Op basis van de nieuwe stedenbouwkundige opzet een bestemmingsplan opstellen Blz. 276
De daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden afstemmen op het tempo van grondverkoop in fase I Blz. 277
Rottige Meente Blz. 278
Samenwerking met Nationaal Park Weerribben - De Wieden om ook Rottige Meente onderdeel te laten zijn van de promotie van het nationaal Park Blz. 279
In gesprek met de gemeente Steenwijkerland om aan te haken bij ontwikkelingen in gebied Weerribben - de Wieden Blz. 280
In samenspraak met de inwoners de gebiedsopgave verder uitvoeren Blz. 281
Het geografische gebied Driewegsluis ontwikkelen als recreatieve poort van Friesland en Overijssel Blz. 282
Het projectplan ErVaren en Turf verder uitvoeren Blz. 283
Uitwerken omgevingsvisie Blz. 284
Dorpen stimuleren om een dorpsvisie op te stellen Blz. 285
Model opstellen voor een maatschappelijk contract Blz. 286
Maatschappelijke contracten afsluiten met de dorpen op basis van hun dorpsvisie Blz. 287
Weststellingwerf Stellingen verder concretiseren op basis van aanvragen Blz. 288
Mogelijkheden aanbieden voor het instellen van een omgevingspanel bij initiatieven Blz. 289
Platform opstellen voor ondersteuning bij vraagstukken in de dorpen Blz. 290
Samenwerken met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de Omgevingsvisie bekend maken Blz. 291
Implementatie omgevingswet Blz. 292
Medewerkers bijscholen voor nieuwe wetgeving Blz. 293
Onderzoeken of de gemeentelijke regelgeving geschikt is voor de Omgevingswet Blz. 294
Samenwerken in OWO verband voor de invoering van de Omgevingswet Blz. 295
Beleidsindicatoren Blz. 296
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 297
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 298
Overzicht | algemene dekkingsmiddelen Blz. 299
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Blz. 300
Taakvelden Blz. 301
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 302
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 303
Toelichting Blz. 304
Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien Blz. 305
Overzicht kosten overhead Blz. 306
Overhead kosten Blz. 307
Vennootschapsbelasting Blz. 308
Vennootschapsbelasting Blz. 309
Vennootschapsbelasting Blz. 310
Onvoorziene uitgaven Blz. 311
Onvoorziene uitgaven Blz. 312
Onvoorziene uitgaven Blz. 313
Paragrafen Blz. 314
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 315
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 316
Inleiding Blz. 317
Tarievenbeleid 2020 Blz. 318
Tabel opbrengst belangrijkste heffingen Blz. 319
Totaalopbrengst van de belangrijkste heffingen Blz. 320
Begraafplaatsen Blz. 321
Kwijtschelding Blz. 322
Gemeentelijke woonlasten Blz. 323
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 324
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 325
Inleiding Blz. 326
Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 327
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 328
Inventarisatie van de risico’s en getroffen beheersmaatregelen Blz. 329
Weerstandsvermogen Blz. 330
Kengetallen Blz. 331
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 332
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 333
Beleidsnota's Blz. 334
Inleiding Blz. 335
Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte Blz. 336
Wegen Blz. 337
Groen Blz. 338
Bruggen, waterwegen en kades Blz. 339
Openbare verlichting Blz. 340
Riolering Blz. 341
Tractiemiddelen Blz. 342
Gebouwen Blz. 343
Beschikbare middelen voor het onderhoud Blz. 344
Paragraaf Financiering Blz. 345
Paragraaf Financiering Blz. 346
Inleiding Blz. 347
De uitgangspunten Blz. 348
Risicobeheer Blz. 349
Kasgeldlimiet Blz. 350
Renterisicobeheer Blz. 351
Kredietrisico op verstrekte gelden en gegarandeerde leningen Blz. 352
Gemeentefinanciering Blz. 353
Leningenportefeuille Blz. 354
Financieringsbehoefte Blz. 355
Rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie Blz. 356
EMU saldo Blz. 357
Overige ontwikkelingen Blz. 358
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 359
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 360
Informatieveiligheid en privacy Blz. 361
Rechtmatigheid Blz. 362
Organisatieontwikkeling Blz. 363
Uitvoering Human Resources Management (HRM) Blz. 364
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 365
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 366
OWO-visie op samenwerken Blz. 367
Bestuursovereenkomst Blz. 368
OWO-afdelingen: het fundament van onze samenwerking Blz. 369
Afdeling Vergunningen, Handhaving en Toezicht (gemeente Opsterland) Blz. 370
Afdeling Beheer en Registratie (gemeente Ooststellingwerf) Blz. 371
Afdeling Bedrijfsvoering (gemeente Weststellingwerf) Blz. 372
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 373
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 374
Inleiding Blz. 375
Visie op verbonden partijen Blz. 376
Zeggenschap in de praktijk Blz. 377
Financieel belang Blz. 378
Beleidsontwikkelingen enkele samenwerkingsverbanden Blz. 379
Overzicht verbonden partijen Blz. 380
Paragraaf Grondbeleid Blz. 381
Paragraaf grondbeleid Blz. 382
Algemeen Blz. 383
Parameters Blz. 384
Marketing Blz. 385
Vennootschapsbelasting Blz. 386
Warme gronden Blz. 387
Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 388
Boekwaarde bouwgronden Blz. 389
Paragraaf Streekagenda/Regiodeal Blz. 390
Paragraaf Streekagenda Blz. 391
Algemeen Blz. 392
Financieel Blz. 393
Paragraaf Dynamisch investeringsprogramma Blz. 394
Dynamisch investeringsprogramma Blz. 395
Inleiding Blz. 396
Dynamische investeringskalender Blz. 397
Toelichting op Dynamische investeringskalender Blz. 398
