Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort, Jongebloed, Hoen en Rikkers
Organisatie Ruimte, Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Organisatie

Taakvelden

  • Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
  • Economische ontwikkeling
  • Economische promotie
  • Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid

Coronapandemie
Dit jaar was de invloed van de pandemie enorm en voor bepaalde groepen ondernemers was de impact zeer groot. De situatie in Weststellingwerf sluit aan bij het landelijke en provinciale beeld. Dit betekent dat onder andere de branches horeca, de niet essentiële winkels en de hieraan verbonden bedrijven het erg moeilijk hebben. Ook zien we dat ondernemers met hun creativiteit tot nieuwe ontwikkelingen en oplossingen komen. Als gemeente stonden we klaar voor de vragen van ondernemers wanneer er nieuwe maatregelen door het rijk werden aangekondigd. Naast de landelijke regelingen zijn er in de OWO-gemeenten lokale maatregelen getroffen op het gebied van belastingen en heffingen. Voor de communicatie richting ondernemers maakten we gebruik van de gemeentelijke website en de ondernemersnieuwsbrief. Zowel ambtelijk als bestuurlijk werd een luisterend oor geboden bij ondernemers die zwaar zijn getroffen. De horeca is ruimte geboden door hun terrassen uit te breiden in de openbare ruimte.

Ondernemersfonds Weststellingwerf
In Wolvega wordt vanaf 2016 reclamebelasting geheven vanuit het principe 'Voor ondernemers, door ondernemers'. Vier jaar lang was het vaste bedrag aan reclamebelasting € 100 per bedrijf. Uit een evaluatie van de Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf (SOW) bleek de behoefte aan meer differentiatie in de tarieven reclamebelasting en een hogere opbrengst. Dit heeft geleid tot de invoering van nieuwe tarieven die gebaseerd zijn op de WOZ-waarde. Raadsbesluit 4 november 2019 en inwerkingtreding per 1 januari 2020. Als gevolg van de coronapandemie heeft er in 2020 geen evaluatie plaatsgevonden van de werking van het ondernemersfonds.

Stiekm Trots
Stiekm Trots is het initiatief van lokale ondernemers en andere betrokkenen uit de samenleving om Weststellingwerf op de kaart te zetten. Deze marketingcampagne wordt in 2021 verder uitgewerkt. Als gemeente hebben wij bestuurlijk deelgenomen aan diverse overleggen. Ook ondersteunen wij Stiekm Trots de komende jaren financieel met een subsidie. De Stichting Stiekm Trots verkent in 2021 met een externe deskundige de mogelijkheden om de organisatiegraad van het economisch veld in onze gemeente te versterken. 

Centrumontwikkelingen Wolvega en actualisatie detailhandelsvisie Weststellingwerf
In de raadsvergadering van 2 maart is het voorbereidingskrediet voor het opstellen van een centrumvisie Wolvega en de actualisatie van de detailhandelsvisie Weststellingwerf beschikbaar gesteld.
Binnen dit beschikbaar gestelde krediet zijn een strategisch adviseur en een projectleider ingehuurd.
Wij hebben diverse onderzoeken laten uitvoeren voordat de corona beperkingen werden ingesteld.
Een adviesbureau is ingehuurd om de centrumvisie Wolvega en de actualisatie van de detailhandelsvisie op te stellen. De uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken zijn daarvoor belangrijke input.
Samen met een vertegenwoordiging van het bestuur van de WOW en de centrummanager zijn er meerdere bijeenkomsten geweest. De raad hebben wij op de hoogte gehouden met voortgangsnota's en ook zijn werkvergaderingen georganiseerd.
Er zijn ook digitale bijeenkomsten georganiseerd met de ingestelde klankbordgroep. 

Voor de actualisatie detailhandelsvisie Weststellingwerf zijn er ook gesprekken gevoerd met de klankbordgroep, de Ondernemersvereniging Noordwolde en met Home Center.

In het kader van de Friese Retail Aanpak hebben wij van de provincie een financiële bijdrage ontvangen. De bijdrage is toegekend om te komen tot een structurele samenwerkingsvorm van alle bij de centrumontwikkeling betrokken partijen.

Wij hebben bijdragen toegekend aan ondernemers voor het opknappen van de voorgevel van hun winkelpand.
De WOW en de horeca ondernemers hebben het initiatief genomen om te komen tot een verfraaiing en gebruiksvriendelijke inrichting van het centrumplein. In aanvulling op de financiering vanuit de ondernemers hebben ook wij een bijdrage toegekend.

Transport schaarste elektriciteitsnet
De capaciteit van het elektriciteitsnet is niet voor alle ontwikkelingen voldoende ondanks de uitbreiding van het onderstation in Wolvega. Dit kan van invloed zijn op de verkoopbaarheid van de bedrijfskavels. Wij zijn hierover in gesprek met de netbeheerder. 

Bedrijventerreinen
Provincie Fryslân heeft in 2019 Friese bedrijventerreinen laten beoordelen, waaronder drie in Weststellingwerf. Het gaat dan om Schipsloot (inclusief uitbreiding), De Plantage en bedrijventerrein Noordwolde. De beoordeling was gericht op de toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen. Dit zijn bijvoorbeeld kansen op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en circulariteit. Door het coronavirus is het project on hold gezet door de provincie Fryslân.

Daarnaast werkten wij in de regio Zuidoost Friesland mee aan een stappenplan voor het verbeteren van verouderde bedrijfslocaties. Dit is gedaan voor een aantal locaties in de regio Zuidoost Fryslan, waarvan één in onze gemeente ligt. Door het coronavirus heeft dit tijdelijk stil gelegen. Door positieve veranderingen op de verouderde bedrijfslocaties was er geen noodzaak meer voor een stappenplan. De opgedane ervaringen met het project worden in 2021 nog met andere gemeenten gedeeld. 

De belangstelling voor de bedrijventerreinen is toegenomen ondanks dat het coronavirus voor een crisis zorgde. In 2020 hebben wij totaal 2,3.ha verkocht op de industrieterreinen Uitbreiding Schipsloot (8000 m2) en De Plantage (15.000 m2). Meer informatie leest u in de paragraaf Grondbeleid. 

Lelylijn
De lobby voor de aanleg van de Lelylijn hebben wij ondersteund. Wij denken dat de aanleg van de Lelylijn positieve effecten zal hebben de ontwikkeling van de lokale economie. Zowel wat betreft bedrijfsontwikkelingen als woningbouw. Wij volgen de ontwikkeling nauwlettend en houden u op de hoogte. 

Aanpak versterken lokale economie

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

  • Samen met de ondernemers werken aan een positief ondernemingsklimaat. Wij faciliteren en verbinden. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Versterken (kern-) winkelstructuur Wolvega

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Een compact en aantrekkelijk centrum in Wolvega. Wij doen dit samen met de lokale ondernemers, ondernemersvereniging(en), vastgoedeigenaren, inwoners en overige stakeholders.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Breedband in het buitengebied

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

De witte gebieden in het buitengebied van Weststellingwerf zijn zoveel mogelijk aangesloten op breedband.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

Gemeente Nederland
 Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Functiemenging % 44,0% 44,7% 44,5% - 52,5% 52,8% 53,2% -
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 165,9 169,6 169,7 - 139,7 145,5 151,6 -
De functievermengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Een - (liggend streepje) betekent dat er (nog) geen cijfers bekend zijn (gemaakt) voor de periode.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 1 maart 2021

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2020 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 728 705 705 -23
Baten -434 -505 -505 -71
Saldo van lasten en baten -294 -201 -200 93

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 3.