Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Voorwoord Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Jaarverslag Blz. 7  
Jaarrekening Blz. 8  
Controle verklaring Blz. 9  
Bijlagen Blz. 10  
Jaarrekening op hoofdlijnen Blz. 11  
Inleiding Blz. 12  
Resultaat jaarrekening Blz. 13  
Schuldpositie Blz. 14  
Weerstandsvermogen Blz. 15  
Woonlasten Blz. 16  
Corona virus Blz. 17  
Bestemmingsvoorstel Blz. 18  
Overzicht Baten en Lasten Blz. 19  
Toelichting resultaat Blz. 20  
Gemeentefondsuitkering Blz. 21  
Investeringskredieten (exclusief grondexploitatie) Blz. 22  
Lokale heffingen Blz. 23  
Reserves Blz. 24  
Jaarrekening 2020 in één oogopslag Blz. 25  
Jaarrekening in één oogopslag. Blz. 26  
Kerngegevens Blz. 27  
Kerngegevens Blz. 28  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 29  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 30  
Taakvelden Blz. 31  
Beleidsnota's Blz. 32  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 33  
Doelstellingen Blz. 34  
Faciliteren werkwijze college en raad op bestuurlijke vernieuwing Blz. 35  
Gast van de raad Blz. 36  
Vernieuwing inloopspreekuur Blz. 37  
Schoolbezoeken Blz. 38  
Vlogs Blz. 39  
Gebruik van sociale media Blz. 40  
Het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving (wijken en kernen) Blz. 41  
Ondersteuning initiatieven dorpen en wijken Blz. 42  
Netwerk dorps- en wijkorganisaties vormt basis voor beleid Blz. 43  
Dichtbij besturen Blz. 44  
Versterken betrokkenheid grote kernen Blz. 45  
Werken met de omgevingsvisie Blz. 46  
Ontwikkelen rol en positie dorpencoördinator Blz. 47  
Beleidsplan (digitale) dienstverlening Blz. 48  
Uitvoeren landelijk programma digitalisering Blz. 49  
Zorgen voor een klantgerichte en begrijpelijke website Blz. 50  
Spelregels en maatwerk Blz. 51  
B1 taalgebruik is de norm aan de telefoon en in correspondentie Blz. 52  
Klanttevredenheid publiekszaken Blz. 53  
Kanaalsturing Blz. 54  
Proces doorontwikkeling organisatie met PIM op expeditie Blz. 55  
Continueren en door ontwikkelen OWO-samenwerking Blz. 56  
Een actief communicatiebeleid Blz. 57  
Een begrijpelijke en toegankelijke website Blz. 58  
Een online platform voor de participatie van inwoners Blz. 59  
Een professionele en actieve inzet van sociale media Blz. 60  
Een update van de communicatievisie Blz. 61  
Een wekelijkse gemeentepagina Westwijzer in de krant Blz. 62  
Het gebruik van heldere taal door medewerkers Blz. 63  
Indicatoren Blz. 64  
Beleidsindicatoren Blz. 65  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 66  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 67  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 68  
Programma 1 Veiligheid Blz. 69  
Taakvelden Blz. 70  
Beleidsnota's Blz. 71  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 72  
Doelstellingen Blz. 73  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van criminele jeugd/individuele probleemjongeren Blz. 74  
Volgen ontwikkelingen Blz. 75  
Ketensamenwerking Blz. 76  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid Blz. 77  
Betrokkenheid Blz. 78  
Ontwikkelingen volgen Blz. 79  
Opstellen uitvoeringsprogramma’s Blz. 80  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van objectieve veiligheid en criminaliteit Blz. 81  
Uitvoeringsplan opstellen Blz. 82  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de sociale kwaliteit woon- en leefomgeving Blz. 83  
Implementeren persoonsgerichte aanpak Blz. 84  
Toepassen actuele wetgeving Blz. 85  
Verbinden zorg en veiligheid Blz. 86  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van verkeersveiligheid Blz. 87  
Faciliteren verkeerswerkgroepen Blz. 88  
Manifest Verkeersveiligheid Blz. 89  
Rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 90  
Professionele crisisbeheersing organisatie Blz. 91  
Beleidsindicatoren Blz. 92  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 93  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 94  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 95  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 96  
Taakvelden Blz. 97  
Beleidsnota's Blz. 98  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 99  
Doelstellingen Blz. 100  
Kwaliteit (onderhoudsniveau) openbare ruimte Blz. 101  
Bepalen van het gewenste kwaliteitsniveau openbare ruimte Blz. 102  
Project herinrichting De Blesse Blz. 103  
Opstellen van een ontwerp voor de herinrichting Blz. 104  
Uitvoering geven aan de herinrichting De Blesse Blz. 105  
Autoluwe Lycklamaweg met veilige spoorwegovergang langzaam verkeer Blz. 106  
Plan opstellen voor de herinrichting van de Lycklamaweg Blz. 107  
Samenwerken met NS/Prorail voor een veiligere spoorwegovergang Blz. 108  
Uitvoering geven aan herinrichting Lycklamaweg Blz. 109  
Notitie veilig landbouwverkeer Blz. 110  
Overleg met de agrarische sector en de bewoners Blz. 111  
Bepalen vervolgstappen om te komen tot grotere verkeersveiligheid Blz. 112  
Hoofdverkeersstructuur Wolvega en Noordwolde Blz. 113  
Uitvoeren geplande werkzaamheden infrastructuur Blz. 114  
Fietspad langs de Linde Blz. 115  
Verbetering van het fietspad langs de Linde Blz. 116  
Uitvoering van fase 2 Blz. 117  
Grond aankopen voor fase 3 Blz. 118  
Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost Friesland Blz. 119  
Uitvoeren van de projecten 'Dorp, landschap en biodiversiteit' Blz. 120  
Herinrichting stationsomgeving Blz. 121  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 122  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 123  
Programma 3 | Economie Blz. 124  
Programma 3 | Economie Blz. 125  
Taakvelden Blz. 126  
Beleidsnota's Blz. 127  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 128  
Doelstellingen Blz. 129  
Aanpak versterken lokale economie Blz. 130  
Intensiveren bedrijfscontacten Blz. 131  
Onderzoeken op welke manier wij kunnen meten hoe de ondernemers de dienstverlening van de gemeente waarderen. Blz. 132  
Onderzoeken of een vestigingspremie helpt om nieuwe bedrijven aan te trekken. Blz. 133  
Actieve promotie van beschikbare bedrijfskavels. Blz. 134  
Versterken (kern-) winkelstructuur Wolvega Blz. 135  
Samen met de ondernemers een duidelijke visie opstellen. Blz. 136  
Aanstellen van een centrummanager in Wolvega. Blz. 137  
Onderzoeken hoe we de klanttevredenheid in het winkelgebied kunnen meten. Blz. 138  
Opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de aanpak van het centrum. Blz. 139  
Breedband in het buitengebied Blz. 140  
In overleg met marktpartijen over de aanleg en voorwaarden. Blz. 141  
Beleidsindicatoren Blz. 142  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 143  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 144  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 145  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 146  
Taakvelden Blz. 147  
Beleidsnota's Blz. 148  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 149  
Doelstellingen Blz. 150  
Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan Blz. 151  
Leerplicht Blz. 152  
Passend onderwijs Blz. 153  
Leerlingenvervoer Blz. 154  
Brede school Blz. 155  
Kinderopvang en Peuteropvang Blz. 156  
Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 157  
Duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting Blz. 158  
Spreidingsplan Toekomst basisonderwijs Weststellingwerf Blz. 159  
Integraal Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 160  
Openbaar onderwijs Blz. 161  
Toezicht houden op schoolbestuur Comprix Blz. 162  
Beleidsindicatoren Blz. 163  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 164  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 165  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 166  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 167  
Taakvelden Blz. 168  
Beleidsnota's Blz. 169  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 170  
Doelstellingen Blz. 171  
Sport en bewegen Blz. 172  
Lokaal akkoord sport en bewegen Blz. 173  
Buurtsportwerk Blz. 174  
Bijdrage masterplan FC Wolvega Blz. 175  
Versterken van het kunst- en cultuuraanbod in Weststellingwerf Blz. 176  
Muziekonderwijs Blz. 177  
Stellingwerfs Blz. 178  
Bevorderen recreatie en toerisme Weststellingwerf Blz. 179  
Toeristisch Investeringsfonds Blz. 180  
Gebiedsontwikkeling Driewegsluis Blz. 181  
Beleidsindicatoren Blz. 182  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 183  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 184  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 185  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 186  
Taakvelden Blz. 187  
Beleidsnota's Blz. 188  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 189  
Doelstellingen Blz. 190  
Toegang Sociaal domein Blz. 191  
Monitoring Blz. 192  
Opstellen projectplan Blz. 193  
Onderzoek naar een dorpshuisfunctie in Wolvega Blz. 194  
Onderzoek naar een dorpshuisfunctie uitvoeren Blz. 195  
Vergroten arbeids- en maatschappelijke participatie Blz. 196  
Inwoners helpen bij het vinden van een betaalde baan Blz. 197  
Inwoners ondersteunen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Blz. 198  
Ontwikkelen collectieve voorzieningen Blz. 199  
Transformatie Sociaal domein Blz. 200  
Projecten die in het teken staan van de transformatie Blz. 201  
Integrale projecten Blz. 202  
Maatschappelijke voorzieningen Blz. 203  
Onderzoek naar maatschappelijke voorzieningen Blz. 204  
Prestatieovereenkomst Harten 10 Blz. 205  
Herijken Welzijnswerk Blz. 206  
Gebiedsteam Blz. 207  
Monitoring van de opdracht zorgen voor de zorgzame samenleving Blz. 208  
Ondersteuning initiatieven dorpen en wijken Blz. 209  
Integrale aanpak laaggeletterdheid, armoede en schulden Blz. 210  
Ontwikkelen integrale aanpak Blz. 211  
Ondersteunen doelgroep Blz. 212  
Pilot met de bibliotheek Blz. 213  
Grip krijgen op de jeugdhulp Blz. 214  
Controle op jeugdhulp Blz. 215  
Preventie op jeugdhulp Blz. 216  
Toegang naar jeugdhulp Blz. 217  
Grip krijgen op de Wmo Blz. 218  
Maatregelenpakket Wmo Blz. 219  
Maatwerk Blz. 220  
Versterken ketensamenwerking jeugd Blz. 221  
Kansrijke start Blz. 222  
Preventieve werkwijze scholen Blz. 223  
Versterken ketensamenwerking ouderen Blz. 224  
Uitvoering geven aan het 'Uitvoeringsprogramma versterken ketensamenwerking ouderen' Blz. 225  
Bestemming Noordwolde Blz. 226  
Afronden fase 5 Blz. 227  
Samenwerking met dorp versterken Blz. 228  
Opzet fase 6 (2021-2023) Blz. 229  
Herstructurering Caparis Blz. 230  
De herstructureringsopdracht Sociaal Werkbedrijf afronden Blz. 231  
Nieuwe afspraken maken met Caparis over de werkplekken voor het wsw personeel uit onze gemeente Blz. 232  
Veranderopgave Inburgering (VOI) Blz. 233  
Beleidsindicatoren Blz. 234  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 235  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 236  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 237  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 238  
Taakvelden Blz. 239  
Beleidsnota's Blz. 240  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 241  
Doelstellingen Blz. 242  
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 243  
Uitvoeren en evalueren plan van aanpak GIDS Blz. 244  
Uitvoeren en evalueren plan van aanpak JOGG Blz. 245  
Borgen Vitale Regio Noordwolde Blz. 246  
Geven van het goede voorbeeld Blz. 247  
Werken met positieve gezondheid Blz. 248  
Bevorderen lokale samenwerking publieke en private partijen voor JOGG, NIX 18 en GIDS Blz. 249  
Zorgen dat gezondheid onderdeel is van alle beleidsterreinen en afdelingen Blz. 250  
Uitvoeringsprogramma drank- en horecawet Blz. 251  
Uitvoeren en evalueren uitvoeringsprogramma Drank en horecawet Blz. 252  
Van klimaatakkoord Parijs naar een duurzaam Weststellingwerf Blz. 253  
Uitvoering geven aan het gemeentelijk klimaatbeleid Blz. 254  
Uitvoeren maatregelen voor beperken wateroverlast Blz. 255  
Werken aan een duurzaam Weststellingwerf Blz. 256  
Programmapijler Circulaire Economie Blz. 257  
Programmapijler Energietransitie Blz. 258  
Programmapijler Klimaat-Robuust Blz. 259  
Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving Blz. 260  
Opstellen Gemeentelijk afvalstoffenbeleidsplan Blz. 261  
Beleidsindicatoren Blz. 262  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 263  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 264  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 265  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 266  
Taakvelden Blz. 267  
Beleidsnota's Blz. 268  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 269  
Doelstellingen Blz. 270  
Lindewijk deelgebied 2 Blz. 271  
Het moederplan Lindewijk gebruiken we als basis voor een concept stedenbouwkundige opzet voor Lindewijk deelgebied 2. Blz. 272  
In overleg met instanties en inwoners de stedenbouwkundige opzet verder uitwerken Blz. 273  
De nieuwe stedenbouwkundige opzet financieel doorrekenen Blz. 274  
Onderzoeken of er nog een nadere fasering moet komen Blz. 275  
Op basis van de nieuwe stedenbouwkundige opzet een bestemmingsplan opstellen Blz. 276  
De daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden afstemmen op het tempo van grondverkoop in fase I Blz. 277  
Rottige Meente Blz. 278  
Samenwerking met Nationaal Park Weerribben - De Wieden om ook Rottige Meente onderdeel te laten zijn van de promotie van het nationaal Park Blz. 279  
In gesprek met de gemeente Steenwijkerland om aan te haken bij ontwikkelingen in gebied Weerribben - de Wieden Blz. 280  
In samenspraak met de inwoners de gebiedsopgave verder uitvoeren Blz. 281  
Het geografische gebied Driewegsluis ontwikkelen als recreatieve poort van Friesland en Overijssel Blz. 282  
Het projectplan ErVaren en Turf verder uitvoeren Blz. 283  
Uitwerken omgevingsvisie Blz. 284  
Dorpen stimuleren om een dorpsvisie op te stellen Blz. 285  
Model opstellen voor een maatschappelijk contract Blz. 286  
Maatschappelijke contracten afsluiten met de dorpen op basis van hun dorpsvisie Blz. 287  
Weststellingwerf Stellingen verder concretiseren op basis van aanvragen Blz. 288  
Mogelijkheden aanbieden voor het instellen van een omgevingspanel bij initiatieven Blz. 289  
Platform opstellen voor ondersteuning bij vraagstukken in de dorpen Blz. 290  
Samenwerken met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de Omgevingsvisie bekend maken Blz. 291  
Implementatie omgevingswet Blz. 292  
Medewerkers bijscholen voor nieuwe wetgeving Blz. 293  
Onderzoeken of de gemeentelijke regelgeving geschikt is voor de Omgevingswet Blz. 294  
Samenwerken in OWO verband voor de invoering van de Omgevingswet Blz. 295  
Beleidsindicatoren Blz. 296  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 297  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 298  
Overzicht | algemene dekkingsmiddelen Blz. 299  
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Blz. 300  
Taakvelden Blz. 301  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 302  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 303  
Toelichting Blz. 304  
Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien Blz. 305  
Overzicht kosten overhead Blz. 306  
Overhead kosten Blz. 307  
Vennootschapsbelasting Blz. 308  
Vennootschapsbelasting Blz. 309  
Vennootschapsbelasting Blz. 310  
Onvoorziene uitgaven Blz. 311  
Onvoorziene uitgaven Blz. 312  
Onvoorziene uitgaven Blz. 313  
Paragrafen Blz. 314  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 315  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 316  
Inleiding Blz. 317  
Tarievenbeleid 2020 Blz. 318  
Tabel opbrengst belangrijkste heffingen Blz. 319  
Totaalopbrengst van de belangrijkste heffingen Blz. 320  
Begraafplaatsen Blz. 321  
Kwijtschelding Blz. 322  
Gemeentelijke woonlasten Blz. 323  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 324  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 325  
Inleiding Blz. 326  
Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 327  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 328  
Inventarisatie van de risico’s en getroffen beheersmaatregelen Blz. 329  
Weerstandsvermogen Blz. 330  
Kengetallen Blz. 331  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 332  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 333  
Beleidsnota's Blz. 334  
Inleiding Blz. 335  
Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte Blz. 336  
Wegen Blz. 337  
Groen Blz. 338  
Bruggen, waterwegen en kades Blz. 339  
Openbare verlichting Blz. 340  
Riolering Blz. 341  
Tractiemiddelen Blz. 342  
Gebouwen Blz. 343  
Beschikbare middelen voor het onderhoud Blz. 344  
Paragraaf Financiering Blz. 345  
Paragraaf Financiering Blz. 346  
Inleiding Blz. 347  
De uitgangspunten Blz. 348  
Risicobeheer Blz. 349  
Kasgeldlimiet Blz. 350  
Renterisicobeheer Blz. 351  
Kredietrisico op verstrekte gelden en gegarandeerde leningen Blz. 352  
Gemeentefinanciering Blz. 353  
Leningenportefeuille Blz. 354  
Financieringsbehoefte Blz. 355  
Rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie Blz. 356  
EMU saldo Blz. 357  
Overige ontwikkelingen Blz. 358  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 359  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 360  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 361  
Rechtmatigheid Blz. 362  
Organisatieontwikkeling Blz. 363  
Uitvoering Human Resources Management (HRM) Blz. 364  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 365  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 366  
OWO-visie op samenwerken Blz. 367  
Bestuursovereenkomst Blz. 368  
OWO-afdelingen: het fundament van onze samenwerking Blz. 369  
Afdeling Vergunningen, Handhaving en Toezicht (gemeente Opsterland) Blz. 370  
Afdeling Beheer en Registratie (gemeente Ooststellingwerf) Blz. 371  
Afdeling Bedrijfsvoering (gemeente Weststellingwerf) Blz. 372  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 373  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 374  
Inleiding Blz. 375  
Visie op verbonden partijen Blz. 376  
Zeggenschap in de praktijk Blz. 377  
Financieel belang Blz. 378  
Beleidsontwikkelingen enkele samenwerkingsverbanden Blz. 379  
Overzicht verbonden partijen Blz. 380  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 381  
Paragraaf grondbeleid Blz. 382  
Algemeen Blz. 383  
Parameters Blz. 384  
Marketing Blz. 385  
Vennootschapsbelasting Blz. 386  
Warme gronden Blz. 387  
Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 388  
Boekwaarde bouwgronden Blz. 389  
Paragraaf Streekagenda/Regiodeal Blz. 390  
Paragraaf Streekagenda Blz. 391  
Algemeen Blz. 392  
Financieel Blz. 393  
Paragraaf Dynamisch investeringsprogramma Blz. 394  
Dynamisch investeringsprogramma Blz. 395  
Inleiding Blz. 396  
Dynamische investeringskalender Blz. 397  
Toelichting op Dynamische investeringskalender Blz. 398  
Paragraaf Gevolgen corona Blz. 399  
Inleiding Blz. 400  
Impact voor Gemeente Blz. 401  
Financiële impact Blz. 402  
1. Cluster specifiek betreft die onderdelen die specifiek worden gecompenseerd door het Rijk Blz. 403  
2. Cluster generiek betreft die onderdelen die gecompenseerd worden vanuit het Gemeentefonds, algemeen dekkingsmiddel Blz. 404  
3. Cluster inkomstenderving betreft overige inkomsten die wij niet hebben kunnen innen Blz. 405  
4. Cluster lokaal betreft specifieke corona gevolgen voor gemeente Weststellingwerf Blz. 406  
Tabel geldstromen corona in Weststellingwerf Blz. 407  
Vooruitblik naar 2021 Blz. 408  
Jaarrekening - Balans per 31 december 2020 Blz. 409  
Balans per 31 december 2020 Blz. 410  
Uitgebreide balans activa Blz. 411  
Uitgebreide balans passiva Blz. 412  
Toelichting op de balans per 31 december 2020 Blz. 413  
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling Blz. 414  
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling Blz. 415  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 416  
Presentatie- en stelselwijzigingen Blz. 417  
Vaste activa Blz. 418  
Vlottende activa Blz. 419  
Vaste passiva Blz. 420  
Vlottende passiva Blz. 421  
Overzicht van baten en lasten Blz. 422  
Toelichting op de activa Blz. 423  
Vaste activa Blz. 424  
Immateriële vaste activa Blz. 425  
Materiële vaste activa Blz. 426  
Belangrijkste (des)investeringen Blz. 427  
Financiële vaste activa Blz. 428  
Kapitaalverstrekkingen Blz. 429  
Verstrekte leningen Blz. 430  
Vlottende activa Blz. 431  
Voorraden Blz. 432  
Boekwaarden grondexploitaties Blz. 433  
Grondexploitaties prognose Blz. 434  
Uitzettingen < 1 jaar Blz. 435  
Liquide middelen Blz. 436  
Overlopende activa Blz. 437  
Toelichting op de passiva Blz. 438  
Vaste passiva Blz. 439  
Eigen vermogen Blz. 440  
Reserves Blz. 441  
Voorzieningen Blz. 442  
Vaste schuld Blz. 443  
Vlottende passiva Blz. 444  
Overlopende passiva Blz. 445  
Vooruit ontvangen doeluitkeringen Blz. 446  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 447  
Corona Blz. 448  
Jaarrekening - Overzicht van baten en lasten Blz. 449  
Overzicht baten en lasten Blz. 450  
Overzicht baten en lasten Blz. 451  
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Blz. 452  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 453  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 454  
Programma 1 Veiligheid Blz. 455  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 456  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 457  
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 458  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 459  
Toelichting hoeveel heeft het gekost Blz. 460  
Investeringen Blz. 461  
Toelichting op investeringen Blz. 462  
Programma 3 Economie Blz. 463  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 464  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 465  
Programma 4 Onderwijs Blz. 466  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 467  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 468  
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 469  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 470  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 471  
Investeringen Blz. 472  
Toelichting op investeringen Blz. 473  
Programma 6 Sociaal domein Blz. 474  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 475  
Toelichting op totaal tabel Blz. 476  
Lasten, gegroepeerd naar beleidsveld Blz. 477  
Toelichting lasten hoeveel heeft het gekost? Blz. 478  
Baten, gegroepeerd naar beleidsveld baten Blz. 479  
Toelichting baten hoeveel heeft het gekost? Blz. 480  
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu Blz. 481  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 482  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 483  
Investeringen Blz. 484  
Toelichting op investeringen Blz. 485  
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 486  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 487  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 488  
Investeringen Blz. 489  
Toelichting op investeringen Blz. 490  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 491  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 492  
Toelichting Blz. 493  
Overzicht kosten overhead Blz. 494  
Overzicht kosten overhead Blz. 495  
Investeringen Blz. 496  
Toelichting op investeringen Blz. 497  
Vennootschapsbelasting Blz. 498  
Vennootschapsbelasting Blz. 499  
Onvoorziene uitgaven Blz. 500  
Tabel onvoorziene uitgaven Blz. 501  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 502  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 503  
Tabel begrotingsrechtmatigheid Blz. 504  
Toelichting op de tabel begrotingsoverschrijding Blz. 505  
Jaarrekening - overig Blz. 506  
Overzicht incidentele budgetten Blz. 507  
Incidentele Baten Blz. 508  
Incidentele Lasten Blz. 509  
Incidentele middelen van 2020 naar 2021 Blz. 510  
Incidentele middelen 2020 beschikbaar te stellen in 2021 Blz. 511  
Toelichting incidentele middelen 2020 beschikbaar te stellen in 2021 Blz. 512  
Wet WNT Blz. 513  
Wet WNT Blz. 514  
Overzicht Blz. 515  
Schatkistbankieren Blz. 516  
Schatkistbankieren Blz. 517  
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA) Blz. 518  
Wat is SISA Blz. 519  
SISA overzichten Blz. 520  
SISA bijlage Blz. 521  
Taakvelden overzicht Blz. 522  
Lasten per taakveld Blz. 523  
Baten per taakveld Blz. 524  
Controle verklaring Blz. 525  
Controle verklaring Blz. 526  
Bijlagen Blz. 527  
Bijlage I: Verstrekte subsidies Blz. 528  
Verstrekte subsidiebedragen Blz. 529  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 530  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 531  
Publicatiedatum: 30-04-2021

Inhoud