Paragraaf Gevolgen corona Blz. 399
Inleiding Blz. 400
Impact voor Gemeente Blz. 401
Financiële impact Blz. 402
1. Cluster specifiek betreft die onderdelen die specifiek worden gecompenseerd door het Rijk Blz. 403
2. Cluster generiek betreft die onderdelen die gecompenseerd worden vanuit het Gemeentefonds, algemeen dekkingsmiddel Blz. 404
3. Cluster inkomstenderving betreft overige inkomsten die wij niet hebben kunnen innen Blz. 405
4. Cluster lokaal betreft specifieke corona gevolgen voor gemeente Weststellingwerf Blz. 406
Tabel geldstromen corona in Weststellingwerf Blz. 407
Vooruitblik naar 2021 Blz. 408
Jaarrekening - Balans per 31 december 2020 Blz. 409
Balans per 31 december 2020 Blz. 410
Uitgebreide balans activa Blz. 411
Uitgebreide balans passiva Blz. 412
Toelichting op de balans per 31 december 2020 Blz. 413
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling Blz. 414
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling Blz. 415
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 416
Presentatie- en stelselwijzigingen Blz. 417
Vaste activa Blz. 418
Vlottende activa Blz. 419
Vaste passiva Blz. 420
Vlottende passiva Blz. 421
Overzicht van baten en lasten Blz. 422
Toelichting op de activa Blz. 423
Vaste activa Blz. 424
Immateriële vaste activa Blz. 425
Materiële vaste activa Blz. 426
Belangrijkste (des)investeringen Blz. 427
Financiële vaste activa Blz. 428
Kapitaalverstrekkingen Blz. 429
Verstrekte leningen Blz. 430
Vlottende activa Blz. 431
Voorraden Blz. 432
Boekwaarden grondexploitaties Blz. 433
Grondexploitaties prognose Blz. 434
Uitzettingen < 1 jaar Blz. 435
Liquide middelen Blz. 436
Overlopende activa Blz. 437
Toelichting op de passiva Blz. 438
Vaste passiva Blz. 439
Eigen vermogen Blz. 440
Reserves Blz. 441
Voorzieningen Blz. 442
Vaste schuld Blz. 443
Vlottende passiva Blz. 444
Overlopende passiva Blz. 445
Vooruit ontvangen doeluitkeringen Blz. 446
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 447
Corona Blz. 448
Jaarrekening - Overzicht van baten en lasten Blz. 449
Overzicht baten en lasten Blz. 450
Overzicht baten en lasten Blz. 451
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Blz. 452
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 453
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 454
Programma 1 Veiligheid Blz. 455
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 456
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 457
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 458
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 459
Toelichting hoeveel heeft het gekost Blz. 460
Investeringen Blz. 461
Toelichting op investeringen Blz. 462
Programma 3 Economie Blz. 463
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 464
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 465
Programma 4 Onderwijs Blz. 466
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 467
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 468
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 469
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 470
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 471
Investeringen Blz. 472
Toelichting op investeringen Blz. 473
Programma 6 Sociaal domein Blz. 474
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 475
Toelichting op totaal tabel Blz. 476
Lasten, gegroepeerd naar beleidsveld Blz. 477
Toelichting lasten hoeveel heeft het gekost? Blz. 478
Baten, gegroepeerd naar beleidsveld baten Blz. 479
Toelichting baten hoeveel heeft het gekost? Blz. 480
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu Blz. 481
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 482
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 483
Investeringen Blz. 484
Toelichting op investeringen Blz. 485
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 486
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 487
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 488
Investeringen Blz. 489
Toelichting op investeringen Blz. 490
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 491
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 492
Toelichting Blz. 493
Overzicht kosten overhead Blz. 494
Overzicht kosten overhead Blz. 495
Investeringen Blz. 496
Toelichting op investeringen Blz. 497
Vennootschapsbelasting Blz. 498
Vennootschapsbelasting Blz. 499
Onvoorziene uitgaven Blz. 500
Tabel onvoorziene uitgaven Blz. 501
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 502
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 503
Tabel begrotingsrechtmatigheid Blz. 504
Toelichting op de tabel begrotingsoverschrijding Blz. 505
Jaarrekening - overig Blz. 506
Overzicht incidentele budgetten Blz. 507
Incidentele Baten Blz. 508
Incidentele Lasten Blz. 509
Incidentele middelen van 2020 naar 2021 Blz. 510
Incidentele middelen 2020 beschikbaar te stellen in 2021 Blz. 511
Toelichting incidentele middelen 2020 beschikbaar te stellen in 2021 Blz. 512
Wet WNT Blz. 513
Wet WNT Blz. 514
Overzicht Blz. 515
Schatkistbankieren Blz. 516
Schatkistbankieren Blz. 517
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA) Blz. 518
Wat is SISA Blz. 519
SISA overzichten Blz. 520
SISA bijlage Blz. 521
Taakvelden overzicht Blz. 522
Lasten per taakveld Blz. 523
Baten per taakveld Blz. 524
Controle verklaring Blz. 525
Controle verklaring Blz. 526
Bijlagen Blz. 527
Bijlage I: Verstrekte subsidies Blz. 528
Verstrekte subsidiebedragen Blz. 529
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 530
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 531
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap