Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Portefeuillehouder(s) Jongebloed en Rikkers
Organisatie Ruimte

Taakvelden

  • Openbaar vervoer
  • Economische havens en waterwegen
  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie (in de openbare ruimte)
  • Verkeer en vervoer
  • Recreatieve havens
  • Parkeren (geen lasten en baten)

Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid

Veenweideprogramma
In 2020 hebben provincie Fryslân en wetterskip Fryslân een ontwerp Veenweidevisie 2021-2030 opgesteld. De gemeenteraad heeft daarop in december 2020 een zienswijze ingediend. Voor de gemeente zijn de volgende onderwerpen in het bijzonder van belang: de economische situatie rondom de landbouw, de situatie van de gemeentelijke wegen en riolering en de funderingsproblematiek. 

Biodiversiteit
Afgelopen jaar zijn in projecten (aanleg en renovatie) maatregelen uitgevoerd die het vergroten van de biodiversiteit bevorderen. In de raadsmemo Biodiversiteit die we u in februari 2021 aanbieden worden de projecten ook benoemd. In het uitloopgebied Wolvega Zuid en op Industrieterreinen Wolvega is verder ervaring opgedaan met vormen van ecologisch beheer (o.a. gefaseerd maaien /sinusbeheer) Dit heeft een positieve invloed op de hoeveelheid en diversiteit in soorten insecten. Bij de aanleg van bermverhardingen en glasvezel zijn dit jaar ruim 100 km bermen ingezaaid met een gebiedseigen bloemrijk mengsel.
In de dorpenprojecten en in persberichten is veel aandacht besteed aan voorlichting over biodiversiteit, hoe bewoners zelf aan de slag kunnen om hun tuin te vergroenen. Als gemeente doen we mee aan een provinciaal bewustwordingscampagne Biodiversiteit.

Vervanging bedieningsinstallatie brug Nijelamer
In de begroting 2020 is voor de vervanging van de installatie krediet beschikbaar gesteld. De aanbesteding heeft eind 2020 plaatsgevonden. Uitvoering vindt plaats in 2021.

Lelylijn
Wij hebben uw oproep om de lobby voor de Lelylaan te ondersteunen uitgevoerd. Wij volgen de ontwikkelingen met belangstelling en houden u daarvan op de hoogte.

Aanpassen indeling luchtruim.
Er wordt onder aansturing van de Rijksoverheid gewerkt aan een herindeling van het luchtruim, zowel voor burgerluchtvaart als militair. Wij volgen de ontwikkelingen om tijdig te kunnen reageren.

Aanleg zebrapaden.
In 2020 is hiervoor nog geen concreet beleid opgesteld. Bij concrete herinrichtingsplannen in Wolvega zal deze vraag worden meegenomen.

 

Kwaliteit (onderhoudsniveau) openbare ruimte

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?


Kwaliteit openbare ruimte en inrichtingskwaliteit

In het collegeprogramma 2018-2022 hebben wij aangegeven hoe wij willen komen tot een nieuwe kwaliteitsambitie openbare ruimte. In 2019 is de politieke discussie verlegd van onderhoudskwaliteit naar inrichtingskwaliteit. Onder inrichtingskwaliteit verstaan wij zowel de kwaliteit van aanleg als van onderhoud van de openbare ruimte. Wij verwachten in 2021 besluitvorming over de handleiding duurzame inrichtingskwaliteit openbare ruimte (DIOR).

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Project herinrichting De Blesse

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

een herinrichting van de ontsluitende infrastructuur in De Blesse passend bij de functie van de wegen
 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Autoluwe Lycklamaweg met veilige spoorwegovergang langzaam verkeer

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Wij willen een herinrichting van de Lycklamaweg. Hierbij wordt de functie van de ontsluitingsroute en doorgaande route ondergeschikt. Ook kijken wij naar aanpassing van de spoorwegovergang om deze veiliger te maken voor het langzaam verkeer.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Notitie veilig landbouwverkeer

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

 In de reguliere overleggen met verschillende partijen (o.a. LTO Weststellingwerf) is verkeersveiligheid op plattelandswegen een onderwerp van gesprek. Op die manier willen wij met de weggebruikers komen tot een zo veilig mogelijk rijgedrag.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Hoofdverkeersstructuur Wolvega en Noordwolde

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Bij alle plannen voor herinrichting van wegen speelt verkeersveiligheid en doorstroming een rol.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Fietspad langs de Linde

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Een kwalitatief goed fietspad langs de Linde vanaf de Driewegsluis tot aan het Lolkema’s bruggetje.

 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost Friesland

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

In februari zijn in de dorpen Boijl en Zandhuizen samen met de dorpsbelangen voor ruim 110 belangstellenden voorlichtingsavonden gehouden voor het project 'Dorp Landschap en Biodiversiteit'. Ruim 150 bewoners hebben op hun erven o.a. 377 nestkasten en insectenhotels opgehangen, 1,8 km hagen en 486 (fruit-) bomen en 30.000 bloembollen geplant. In de openbare ruimte zijn machinaal 134.000 bloembollen geplant. De vogelwacht heeft in Boijl 150 nestkasten langs wegen opgehangen. Plannen om de groenstructuur samen met de groencommissies verder uit te werken waren door de coronamaatregelen niet mogelijk. Met de dorpen is afgesproken de plannen in 2021 verder af te ronden.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Herinrichting stationsomgeving

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Herinrichting stationsomgeving
In 2020 is het project afgerond.
De financiële eindafrekening met de provincie en het opstellen van de onderhoudsovereenkomst met NS moet nog plaatsvinden.

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2020 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 6.215 6.581 6.602 367
Baten -141 -106 -106 35
Saldo van lasten en baten -6.074 -6.476 -6.497 -402
Onttrekkingen 12 0 0 -12

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 2