Jaarrekening - overig

Overzicht incidentele budgetten

Incidentele Baten

Terug naar navigatie - Incidentele Baten
x € 1.000
Incidentele baten Rekening Actuele begroting Primitieve begroting Verschil begroot- werkelijk
5 Sport, Cultuur en Recreatie
Bijdrage uit reserve voor masterplan sportveld Molenwiek 400 400 400 0
6 Sociaal Domein
Regiodeal, bijdrage€ 50.000uit reserve investeringsambities en overig uit budget 2021 18 100 0 -82
Bestemming Noordwolde fase 5 159 118 78 41
7 Volksgezondheid en Milieu
Bijdrage uit reserve voor baggeren stedelijk water 18 0 18 18
Regeling Reductie Energiegebruik 90 90 0 0
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Bijdrage uit reserve investeringsambities 0 100 100 -100
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen
Coronabijdrage van het rijk 1.113 0 0 1.113
Overzicht kosten Overhead
OWO bedrijfsvoering, onderdeel DIV 40 100 0 -60
Totaal incidentele baten 1.838 908 596 930

Incidentele Lasten

Terug naar navigatie - Incidentele Lasten
x € 1.000
Incidentele lasten Rekening Actuele begroting Primitieve begroting Verschil begroot-werkelijk
0 Bestuur en ondersteuning
Werkbudget bestuurlijke vernieuwing 12 40 40 28
Beleidsplan (digitale) dienstverlening 0 50 50 50
2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Voorbereidingsbudget projecten openbare ruimte 0 100 100 100
Project dorpen landschap en biodiversiteit 12 20 0 8
Bomenbeleidsplan 11 50 50 39
Baggeren stedelijk water, zie ook programma 7 12 12 12
4 Onderwijs
Huisvesting Voortgezet Onderwijs 71 71 71 0
5 Sport, Cultuur en Recreatie
Sportstimulering 21 20 0 -1
Bijdrage voor masterplan sportveld Molenwiek 400 400 400 0
6 Sociaal Domein
Regiodeal 0 100 0 100
WMO Domitica 0 10 0 10
Bestemming Noordwolde fase 5 188 195 155 7
Implementatiebudget nieuwe inburgeringswet 5 51 0 46
7 Volksgezondheid en Milieu
GIDS/JOGG 0 84 40 84
Baggeren stedelijk water, zie ook programma 2 0 18 18 18
Regionale Energie Strategie (Res) 0 12 12 12
Regeling Reductie Energiegebruik 8 90 0 82
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing
EPA verduurzamen gemeentelijk vastgoed 0 28 0 28
Implementatie omgevingswet 0 100 100 100
Algemene Dekkingsmiddelen
Besteding Coronabijdrage van het Rijk, zie toelichting hieronder 421 0 0 -421
Overhead
OWO bedrijfsvoering, onderdeel DIV 61 150 0 89
Onvoorziene uitgaven
Jaarlijks beschikbare budget voor onvoorziene incidentele uitgaven 0 30 30 30
Totaal incidentele lasten 1.210 1.631 1.078 421

Incidentele middelen van 2020 naar 2021

Incidentele middelen 2020 beschikbaar te stellen in 2021

Terug naar navigatie - Incidentele middelen 2020 beschikbaar te stellen in 2021
x € 1.000
Incidentele middelen beschikbaar te stellen in latere jaren Begroot Werkelijk Restant in 2020 Nodig in 2021 Nodig in 2022 Dekking in 2021 Dekking in 2021 Dekking in 2022
2020 2020 Algemene reserve Overig Algemene reserve
0 Bestuur en ondersteuning
Beleidsplan digitale dienstverlening 50 0 50 50 50
2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Voorbereidingsbudget projecten openbare ruimte 100 0 100 50 50
Baggeren stedelijk water, zie ook programma 7 12 0 12 12 12
Project dorpen landschap en biodiversiteit 20 12 8 8 8
Bomenbeleidsplan 50 11 39 39 39
6 Sociaal Domein
Regiodeal 100 0 100 100 100
Bestemming Noordwolde fase 5 , netto bedragen 77 29 48 27 27
Implementatiebudget nieuwe inburgeringswet 51 5 46 46 46
7 Volksgezondheid en Milieu
GIDS/JOGG 53 0 53 53 53
Baggeren stedelijk water, zie ook programma 2 18 0 18 18 18
Regionale Energie Strategie (Res) 12 0 12 8 8
Regeling Reductie Energiegebruik 90 8 82 82 82
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing
EPA verduurzamen gemeentelijk vastgoed 28 0 28 28 28
Implementatie omgevingswet 100 0 100 100 100
Algemene Dekkingsmiddelen
Coronabijdrage van het Rijk 1.113 421 692 692 692
Overhead
OWO bedrijfsvoering, onderdeel DIV 150 61 89 89 29 60
Totaal incidentele lasten 2.024 547 1.477 1.349 53 1.139 210 53

Toelichting incidentele middelen 2020 beschikbaar te stellen in 2021

Terug naar navigatie - Toelichting incidentele middelen 2020 beschikbaar te stellen in 2021

Voor diverse projecten waren incidentele budgetten beschikbaar in 2020. Het niet gebruikte deel valt vrij ten gunste van het rekeningsaldo. Enkele projecten zijn echter nog niet volledig uitgevoerd. In de nota financiële beleid van onze gemeente is gesteld dat overheveling van budgetten naar een volgend jaar alleen kan door middel van een begrotingswijziging bij de jaarrekening van het af te sluiten boekjaar. De over te hevelen budgetten worden dan, gelijktijdig met het vaststellen van de jaarrekening, middels een begrotingswijziging in 2021 geactualiseerd en geautoriseerd.

Programma 0

Beleidsplan Digitale Dienstverlening
In het Collegeprogramma is het opstellen van een Beleidsplan (digitale) Dienstverlening in 2020 opgenomen. Om verschillende redenen (onder andere capaciteit en corona) is het opstellen van het beleidsplan Dienstverlening vertraagd. Eind 2020 is een projectopdracht “opstellen beleidsplan Dienstverlening” vastgesteld door het College van B&W. In deze projectopdracht is opgenomen dat het beleidsplan in 2021 opgesteld wordt en dat het voor dit project beschikbare budget in 2021 ingezet wordt voor het inhuren van de benodigde kennis en expertise die we zelf niet in huis hebben.

Programma 2

Voorbereidingsbudget projecten openbare ruimte
Om pragmatisch uitvoering te kunnen geven aan onderdelen uit het collegeprogramma, coalitieakkoord en specifieke college besluiten is een voorbereidingsbudget voor projecten openbare ruimte beschikbaar gesteld. Na besluitvorming door het college om een project daadwerkelijk op te pakken kan dan voortvarend met de voorbereiding worden gestart. Als een project daadwerkelijk tot uitvoering komt worden de gemaakte voorbereidingskosten ten laste van het uitvoeringskrediet dat door de gemeenteraad beschikbaar moet worden gesteld. Veel projecten zijn inmiddels in vo
orbereiding en uitvoering. Overheveling van 50% van het oorspronkelijke budget is wenselijk om deze pragmatische werkwijze te kunnen blijven hanteren. Dekking van dit budget is voorzien vanuit de reserve investeringsambities.

Bomenbeleidsplan
Mede gelet op de wettelijke aansprakelijkheid moeten de door verdroging en door boomziekten aangetaste bomen worden gekapt en vervangen worden. Door coronamaatregelen kon het overleg met omwonenden niet plaatsvinden en kon de geplande uitvoering niet worden gerealiseerd. Het overleg en uitvoering van de plannen zal nu in 2021 plaatsvinden. Overheveling van het resterende budget is noodzakelijk.

Baggeren stedelijk water, programma 2 en 7
In de kadernota 2020-2023 is € 30.000 beschikbaar gesteld als gemeentelijke bijdrage in het baggeren van stedelijk water. De werkzaamheden worden uitgevoerd in afspraak met het Wetterskip. Het Wetterskip draagt ook een gedeelte van de kosten. De coronapandemie heeft geleid tot een vertraging in de uitvoering. Overheveling van het budget is noodzakelijk.

Project dorpen landschap en biodiversiteit.
De projecten ‘Dorp, landschap en biodiversiteit Boijl en Zandhuizen’ zijn in 2020 gestart en worden in 2021 afgerond. Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om samen met de groencommissie van het dorp plannen te maken voor het openbaar groen en deze plannen uit te voeren. Met het dorp is afgesproken dat dit in 2021 in zal plaatsvinden. Daarvoor is het resterende budget van 2020 in 2021 nodig. Hiervoor willen we het resterende budget van € 8.000 toevoegen aan het incidentele budget van € 20.000 in 2021. Het project ‘Dorp, landschap en biodiversiteit Oldeholtpade’ zal in 2021’ uitgevoerd worden.

Programma 6

Regiodeal
Door interne redenen is de werving van een projectleider voor Bestemming Wolvega niet gelukt in 2020. Voor 2021 is er een projectleider die per 1 februari gaat starten, waardoor het budget van € 100.000 in 2021 nodig is. Dekking is voor € 50.000 uit de reserve investeringsambities en voor het overige uit bestaande middelen 2021. Deze overheveling heeft geen invloed op het begrotingssaldo 2021.

Bestemming Noordwolde fase 5
Het project Noordwolde fase 5 loopt van 2018 tot en met 2020. Bij de provincie is de declaratie ingediend ter hoogte van de door hun toegezegde bijdrage van € 232.500. Deze subsidie is nog niet officieel vastgesteld. De gemeenteraad heeft in 2018 ook € 232.500 beschikbaar gesteld. Hiervan is een deel nog niet besteed. Dit willen we graag gebruiken voor Noordwolde fase 6. In de najaarsnota 2020 bent u hier al over geïnformeerd. Wij willen dit budget van € 27.000 voor Noordwolde fase 6 gebruiken om een aantal onderdelen die we niet hebben gedaan in fase 5 alsnog uit te voeren. Hierbij denken we onder andere aan de aanschaf van Zorgdomein en het organiseren van trainingen en activiteiten. Dit draagt bij aan het versterken van de (keten)samenwerking, doelgroepen op een effectievere manier hulp bieden en meer kennis delen. Ook willen we in samenwerking met ondernemers, ketenpartners en inwoners het Mandehofplein aanpakken.

Implementatiebudget nieuwe inburgeringswet
Via de meicirculaire 2020 is een eenmalig implementatiebudget van € 51.400 beschikbaar gekomen voor de implementatie van de nieuwe inburgeringswet. De invoering van deze nieuwe wet was voorzien vanaf juli 2021. De invoering is uitgesteld, mede vanwege de corona-perikelen. Daardoor is ook het implementatie bedrag, bedoeld voor administratieve, organisatorische zaken en bijvoorbeeld ICT-inrichting opzetten, nog niet volledig ingezet en is het restant € 46.400 dus alsnog nodig in 2021.

Programma 7

GIDS/JOGG
Door corona hebben de meeste activiteiten op het gebied van GIDS en JOGG niet kunnen plaatsvinden. Ook Kansrijke Start heeft vertraging opgeleverd, onder andere in de werving van een projectleider (bij de GGD, waar wij aan meebetalen) en de uitrol van Nu Niet Zwanger. Wij zetten daarom vol in op 2021, voor zover dat mogelijk is in combinatie met de nog steeds geldende coronamaatregelen. Daarnaast zijn er enkele projecten bijgekomen die in 2021 gaan plaatsvinden. Wat we als gevolg van de vertraging in 2020 niet konden doen, schuiven we door 2021 en 2022. In 2021 is budgettair al rekening gehouden met de activiteiten van 2021. Het restant van het incidenteel budget van 2020 van € 53.000 willen we daarom doorschuiven naar 2022.

Regionale Energie Strategie (RES)
Dit incidentele budget is beschikbaar gesteld voor de samenwerkingsovereenkomst binnen de provincie Friesland om gezamenlijk tot een RES te komen. Onze bijdrage daarin is begroot op € 8.000. Deze bijdrage voor 2020 is nog niet in rekening gebracht en zal nu samen met de bijdrage voor 2021 moeten worden betaald. Overheveling van het budget van 2020 is hiervoor noodzakelijk.

Regeling Reductie Energiegebruik
Dit betreft een vooruit ontvangen Rijkssubsidie. Het betreft specifieke uitkering die besteed moet worden aan het doel waarvoor het is aangevraagd en binnen de voorwaarden die aan de subsidiebeschikking zijn verbonden. Door de coronamaatregelen is er vertraging in de uitvoering. Overheveling is noodzakelijk zodat de uitvoering en afrekening in 2021 kan plaatsvinden. 

Programma 8

EPA verduurzamen gemeentelijk vastgoed
In 2019 is budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van duurzaamheidsadviezen. Een deel van deze middelen is benut voor extern advies voor de totstandkoming van het PVA verduurzamen gemeentelijke vastgoedportefeuille. Dit plan is aan uw raad aangeboden.
Het resterende bedrag van € 28.000 wordt in 2021 gebruikt om uitvoering te geven aan het vastgestelde plan van aanpak, namelijk het opstellen van duurzaamheidsadviezen voor de kernportefeuille.

Implementatie omgevingswet
De invoering van de omgevingswet stond gepland op 1-1-2021, maar is uitgesteld tot 1-1-2022. Hierdoor zijn verschillende acties die nodig zijn voor een goede implementatie naar 2021 verschoven, te denken valt aan trainingen en opleidingen, communicatie en aanschaf van de benodigde software. Het is noodzakelijk dat het budget uit 2020 wordt overgeheveld en wordt toegevoegd aan het budget voor 2021. De dekking hiervan is voorzien uit de reserve investeringsambities.

Algemene dekkingsmiddelen

Coronagelden
De Specifieke Corona uitkering (onderdeel van gemeentefonds) beschouwen wij als een incidentele baat. Daarom willen we ook op deze manier het positieve saldo meenemen naar 2021. Dus op dezelfde manier als de overige incidentele budgetten. Hierover is overeenstemming met onze accountant.

Overhead

OWO bedrijfsvoering (1/3 deel van € 89.380)
De niet gerealiseerde middelen zijn voor noodzakelijke werkzaamheden bij Documentaire informatie voorziening voor de OWO-gemeenten. Door de gevolgen van corona is een aantal werkzaamheden, die gepland waren in 2020, niet of nog niet uitgevoerd. Corona heeft inhuur in het 1e en 2e kwartaal vertraagd waardoor de geplande activiteiten in de tijd zijn opgeschoven en de werkmassa is blijven liggen. Dit neemt niet weg dat de werkzaamheden, om de boel op orde te krijgen en te houden, wel noodzakelijk zijn en daarmee zijn dus ook deze middelen noodzakelijk. Door het restant van deze middelen € 89.380 over te hevelen naar 2021 is gewaarborgd dat OWO-BV deze middelen ook daadwerkelijk heeft en de noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Weststellingwerf neemt 1/3 deel hiervan voor zijn rekening, € 29.793. Over deze overheveling is in de OWO-samenwerking in principe overeenstemming bereikt (OWO-regiegroep) en afgesproken is om hierop gemeenschappelijk eenzelfde lijn in de jaarstukken en verwerking bij de resultaatbestemming te hanteren.

 

Wet WNT

Wet WNT

Terug naar navigatie - Wet WNT

Topinkomens in de (semi) publieke sector
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT) kortweg: Wet normering topinkomens, is in 2013 in werking getreden.

Het doel van de WNT is het tegengaan van excessieve beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling vastgesteld.

WNT-norm in 2020
Op grond van de WNT mag het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke in 2020 maximaal 100% van het ministersalaris zijn, wat neerkomt op € 201.000 inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage. Voor bestaande contracten geldt het overgangsrecht.

In 2020 hebben zowel bij vast als bij tijdelijk personeel geen bezoldigingen boven deze bezoldigingsnorm plaatsgevonden.

De WNT geeft ook aan dat de gemeente verplicht is om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van de bezoldigingsnorm. De gemeentesecretaris en de griffier van onze gemeente zijn aan te merken als topfunctionaris in de zin van de WNT en zijn daarom in onderstaande tabel opgenomen.

Overzicht

Terug naar navigatie - Overzicht
Remco van Maurik Janneke Kampinga
Functiegegevens Gemeentesecr. Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0000 1,0000
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 114.411,22 67.316,81
Beloningen betaalbaar op termijn 20.254,56 11.929,56
Subtotaal 134.665,78 79.246,37
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000,00 201.000,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 134.665,78 79.246,37
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. / 0 N.v.t. / 0
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
fake
Gegevens 2019 Remco van Maurik Janneke Kampinga
Functiegegevens Gemeentesecr. Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0000 1,0000
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 108.962,09 65.068,83
Beloningen betaalbaar op termijn 19.479,24 10.511,40
Subtotaal 128.441,33 75.580,23
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000,00 194.000,00
Totale bezoldiging 128.441,33 75.580,23

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren

Terug naar navigatie - Schatkistbankieren
x € 1.000
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren Verslagjaar 2020
(1) Drempelbedrag 582
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 350 348 350 387
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 232 234 233 196
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 77.656
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 77.656
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 582
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 31.890 31.697 32.188 35.579
(5b) Dagen in het kwartaal 91 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 350 348 350 387

Toelichting schatkistbankieren

Met de gewijzigde wet Fido beoogt de wetgever een bijdrage te leveren aan de vereiste daling van de EMU-schuld voor de Nederlandse overheid door de overtollige liquiditeiten van decentrale overheden voortaan zoveel mogelijk te bundelen binnen de overheidssfeer. Deze consolidatie van schuldverhoudingen tussen overheden onderling kan in de eerste plaats worden bereikt door middel van verplicht schatkistbankieren. In de tweede plaats kan consolidatie worden bereikt doordat decentrale overheden hun overtollige middelen gebruiken om onderling leningen te verstrekken. Dit heeft eenzelfde effect op de EMU-schuld als het aanhouden van overtollige middelen in de schatkist.

In 2020 is gebruik gemaakt van het aantrekken van kortlopende leningen oftewel kasgeldlening. Dit is voor twee perioden van een maand achtereen afgesloten.

Voor 2020 is er een drempelbedrag vastgesteld van 0,75% van het begrotingstotaal. Het drempelbedrag bedraagt 656.000. 
Het gehele jaar is gebruik gemaakt van schatkistbankieren. Eind 2020 is het saldo € 7.277.402.

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA)

Wat is SISA

Terug naar navigatie - Wat is SISA

Jaarlijks moet door een bijlage bij de jaarrekening verantwoording worden afgelegd over de besteding van een aantal specifieke uitkeringen aan de verstrekkers van deze uitkeringen. Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aangegeven welke gegevens moeten worden ingevuld.

SISA overzichten

SISA bijlage

Terug naar navigatie - SISA bijlage
Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021
FIN B1 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3) Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B1/01 Indicator: B1/02 Indicator: B1/03 Indicator: B1/04 Indicator: B1/05 Indicator: B1/06
24 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
BZK C1 Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik Totaal ontvangen bedrag beschikking Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/01 Indicator: C1/02
€ 90.000 Nee
Projectnaam/nummer per project Besteding (jaar T) per project Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) Besteding (jaar T) aan afwijkingen.
Alleen invullen bij akkoord ministerie.
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: C1/03 Indicator: C1/04 Indicator: C1/05 Indicator: C1/06
1 2019-625159 € 8.258 Ja
Kopie projectnaam/nummer Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Toelichting Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/07 Indicator: C1/08 Indicator: C1/09 Indicator: C1/10
1 2019-625159 € 8.258 Niet van toepassing Nee
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04
€ 229.044 € 0 € 96.578 € 149.207
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D8/05 Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08
1 € 0 € 0
IenW E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen
Provinciale beschikking en/of verordening Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: E27B/01 Indicator: E27B/02 Indicator: E27B/03 Indicator: E27B/04 Indicator: E27B/05
1 1309863 € 2.027 € 2.027 € 0 € 0
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T) Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Toelichting Eindverantwoording (Ja/Nee)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E27B/06 Indicator: E27B/07 Indicator: E27B/08 Indicator: E27B/09 Indicator: E27B/10
1 1309863 € 19.008 € 19.008 Niet van toepassing Ja
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020 Besteding (jaar T) algemene bijstand Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06
€ 5.916.897 € 129.813 € 437.379 € 6.115 € 60.496 € 140
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12
€ 100.585 € 4.749 € 0 € 423.694 € 0 Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06
€ 0 € 0 € 15.159 € 0 € 0 € 0
Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/07
Ja
SZW G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020 Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) levensonderhoud Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 Indicator: G4/05 Indicator: G4/06
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 1.943.731 € 326.546 € 3.157 € 6.157 € 0
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 437.606 € 42.657 € 41.059 € 0 € 0
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) € 313.352 € 24.471 € 16.538 € 0 € 0
Kopie regeling Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10 Indicator: G4/11
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 411 44 € 0 Ja
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 86 8 Ja
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 100 6 Ja
Kopie regeling Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/12 Indicator: G4/13 Indicator: G4/14 Indicator: G4/15 Indicator: G4/16
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 0 € 0 € 0 € 0
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 € 0 € 0 € 0
3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) € 0 € 0 € 0 € 0
VWS H4 Regeling specifieke uitkering stimulering sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld
Gemeenten
Aard controle R. Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/01 Indicator: H4/02
€ 128.227 € 17.395
Projectnaam/nummer Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen Toelichting
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 Indicator: H4/07 Indicator: H4/08
1 803126 € 160.354 € 110.832 € 0 € 0
Kopie projectnaam/nummer Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicator: H4/09 Indicator: H4/10 Indicator: H4/11
1 803126 € 110.832 125%
VWS H8 Regeling Sportakkoord Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/01 Indicator: H8/02 Indicator: H8/03 Indicator: H8/04 Indicator: H8/05
€ 0 € 19.776 € 0 € 19.776 Ja
LNV L5B Regiodeals 3e tranche Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen Kenmerk/beschikkingsnummer Betreft pijler Besteding per pijler (Jaar T) Cofinanciering per pijler (jaar T)
Een pijler per regel
SiSa tussen medeoverheden
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicator: L5B/01 Indicator: L5B/02 Indicator: L5B/03 Indicator: L5B/04 Indicator: L5B/05
1 0098 DGNVLG 20208478 pijler 1 vitale kernen € 0 € 0
2 0098 DGNVLG 20208478 pijler 2 veerkrachtig landschap € 0 € 0
Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator L5B/01 Totale cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T) Totale cumulatieve cofinanciering per pijler (t/m jaar T) Toelichting
In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: L5B/06 Indicator: L5B/07 Indicator: L5B/08 Indicator: L5B/09
1 0098 € 0 € 0
2 0098 € 0 € 0
Totale cumulatieve uitvoeringskosten (t/m jaar T) Totale compensabele BTW (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: L5B/10 Indicator: L5B/11 Indicator: L5B/12
€ 0 € 0 Nee

Taakvelden overzicht

Lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Lasten per taakveld
x € 1.000
Lasten Taakvelden Realisatie 2020 Actuele begroting Primitieve begroting Verschil begroot - werkelijk
0.1 Bestuur 1.784 1.581 1.584 -203
0.10 Mutaties reserves 2.325 25 25 -2.300
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.341 0 0 -1.341
0.2 Burgerzaken 832 994 987 162
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 214 195 128 -19
0.4 Overhead 14.260 14.043 13.545 -216
0.5 Treasury -192 -167 -167 25
0.61 OZB woningen 198 194 194 -4
0.62 OZB niet-woningen 193 177 177 -16
0.64 Belastingen overig 69 2.467 2.467 2.398
0.8 Overige baten en lasten 6 -2.095 -784 -2.101
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.429 1.419 1.408 -10
1.2 Openbare orde en veiligheid 206 227 182 21
2.1 Verkeer en vervoer 4.252 4.409 4.346 157
2.3 Recreatieve havens 46 89 90 43
2.4 Economische havens en waterwegen 5 2 14 -2
2.5 Openbaar vervoer 15 20 20 5
3.1 Economische ontwikkeling 66 92 92 25
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 478 487 487 9
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 145 83 83 -62
3.4 Economische promotie 96 102 102 5
4.2 Onderwijshuisvesting 2.566 2.478 2.566 -88
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.230 1.405 1.306 175
5.1 Sportbeleid en activering 739 734 674 -5
5.2 Sportaccommodaties 1.619 1.749 1.663 130
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 261 337 362 76
5.4 Musea 84 84 84 0
5.5 Cultureel erfgoed 182 176 176 -6
5.6 Media 455 456 456 1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.463 2.656 2.722 193
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.939 2.015 2.027 76
6.2 Wijkteams 1.747 1.587 1.543 -160
6.3 Inkomensregelingen 11.748 8.951 8.990 -2.798
6.4 Begeleide participatie 4.251 4.466 4.431 215
6.5 Arbeidsparticipatie 812 1.015 1.068 203
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.080 1.270 1.168 190
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.040 6.646 4.789 606
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.869 5.316 5.417 -553
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 12 296 268 285
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.879 1.662 1.662 -217
7.1 Volksgezondheid 1.191 1.293 1.308 101
7.2 Riolering 1.883 1.918 1.909 35
7.3 Afval 3.081 2.815 2.800 -266
7.4 Milieubeheer 977 1.120 940 144
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 249 300 270 51
8.1 Ruimtelijke ordening 531 613 763 81
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.539 1.463 1.463 -76
8.3 Wonen en bouwen 1.029 1.037 1.065 8
Eindtotaal 83.225 78.203 76.867 -5.022

Baten per taakveld

Terug naar navigatie - Baten per taakveld
x € 1.000
Baten Taakvelden Realisatie 2020 Actuele begroting Primitieve begroting Verschil begroot - werkelijk
0.1 Bestuur -67 -51 -51 16
0.10 Mutaties reserves -769 -884 -776 -115
0.2 Burgerzaken -260 -257 -257 3
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -20 -16 -16 4
0.4 Overhead -5.868 -5.845 -5.517 23
0.5 Treasury -69 -107 -107 -38
0.61 OZB woningen -3.096 -2.984 -2.984 112
0.62 OZB niet-woningen -1.810 -1.802 -1.802 8
0.64 Belastingen overig -2.437 -2.441 -2.441 -4
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -47.831 -46.102 -45.404 1.729
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -2 0 0 2
1.2 Openbare orde en veiligheid -38 -51 -51 -13
2.1 Verkeer en vervoer -40 -11 -11 29
2.3 Recreatieve havens -22 -31 -31 -9
2.5 Openbaar vervoer -1 -6 -6 -5
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -418 -487 -487 -69
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -16 -18 -18 -2
3.4 Economische promotie -159 -199 -199 -39
4.2 Onderwijshuisvesting -510 -491 -524 19
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -375 -470 -470 -96
5.1 Sportbeleid en activering -61 -60 0 1
5.2 Sportaccommodaties -400 -524 -524 -124
5.5 Cultureel erfgoed -5 0 0 5
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -90 -75 -75 15
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -272 -251 -226 21
6.2 Wijkteams -20 0 0 20
6.3 Inkomensregelingen -10.580 -7.231 -7.371 3.349
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie -37 -23 -23 14
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -142 -126 -196 16
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -38 0 0 38
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -33 -271 0 -238
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 0
7.2 Riolering -1.959 -1.957 -1.957 3
7.3 Afval -3.206 -3.082 -3.082 123
7.4 Milieubeheer -119 -115 -25 4
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -167 -182 -182 -15
8.1 Ruimtelijke ordening -12 0 0 12
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -1.576 -1.463 -1.463 113
8.3 Wonen en bouwen -701 -592 -592 109
Eindtotaal -83.225 -78.203 -76.867 5.022

Controle verklaring

Controle verklaring

Terug naar navigatie - Controle verklaring

De controleverklaring van de accountant is nog niet gereed. Zodra er een verklaring van onze accountant ontvangen is, wordt deze nagezonden en ter behandeling aangeboden in de eerstvolgende raadsvergadering nadien.

De verklaring wordt dan ook opgenomen in de online versie (Pepperflow) van de jaarstukken 2020.