Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder(s) Hoen en Jongebloed
Organisatie Sociaal domein, Ruimte

Taakvelden

  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
  • Cultureel erfgoed
  • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
  • Media
  • Musea
  • Sportaccommodaties
  • Sportbeleid en activering

Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid

Sport en Bewegen 
In 2019 is door een sportformateur samen met sportaanbieders, maatschappelijke partners, het onderwijs en de gemeente aan de realisatie van een lokaal akkoord sport en bewegen gewerkt. Dit akkoord is een lokale vertaling van het nationaal sportakkoord. 2020 is gebruikt voor de inrichting van de structuur en het plannen en uitvoeren van projecten en activiteiten.

Voor de uitvoering van het masterplan van FC Wolvega is een bijdrage beschikbaar gesteld van maximaal € 400.000. In 2020 zijn onder andere een kunstgrasveld aangelegd, verlichting en dug outs rond het hoofdveld geplaatst.

De openstelling van onze sportaccommodaties (zoals de zwembaden, sporthallen) is in 2020 aangepast naar de mogelijkheden in verband met de beperkingen door corona. Hierdoor zijn er ook minder zwemlessen gegeven. Daarmee staat de zwemveiligheid van kinderen onder druk.

Kunst en Cultuur
De kunst en cultuur sector in de gemeente Weststellingwerf is in het jaar 2020 buitengewoon hard getroffen door de coronacrisis. Tal van voorgenomen culturele activiteiten konden, in aansluiting op het landelijke beleid en maatregelen, niet doorgaan in het jaar 2020.

Opera Spanga
Helaas werd de uitvoering van de opera in de zomer van 2020 van Opera Spanga ook getroffen door de corona maatregelen waardoor de voorstelling met publiek niet door kon gaan. Opera Spanga heeft daarop een alternatief plan gemaakt en besloten om in de zomerperiode de opera te verfilmen. Daarbij het idee om de film in de herfst te vertonen aan het publiek. Maar ook deze mogelijkheid bleek uiteindelijk door corona niet haalbaar. Daarop is de film via digitale distributie te zien geweest. In aansluiting hierop heeft de gemeente Weststellingwerf in samenwerking met Opera Spanga de operafilm aangeboden aan alle inwoners van de provincie Fryslân gedurende de kerstvakantie als een bijzondere culturele groet.

Opera Spanga heeft een nieuw inhoudelijk programma aangegeven voor haar activiteiten voor de periode 2021-2024. Vanuit de gemeente is hier actief in meegedacht in 2020. Opera Spanga zal naast het reguliere hoofdprogramma in de zomer sterk inzetten op cultuurparticipatie: het betrekken van leerlingen en jong talent binnen de producties van de opera in het voorjaar en najaar. Ook zal er een winterprogramma worden opgezet. Daarmee wordt een forse verbreding van de activiteiten gerealiseerd. Dit nieuwe programma 2021-2024 van Opera Spanga heeft van de provincie Fryslân en het landelijke Fonds Podiumkunsten ondersteuning verkregen. Opera Spanga neemt daarbij een belangrijke positie in binnen het Noordelijke cultuurveld. Deze ontwikkeling geeft een versterking aan, in aansluiting op het collegeprogramma, van de culturele infrastructuur van Weststellingwerf. 

Stellingwerfs/Nedersaksisch
In het jaar 2020 is de gemeente Weststellingwerf voorzitter geworden van de bestuurlijke partners Nedersaksisch. Deze partners zijn o.a. de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Fryslân. In 2020 ging het vooral over de evaluatie van het Convenant inzake de Nederlandse erkenning van de regionale Nedersaksische taal en de inzet en doelen voor een werkconferentie Nedersaksisch in het najaar 2021 met alle Nedersaksische partijen.

Sportcafé De Steense
De gemeente heeft in mei 2020 besloten om de exploitatie van het Sportcafé in De Steense structureel in eigen beheer op te pakken. Helaas is het Sportcafé door de coronamaatregelen maar beperkt open geweest in 2020.

Sport en bewegen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

We willen dat alle inwoners kunnen sporten en bewegen, omdat dit je gezond houdt. Dit moet voor iedereen, met of zonder beperking betaalbaar en toegankelijk zijn. Dit doen we met het lokaal akkoord sport & bewegen en het Beweegteam Weststellingwerf. Het Beweegteam is de opvolger van Buurtsportwerk en probeert breder doelgroepen te bereiken. Met sport en bewegen kunnen we ook andere maatschappelijke doelen bereiken, denk aan het bestrijden van eenzaamheid. Ook hier speelt het Beweegteam Weststellingwerf een belangrijk rol in, waarbij de buurtsportcoaches laagdrempelige beweegactiviteiten organiseren voor jong tot oud. Door de corona maatregelen konden bepaalde activiteiten niet altijd doorgaan. Desondanks is er altijd gekeken naar wat wel kan, binnen de beperkende maatregelen, zoals het bewegen en sporten op afstand, in tweetallen of in kleine groepjes.

Vanaf het begin van de coronacrisis is er een overleg tussen de gemeente en sportaanbieders. Dit gebeurt meestal één dag na de persconferentie van het kabinet. Deelname aan de overleggen door sportaanbieders verschilt per keer, met tussen de 15 - 40 deelnemers per overleg. Naast het bespreken van de maatregelen is het ook een moment van uitwisseling van gedachten, initiatieven en ideeën tussen de sportaanbieders.

We zorgen samen met verenigingen voor genoeg sportaccommodaties binnen onze gemeente. Deze zijn bereikbaar, duurzaam en goed uitgerust. Zo hebben bijvoorbeeld FC Wolvega en VV VWC Munnekeburen op grote schaal hun sportparken gerenoveerd.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Versterken van het kunst- en cultuuraanbod in Weststellingwerf

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Kunst en Cultuur
De kunst en cultuur sector in de gemeente Weststellingwerf is in het jaar 2020 buitengewoon hard getroffen door de coronacrisis. Tal van voorgenomen culturele activiteiten konden, in aansluiting op het landelijke beleid en maatregelen, niet doorgaan. Als gevolg van de landelijke maatregelen moesten culturele organisaties zoals de Bibliotheek, het Vlechtmuseum, de Oudheidkamer en het Kiekhuus meerdere malen langdurig de deuren sluiten. Daarmee worden de kerntaken van deze instellingen direct geraakt en daarmee uiteraard ook het culturele voorzieningenniveau van de inwoners. En in de periodes dat de instellingen wel open mochten was er sprake van beperkende maatregelen ten aanzien van de voorgenomen publieke dienstverlening.

De beperkingen vanuit de coronamaatregelen hebben ook de andere culturele organisaties geraakt. Met name ook de organisaties Amateurkunstbeoefening. Tal van verenigingen zoals de koren, Hafabra-gezelschappen, muziek- en toneelverenigingen hebben erg veel last gehad van de beperkende maatregelen. Dit is met name terug te zien bij de grote daling van incidentele culturele projecten en activiteiten in 2020. Dergelijke culturele initiatieven die vaak gerealiseerd worden met een financiële ondersteuning vanuit de gemeente, hebben nauwelijks plaats gevonden in het afgelopen jaar. Ondanks het feit dat tal van instellingen wel bezig zijn geweest met de voorbereidende organisatie van dergelijke activiteiten. In dit verband is onder andere de musical ‘Wardenier’ aan te geven, de expositie ‘van de wieg tot het graf’ van het Vlechtmuseum, het popfestival Popwerf en het Heite Schaaktoernooi voor scholieren, het jaarlijkse Oranjeconcert.

Deze omstandigheden hebben dan ook een grote invloed gehad op de realisatie van de beoogde beleidsdoelen in aansluiting op het Collegeprogramma 2018-2022 voor de kunst en cultuur sector. We hebben in 2020 nauwe contacten onderhouden met de sector en ook in Vereniging Friese Gemeenten is regelmatig digitaal bijeen gekomen om de zorgen en kansen voor de sector ook landelijk onder de aandacht te brengen. Tegen het eind van 2020 is, in aansluiting op landelijke maatregelen van het ministerie van Cultuur, een begin gemaakt om te komen tot een evenwichtig ondersteuningspakket voor de culturele sector van Weststellingwerf. Dit pakket is begin van het jaar 2021 aangeboden aan de culturele sector in de gemeente. Tot slot willen wij hierover opmerken dat de culturele organisaties in Weststellingwerf zich op onderscheidende wijze hebben ingezet om de crisis het hoofd te bieden met inachtneming van alle beperkingen die van toepassing waren.

In financiële zin is aan te geven dat als gevolg van het niet doorgaan van het cultuur educatieve programma Popwerf voor alle leerlingen primair- en voortgezet onderwijs, het budget muziekonderwijs deels niet volledig is uitgeput. Binnen de post cultuurbevordering wordt een deel ingezet voor het ondersteunen van incidentele culturele initiatieven. Als gevolg van het niet door kunnen gaan van tal van incidentele culturele initiatieven door de coronamaatregelen is het budget cultuurbevordering niet volledig is uitgeput. Daarnaast is een deel van het beschikbare budget voor het boekwerk 'de waarde van Vrijheid' niet gebruikt. Ook dat is terug te zien in de post cultuurbevordering.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Bevorderen recreatie en toerisme Weststellingwerf

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Toeristisch Investeringsfonds
Met de opbrengsten van de toeristenbelasting wordt het Toeristisch Investeringsfonds gevuld. Dit fonds is ook dit jaar weer gebruikt om projecten en initiatieven uit te voeren die bijdragen aan een betere kwaliteit van de toeristisch-recreatieve voorzieningen. Het Platform Recreatie en Toerisme, bestaande uit recreatieondernemers, draagt hiervoor projecten en initiatieven aan die Weststellingwerf als bestemming op de kaart zetten. Deze hebben zich in 2020 vooral gericht op informatie over en promotie van de bezienswaardigheden en het aanbod in Weststellingwerf.

Gebiedsontwikkeling Driewegsluis
We willen het gebied rond de Driewegsluis ontwikkelen, zodat het nog aantrekkelijker wordt voor recreatie en toerisme. Het is de bedoeling om de land- en waterrecreatie beter met elkaar te verbinden waardoor meer recreanten en toeristen via deze locatie de gemeente komen bezoeken die hier meerdaags verblijven. Uiteindelijk moet dit leiden tot meer werkgelegenheid. Daarnaast moet de locatie Driewegsluis een plek worden waar toeristen en recreanten naartoe trekken om de verblijven en te recreëren.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk  Eenheid 2016 2020 2016 2020
Niet sporters % Niet sporters 57,2% - 48,7% -
Een - (liggend streepje) betekent dat er (nog) geen cijfers bekend zijn (gemaakt) voor de periode.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Deze tabel wordt elke vier jaar geactualiseerd.

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2020 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 3.906 4.130 4.005 225
Baten -477 -601 -541 -124
Saldo van lasten en baten -3.428 -3.529 -3.464 -101
Onttrekkingen 400 420 400 20

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 5.