Voorwoord

Voorwoord

Beste leden van de gemeenteraad van Weststellingwerf,


Deze Jaarrekening 2020 is de verantwoording van alles wat we qua planning in de Begroting 2020 hadden opgenomen. Bij het vaststellen van de Begroting 2020 konden wij niet voorzien wat voor bijzonder jaar 2020 voor ons allen zou worden. De effecten van de coronacrisis zien we terug in de (minder voortvarende) realisatie van onze beleidsvoornemens en in de financiën op de diverse beleidsterreinen. We schetsen een totaalbeeld van deze effecten in een speciale coronaparagraaf

Een positief financieel resultaat met kanttekeningen
 
De jaarrekening 2020 sluit met een positief saldo van € 1,3 miljoen. Dit is veel positiever dan het tekort van € 2,1 miljoen dat wij bij de Najaarsnota 2020 verwachtten. Maar dit financiële resultaat heeft een aantal kanttekeningen:

 •  Als eerste wijzen wij op het feit dat wij als gevolg van corona in 2020 niet al onze beleidsvoornemens hebben kunnen realiseren. Hierdoor zien we in diverse programma's financiële voordelen. Dit geldt ook voor een deel van de incidentele middelen die niet in 2020 maar in 2021 worden uitgegeven.
 • Een tweede kanttekening betreft de extra maatregelen die wij hebben moeten uitvoeren als gevolg van de coronacrisis. Hiervoor hebben we een vergoeding van het Rijk gekregen. Niet al deze coronamiddelen hadden we al in 2020 nodig. Een groot deel zit in de genoemde incidentele middelen die mee gaan naar 2021.
 • Een derde punt dat wij aanstippen heeft te maken met het structurele effect van de afwijkingen die in deze jaarrekening zijn beschreven. Aan de ene kant is het lastig exact te analyseren welk deel van het resultaat een gevolg is van corona en dus een incidenteel karakter heeft. Aan de andere kant is het nu moeilijk om in te schatten wat de impact van corona voor 2021 en verder zal zijn.

Ondanks het positieve beeld van de jaarrekening 2020 is ons nieuwe financiële perspectief dus onzeker. De financiële meevaller uit deze jaarrekening hebben wij in de toekomst dan ook zeker nodig om de eerder gestelde beleidsdoelen in de komende jaren te kunnen realiseren.

Resultaten en investeringsambities
Naast de genoemde forse inzet op de coronacrisis en de reguliere werkzaamheden in 2020 zijn er mooie resultaten behaald. Een paar voorbeelden willen wij benoemen:

 •  Realisatie van de RegioDeal Zuidoost Friesland waarin we met inwoners werken
  aan de toekomst van de dorpen en het landschap;
 •  Meer grip op de Wmo-uitgaven in Weststellingwerf;
 •  Uitvoeren projecten klimaat en duurzaamheid;
 • Gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025;
 •  Visiedocument OWO-samenwerking.
 • De reserve Investeringsambities maakte het in 2020 mogelijk om te investeren in onder meer de (voorbereidingen van de) volgende projecten:
 • Fietspad langs de Linde fase 2 en 3;
 • Masterplan FC Wolvega
 • Herinrichting van de Steenwijkerweg De Blesse ;
 • Herontwikkeling Centrum Wolvega;
 • Gebiedsontwikkeling Rottige Meente-Driewegsluis
 • Herinrichting Lycklamaweg

Financiën en woonlasten onder druk
Ondanks het positieve resultaat over 2020 spreken we onze zorg uit over de toekomstige gemeentelijke financiën. We doelen hier vooral op de onzekerheden over oplossingen voor de tekorten op de jeugdzorg en de mogelijk nadelige gevolgen van de herijking van het gemeentefonds. U weet dat wij hier, ook samen met andere gemeenten, een dringend beroep op Den Haag doen.
In 2020 zijn de totale woonlasten voor huishoudens licht gestegen. Met name de kosten voor het verwerken van huishoudelijk afval zijn fors toegenomen en doorberekend in de afvalstoffenheffing. Toch liggen in 2020 de totale gemeentelijke woonlasten van € 701 in Weststellingwerf ruim onder het landelijk gemiddelde van € 776.

Tot slot
Terugkijkend op 2020 kunnen we concluderen dat in dit bijzondere jaar veel aanpassingen van u als raad zijn gevraagd en zeker ook van onze medewerkers. Zij hebben er, meestal vanuit hun thuiswerkplek, voor gezorgd dat de werkzaamheden zoveel als mogelijk konden worden uitgevoerd en onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zo goed mogelijk zijn bediend. Wij willen u en onze medewerkers daarvoor hartelijk danken!

Wolvega, 30 april 2021

Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf.