Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Activiteiten Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Voorwoord Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Leeswijzer Blz. 10  
Jaarverslag Blz. 11  
Jaarrekening Blz. 12  
Controle verklaring Blz. 13  
Bijlagen Blz. 14  
Jaarrekening op hoofdlijnen Blz. 15  
Inleiding Blz. 16  
Resultaat jaarrekening Blz. 17  
Schuldpositie Blz. 18  
Weerstandsvermogen Blz. 19  
Woonlasten Blz. 20  
Corona virus Blz. 21  
Bestemmingsvoorstel Blz. 22  
Overzicht Baten en Lasten Blz. 23  
Toelichting resultaat Blz. 24  
Gemeentefondsuitkering Blz. 25  
Investeringskredieten (exclusief grondexploitatie) Blz. 26  
Lokale heffingen Blz. 27  
Reserves Blz. 28  
Jaarrekening 2020 in één oogopslag Blz. 29  
Jaarrekening in één oogopslag. Blz. 30  
Kerngegevens Blz. 31  
Kerngegevens Blz. 32  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 33  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 34  
Taakvelden Blz. 35  
Beleidsnota's Blz. 36  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 37  
Doelstellingen Blz. 38  
Faciliteren werkwijze college en raad op bestuurlijke vernieuwing Blz. 39  
Gast van de raad Blz. 40  
Vernieuwing inloopspreekuur Blz. 41  
Schoolbezoeken Blz. 42  
Vlogs Blz. 43  
Gebruik van sociale media Blz. 44  
Het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving (wijken en kernen) Blz. 45  
Ondersteuning initiatieven dorpen en wijken Blz. 46  
Netwerk dorps- en wijkorganisaties vormt basis voor beleid Blz. 47  
Dichtbij besturen Blz. 48  
Versterken betrokkenheid grote kernen Blz. 49  
Werken met de omgevingsvisie Blz. 50  
Ontwikkelen rol en positie dorpencoördinator Blz. 51  
Beleidsplan (digitale) dienstverlening Blz. 52  
Uitvoeren landelijk programma digitalisering Blz. 53  
Zorgen voor een klantgerichte en begrijpelijke website Blz. 54  
Spelregels en maatwerk Blz. 55  
B1 taalgebruik is de norm aan de telefoon en in correspondentie Blz. 56  
Klanttevredenheid publiekszaken Blz. 57  
Kanaalsturing Blz. 58  
Proces doorontwikkeling organisatie met PIM op expeditie Blz. 59  
Continueren en door ontwikkelen OWO-samenwerking Blz. 60  
Een actief communicatiebeleid Blz. 61  
Een begrijpelijke en toegankelijke website Blz. 62  
Een online platform voor de participatie van inwoners Blz. 63  
Een professionele en actieve inzet van sociale media Blz. 64  
Een update van de communicatievisie Blz. 65  
Een wekelijkse gemeentepagina Westwijzer in de krant Blz. 66  
Het gebruik van heldere taal door medewerkers Blz. 67  
Indicatoren Blz. 68  
Beleidsindicatoren Blz. 69  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 70  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 71  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 72  
Programma 1 Veiligheid Blz. 73  
Taakvelden Blz. 74  
Beleidsnota's Blz. 75  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 76  
Doelstellingen Blz. 77  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van criminele jeugd/individuele probleemjongeren Blz. 78  
Volgen ontwikkelingen Blz. 79  
Ketensamenwerking Blz. 80  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid Blz. 81  
Betrokkenheid Blz. 82  
Ontwikkelingen volgen Blz. 83  
Opstellen uitvoeringsprogramma’s Blz. 84  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van objectieve veiligheid en criminaliteit Blz. 85  
Uitvoeringsplan opstellen Blz. 86  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de sociale kwaliteit woon- en leefomgeving Blz. 87  
Implementeren persoonsgerichte aanpak Blz. 88  
Toepassen actuele wetgeving Blz. 89  
Verbinden zorg en veiligheid Blz. 90  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van verkeersveiligheid Blz. 91  
Faciliteren verkeerswerkgroepen Blz. 92  
Manifest Verkeersveiligheid Blz. 93  
Rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 94  
Professionele crisisbeheersing organisatie Blz. 95  
Beleidsindicatoren Blz. 96  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 97  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 98  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 99  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 100  
Taakvelden Blz. 101  
Beleidsnota's Blz. 102  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 103  
Doelstellingen Blz. 104  
Kwaliteit (onderhoudsniveau) openbare ruimte Blz. 105  
Bepalen van het gewenste kwaliteitsniveau openbare ruimte Blz. 106  
Project herinrichting De Blesse Blz. 107  
Opstellen van een ontwerp voor de herinrichting Blz. 108  
Uitvoering geven aan de herinrichting De Blesse Blz. 109  
Autoluwe Lycklamaweg met veilige spoorwegovergang langzaam verkeer Blz. 110  
Plan opstellen voor de herinrichting van de Lycklamaweg Blz. 111  
Samenwerken met NS/Prorail voor een veiligere spoorwegovergang Blz. 112  
Uitvoering geven aan herinrichting Lycklamaweg Blz. 113  
Notitie veilig landbouwverkeer Blz. 114  
Overleg met de agrarische sector en de bewoners Blz. 115  
Bepalen vervolgstappen om te komen tot grotere verkeersveiligheid Blz. 116  
Hoofdverkeersstructuur Wolvega en Noordwolde Blz. 117  
Uitvoeren geplande werkzaamheden infrastructuur Blz. 118  
Fietspad langs de Linde Blz. 119  
Verbetering van het fietspad langs de Linde Blz. 120  
Uitvoering van fase 2 Blz. 121  
Grond aankopen voor fase 3 Blz. 122  
Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost Friesland Blz. 123  
Uitvoeren van de projecten 'Dorp, landschap en biodiversiteit' Blz. 124  
Herinrichting stationsomgeving Blz. 125  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 126  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 127  
Programma 3 | Economie Blz. 128  
Programma 3 | Economie Blz. 129  
Taakvelden Blz. 130  
Beleidsnota's Blz. 131  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 132  
Doelstellingen Blz. 133  
Aanpak versterken lokale economie Blz. 134  
Intensiveren bedrijfscontacten Blz. 135  
Onderzoeken op welke manier wij kunnen meten hoe de ondernemers de dienstverlening van de gemeente waarderen. Blz. 136  
Onderzoeken of een vestigingspremie helpt om nieuwe bedrijven aan te trekken. Blz. 137  
Actieve promotie van beschikbare bedrijfskavels. Blz. 138  
Versterken (kern-) winkelstructuur Wolvega Blz. 139  
Samen met de ondernemers een duidelijke visie opstellen. Blz. 140  
Aanstellen van een centrummanager in Wolvega. Blz. 141  
Onderzoeken hoe we de klanttevredenheid in het winkelgebied kunnen meten. Blz. 142  
Opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de aanpak van het centrum. Blz. 143  
Breedband in het buitengebied Blz. 144  
In overleg met marktpartijen over de aanleg en voorwaarden. Blz. 145  
Beleidsindicatoren Blz. 146  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 147  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 148  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 149  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 150  
Taakvelden Blz. 151  
Beleidsnota's Blz. 152  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 153  
Doelstellingen Blz. 154  
Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan Blz. 155  
Leerplicht Blz. 156  
Passend onderwijs Blz. 157  
Leerlingenvervoer Blz. 158  
Brede school Blz. 159  
Kinderopvang en Peuteropvang Blz. 160  
Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 161  
Duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting Blz. 162  
Spreidingsplan Toekomst basisonderwijs Weststellingwerf Blz. 163  
Integraal Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 164  
Openbaar onderwijs Blz. 165  
Toezicht houden op schoolbestuur Comprix Blz. 166  
Beleidsindicatoren Blz. 167  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 168  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 169  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 170  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 171  
Taakvelden Blz. 172  
Beleidsnota's Blz. 173  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 174  
Doelstellingen Blz. 175  
Sport en bewegen Blz. 176  
Lokaal akkoord sport en bewegen Blz. 177  
Buurtsportwerk Blz. 178  
Bijdrage masterplan FC Wolvega Blz. 179  
Versterken van het kunst- en cultuuraanbod in Weststellingwerf Blz. 180  
Muziekonderwijs Blz. 181  
Stellingwerfs Blz. 182  
Bevorderen recreatie en toerisme Weststellingwerf Blz. 183  
Toeristisch Investeringsfonds Blz. 184  
Gebiedsontwikkeling Driewegsluis Blz. 185  
Beleidsindicatoren Blz. 186  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 187  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 188  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 189  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 190  
Taakvelden Blz. 191  
Beleidsnota's Blz. 192  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 193  
Doelstellingen Blz. 194  
Toegang Sociaal domein Blz. 195  
Monitoring Blz. 196  
Opstellen projectplan Blz. 197  
Onderzoek naar een dorpshuisfunctie in Wolvega Blz. 198  
Onderzoek naar een dorpshuisfunctie uitvoeren Blz. 199  
Vergroten arbeids- en maatschappelijke participatie Blz. 200  
Inwoners helpen bij het vinden van een betaalde baan Blz. 201  
Inwoners ondersteunen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Blz. 202  
Ontwikkelen collectieve voorzieningen Blz. 203  
Transformatie Sociaal domein Blz. 204  
Projecten die in het teken staan van de transformatie Blz. 205  
Integrale projecten Blz. 206  
Maatschappelijke voorzieningen Blz. 207  
Onderzoek naar maatschappelijke voorzieningen Blz. 208  
Prestatieovereenkomst Harten 10 Blz. 209  
Herijken Welzijnswerk Blz. 210  
Gebiedsteam Blz. 211  
Monitoring van de opdracht zorgen voor de zorgzame samenleving Blz. 212  
Ondersteuning initiatieven dorpen en wijken Blz. 213  
Integrale aanpak laaggeletterdheid, armoede en schulden Blz. 214  
Ontwikkelen integrale aanpak Blz. 215  
Ondersteunen doelgroep Blz. 216  
Pilot met de bibliotheek Blz. 217  
Grip krijgen op de jeugdhulp Blz. 218  
Controle op jeugdhulp Blz. 219  
Preventie op jeugdhulp Blz. 220  
Toegang naar jeugdhulp Blz. 221  
Grip krijgen op de Wmo Blz. 222  
Maatregelenpakket Wmo Blz. 223  
Maatwerk Blz. 224  
Versterken ketensamenwerking jeugd Blz. 225  
Kansrijke start Blz. 226  
Preventieve werkwijze scholen Blz. 227  
Versterken ketensamenwerking ouderen Blz. 228  
Uitvoering geven aan het 'Uitvoeringsprogramma versterken ketensamenwerking ouderen' Blz. 229  
Bestemming Noordwolde Blz. 230  
Afronden fase 5 Blz. 231  
Samenwerking met dorp versterken Blz. 232  
Opzet fase 6 (2021-2023) Blz. 233  
Herstructurering Caparis Blz. 234  
De herstructureringsopdracht Sociaal Werkbedrijf afronden Blz. 235  
Nieuwe afspraken maken met Caparis over de werkplekken voor het wsw personeel uit onze gemeente Blz. 236  
Veranderopgave Inburgering (VOI) Blz. 237  
Beleidsindicatoren Blz. 238  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 239  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 240  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 241  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 242  
Taakvelden Blz. 243  
Beleidsnota's Blz. 244  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 245  
Doelstellingen Blz. 246  
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 247  
Uitvoeren en evalueren plan van aanpak GIDS Blz. 248  
Uitvoeren en evalueren plan van aanpak JOGG Blz. 249  
Borgen Vitale Regio Noordwolde Blz. 250  
Geven van het goede voorbeeld Blz. 251  
Werken met positieve gezondheid Blz. 252  
Bevorderen lokale samenwerking publieke en private partijen voor JOGG, NIX 18 en GIDS Blz. 253  
Zorgen dat gezondheid onderdeel is van alle beleidsterreinen en afdelingen Blz. 254  
Uitvoeringsprogramma drank- en horecawet Blz. 255  
Uitvoeren en evalueren uitvoeringsprogramma Drank en horecawet Blz. 256  
Van klimaatakkoord Parijs naar een duurzaam Weststellingwerf Blz. 257  
Uitvoering geven aan het gemeentelijk klimaatbeleid Blz. 258  
Uitvoeren maatregelen voor beperken wateroverlast Blz. 259  
Werken aan een duurzaam Weststellingwerf Blz. 260  
Programmapijler Circulaire Economie Blz. 261  
Programmapijler Energietransitie Blz. 262  
Programmapijler Klimaat-Robuust Blz. 263  
Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving Blz. 264  
Opstellen Gemeentelijk afvalstoffenbeleidsplan Blz. 265  
Beleidsindicatoren Blz. 266  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 267  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 268  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 269  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 270  
Taakvelden Blz. 271  
Beleidsnota's Blz. 272  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 273  
Doelstellingen Blz. 274  
Lindewijk deelgebied 2 Blz. 275  
Het moederplan Lindewijk gebruiken we als basis voor een concept stedenbouwkundige opzet voor Lindewijk deelgebied 2. Blz. 276  
In overleg met instanties en inwoners de stedenbouwkundige opzet verder uitwerken Blz. 277  
De nieuwe stedenbouwkundige opzet financieel doorrekenen Blz. 278  
Onderzoeken of er nog een nadere fasering moet komen Blz. 279  
Op basis van de nieuwe stedenbouwkundige opzet een bestemmingsplan opstellen Blz. 280  
De daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden afstemmen op het tempo van grondverkoop in fase I Blz. 281  
Rottige Meente Blz. 282  
Samenwerking met Nationaal Park Weerribben - De Wieden om ook Rottige Meente onderdeel te laten zijn van de promotie van het nationaal Park Blz. 283  
In gesprek met de gemeente Steenwijkerland om aan te haken bij ontwikkelingen in gebied Weerribben - de Wieden Blz. 284  
In samenspraak met de inwoners de gebiedsopgave verder uitvoeren Blz. 285  
Het geografische gebied Driewegsluis ontwikkelen als recreatieve poort van Friesland en Overijssel Blz. 286  
Het projectplan ErVaren en Turf verder uitvoeren Blz. 287  
Uitwerken omgevingsvisie Blz. 288  
Dorpen stimuleren om een dorpsvisie op te stellen Blz. 289  
Model opstellen voor een maatschappelijk contract Blz. 290  
Maatschappelijke contracten afsluiten met de dorpen op basis van hun dorpsvisie Blz. 291  
Weststellingwerf Stellingen verder concretiseren op basis van aanvragen Blz. 292  
Mogelijkheden aanbieden voor het instellen van een omgevingspanel bij initiatieven Blz. 293  
Platform opstellen voor ondersteuning bij vraagstukken in de dorpen Blz. 294  
Samenwerken met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de Omgevingsvisie bekend maken Blz. 295  
Implementatie omgevingswet Blz. 296  
Medewerkers bijscholen voor nieuwe wetgeving Blz. 297  
Onderzoeken of de gemeentelijke regelgeving geschikt is voor de Omgevingswet Blz. 298  
Samenwerken in OWO verband voor de invoering van de Omgevingswet Blz. 299  
Beleidsindicatoren Blz. 300  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 301  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 302  
Overzicht | algemene dekkingsmiddelen Blz. 303  
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Blz. 304  
Taakvelden Blz. 305  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 306  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 307  
Toelichting Blz. 308  
Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien Blz. 309  
Overzicht kosten overhead Blz. 310  
Overhead kosten Blz. 311  
Vennootschapsbelasting Blz. 312  
Vennootschapsbelasting Blz. 313  
Vennootschapsbelasting Blz. 314  
Onvoorziene uitgaven Blz. 315  
Onvoorziene uitgaven Blz. 316  
Onvoorziene uitgaven Blz. 317  
Paragrafen Blz. 318  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 319  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 320  
Inleiding Blz. 321  
Tarievenbeleid 2020 Blz. 322  
Tabel opbrengst belangrijkste heffingen Blz. 323  
Totaalopbrengst van de belangrijkste heffingen Blz. 324  
Begraafplaatsen Blz. 325  
Kwijtschelding Blz. 326  
Gemeentelijke woonlasten Blz. 327  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 328  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 329  
Inleiding Blz. 330  
Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 331  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 332  
Inventarisatie van de risico’s en getroffen beheersmaatregelen Blz. 333  
Weerstandsvermogen Blz. 334  
Kengetallen Blz. 335  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 336  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 337  
Beleidsnota's Blz. 338  
Inleiding Blz. 339  
Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte Blz. 340  
Wegen Blz. 341  
Groen Blz. 342  
Bruggen, waterwegen en kades Blz. 343  
Openbare verlichting Blz. 344  
Riolering Blz. 345  
Tractiemiddelen Blz. 346  
Gebouwen Blz. 347  
Beschikbare middelen voor het onderhoud Blz. 348  
Paragraaf Financiering Blz. 349  
Paragraaf Financiering Blz. 350  
Inleiding Blz. 351  
De uitgangspunten Blz. 352  
Risicobeheer Blz. 353  
Kasgeldlimiet Blz. 354  
Renterisicobeheer Blz. 355  
Kredietrisico op verstrekte gelden en gegarandeerde leningen Blz. 356  
Gemeentefinanciering Blz. 357  
Leningenportefeuille Blz. 358  
Financieringsbehoefte Blz. 359  
Rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie Blz. 360  
EMU saldo Blz. 361  
Overige ontwikkelingen Blz. 362  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 363  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 364  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 365  
Rechtmatigheid Blz. 366  
Organisatieontwikkeling Blz. 367  
Uitvoering Human Resources Management (HRM) Blz. 368  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 369  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 370  
OWO-visie op samenwerken Blz. 371  
Bestuursovereenkomst Blz. 372  
OWO-afdelingen: het fundament van onze samenwerking Blz. 373  
Afdeling Vergunningen, Handhaving en Toezicht (gemeente Opsterland) Blz. 374  
Afdeling Beheer en Registratie (gemeente Ooststellingwerf) Blz. 375  
Afdeling Bedrijfsvoering (gemeente Weststellingwerf) Blz. 376  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 377  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 378  
Inleiding Blz. 379  
Visie op verbonden partijen Blz. 380  
Zeggenschap in de praktijk Blz. 381  
Financieel belang Blz. 382  
Beleidsontwikkelingen enkele samenwerkingsverbanden Blz. 383  
Overzicht verbonden partijen Blz. 384  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 385  
Paragraaf grondbeleid Blz. 386  
Algemeen Blz. 387  
Parameters Blz. 388  
Marketing Blz. 389  
Vennootschapsbelasting Blz. 390  
Warme gronden Blz. 391  
Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 392  
Boekwaarde bouwgronden Blz. 393  
Paragraaf Streekagenda/Regiodeal Blz. 394  
Paragraaf Streekagenda Blz. 395  
Algemeen Blz. 396  
Financieel Blz. 397  
Paragraaf Dynamisch investeringsprogramma Blz. 398  
Dynamisch investeringsprogramma Blz. 399  
Inleiding Blz. 400  
Dynamische investeringskalender Blz. 401  
Toelichting op Dynamische investeringskalender Blz. 402  
Paragraaf Gevolgen corona Blz. 403  
Inleiding Blz. 404  
Impact voor Gemeente Blz. 405  
Financiële impact Blz. 406  
1. Cluster specifiek betreft die onderdelen die specifiek worden gecompenseerd door het Rijk Blz. 407  
2. Cluster generiek betreft die onderdelen die gecompenseerd worden vanuit het Gemeentefonds, algemeen dekkingsmiddel Blz. 408  
3. Cluster inkomstenderving betreft overige inkomsten die wij niet hebben kunnen innen Blz. 409  
4. Cluster lokaal betreft specifieke corona gevolgen voor gemeente Weststellingwerf Blz. 410  
Tabel geldstromen corona in Weststellingwerf Blz. 411  
Vooruitblik naar 2021 Blz. 412  
Jaarrekening - Balans per 31 december 2020 Blz. 413  
Balans per 31 december 2020 Blz. 414  
Uitgebreide balans activa Blz. 415  
Uitgebreide balans passiva Blz. 416  
Toelichting op de balans per 31 december 2020 Blz. 417  
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling Blz. 418  
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling Blz. 419  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 420  
Presentatie- en stelselwijzigingen Blz. 421  
Vaste activa Blz. 422  
Vlottende activa Blz. 423  
Vaste passiva Blz. 424  
Vlottende passiva Blz. 425  
Overzicht van baten en lasten Blz. 426  
Toelichting op de activa Blz. 427  
Vaste activa Blz. 428  
Immateriële vaste activa Blz. 429  
Materiële vaste activa Blz. 430  
Belangrijkste (des)investeringen Blz. 431  
Financiële vaste activa Blz. 432  
Kapitaalverstrekkingen Blz. 433  
Verstrekte leningen Blz. 434  
Vlottende activa Blz. 435  
Voorraden Blz. 436  
Boekwaarden grondexploitaties Blz. 437  
Grondexploitaties prognose Blz. 438  
Uitzettingen < 1 jaar Blz. 439  
Liquide middelen Blz. 440  
Overlopende activa Blz. 441  
Toelichting op de passiva Blz. 442  
Vaste passiva Blz. 443  
Eigen vermogen Blz. 444  
Reserves Blz. 445  
Voorzieningen Blz. 446  
Vaste schuld Blz. 447  
Vlottende passiva Blz. 448  
Overlopende passiva Blz. 449  
Vooruit ontvangen doeluitkeringen Blz. 450  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 451  
Corona Blz. 452  
Jaarrekening - Overzicht van baten en lasten Blz. 453  
Overzicht baten en lasten Blz. 454  
Overzicht baten en lasten Blz. 455  
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Blz. 456  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 457  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 458  
Programma 1 Veiligheid Blz. 459  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 460  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 461  
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 462  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 463  
Toelichting hoeveel heeft het gekost Blz. 464  
Investeringen Blz. 465  
Toelichting op investeringen Blz. 466  
Programma 3 Economie Blz. 467  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 468  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 469  
Programma 4 Onderwijs Blz. 470  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 471  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 472  
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 473  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 474  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 475  
Investeringen Blz. 476  
Toelichting op investeringen Blz. 477  
Programma 6 Sociaal domein Blz. 478  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 479  
Toelichting op totaal tabel Blz. 480  
Lasten, gegroepeerd naar beleidsveld Blz. 481  
Toelichting lasten hoeveel heeft het gekost? Blz. 482  
Baten, gegroepeerd naar beleidsveld baten Blz. 483  
Toelichting baten hoeveel heeft het gekost? Blz. 484  
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu Blz. 485  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 486  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 487  
Investeringen Blz. 488  
Toelichting op investeringen Blz. 489  
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 490  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 491  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 492  
Investeringen Blz. 493  
Toelichting op investeringen Blz. 494  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 495  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 496  
Toelichting Blz. 497  
Overzicht kosten overhead Blz. 498  
Overzicht kosten overhead Blz. 499  
Investeringen Blz. 500  
Toelichting op investeringen Blz. 501  
Vennootschapsbelasting Blz. 502  
Vennootschapsbelasting Blz. 503  
Onvoorziene uitgaven Blz. 504  
Tabel onvoorziene uitgaven Blz. 505  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 506  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 507  
Tabel begrotingsrechtmatigheid Blz. 508  
Toelichting op de tabel begrotingsoverschrijding Blz. 509  
Jaarrekening - overig Blz. 510  
Overzicht incidentele budgetten Blz. 511  
Incidentele Baten Blz. 512  
Incidentele Lasten Blz. 513  
Incidentele middelen van 2020 naar 2021 Blz. 514  
Incidentele middelen 2020 beschikbaar te stellen in 2021 Blz. 515  
Toelichting incidentele middelen 2020 beschikbaar te stellen in 2021 Blz. 516  
Wet WNT Blz. 517  
Wet WNT Blz. 518  
Overzicht Blz. 519  
Schatkistbankieren Blz. 520  
Schatkistbankieren Blz. 521  
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA) Blz. 522  
Wat is SISA Blz. 523  
SISA overzichten Blz. 524  
SISA bijlage Blz. 525  
Taakvelden overzicht Blz. 526  
Lasten per taakveld Blz. 527  
Baten per taakveld Blz. 528  
Controle verklaring Blz. 529  
Controle verklaring Blz. 530  
Bijlagen Blz. 531  
Bijlage I: Verstrekte subsidies Blz. 532  
Verstrekte subsidiebedragen Blz. 533  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 534  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 535