Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Portefeuillehouder(s) Jongebloed en Zonderland
Organisatie Ruimte

Taakvelden

  • Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen en bouwen
  • Beheer overige gebouwen en gronden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid

VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)
Het aantal basistaken in de Wet VTH is uitgebreid. Per 1 januari 2020 zijn er daarom taken over naar de FUMO. Dit heeft geleid tot een hogere bijdrage aan de FUMO. Een gedeelte van de meerkosten is gefinancierd door een besparing op de OWO VTH afdeling.

Hûs en Hiem
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Bij de in werkingtreding krijgt de welstandstoets een andere invulling. Hierover zal in 2021 besluitvorming plaatsvinden. Hoe de nieuwe situatie praktisch en juridisch vorm krijgt is nog niet bekend. Daar doet een werkgroep vanuit de Vereniging Friese Gemeenten (VFG) onderzoek naar. 

Streekagenda
Per 1 januari 2020 is de samenwerking in de regio zuidoost Friesland de vorm van de Streekagenda beëindigd. Via de regiodeal heeft de samenwerking een vervolg gekregen, zie ook paragraaf streekagenda/regiodeal.

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
In 2020 is het plan van aanpak Verduurzamen gemeentelijke vastgoedportefeuille vastgesteld. In dit plan is een kernportefeuille met vijf panden bepaald. Voor de kernportefeuille wordt op pandniveau een verduurzamingsstrategie opgesteld. De ervaringen die wij op doen met de kernportefeuille willen wij toepassen op de rest van het gemeentelijk vastgoed.

Tiny Houses
Al geruime tijd zijn wij in gesprek met een lokale ontwikkelaar over de mogelijkheden voor de bouw van een aantal Tiny Houses. In 2020 is hierover principe overeenstemming bereikt en de plannen worden nu verder uitgewerkt.

Maatschappelijk contract Nijeholtpade
Een van de instrumenten van de Omgevingsvisie is het sluiten van een maatschappelijk contract met een dorp. Als pilot hebben wij een dergelijk contract gesloten met het dorp Nijeholtpade. Een van de onderwerpen binnen dat contract is woningbouw. In 2020 hebben wij veelvuldig overleg gehad met het dorp over dit onderwerp. Deze gesprekken hebben in 2021 geleid tot een principe overeenstemming.

Lindewijk deelgebied 2

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

  • op- en vaststellen van het bestemmingsplan Lindewijk deelgebied 2
  • op- en vaststellen van de grondexploitatie Lindewijk
  • zorgen voor tijdige beschikbaarheid van bouwkavels in Lindewijk deelgebied 2

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Rottige Meente

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Versterking van het gebied Rottige Meente met samenhang tussen cultuur, recreatie, toerisme en natuur.
Een visie op het gebied Driewegsluis.

De locatie Driewegsluis is als entreelocatie ook onderdeel van het regioproject ErVaren en Turf. Dit project heeft tot doel een betere verbinding te maken tussen land- en waterrecreatie, waardoor toeristen en recreanten worden verleid om van het water het land op te gaan en andersom. Regio Zuidoost Friesland leent zich hier uitstekend voor. Ook heeft dit project tot doel toeristen langer in dit gebied te houden, wat de lokale economie ten goede komt. Het regioproject bestaat uit verschillende deelprojecten die in uitvoering zijn. Zo is bijvoorbeeld de bewegwijzering over het water van de (route naar) de Turfroute verbeterd en geharmoniseerd met meer eigentijdse bebording, passend in de marketingcampagne "Het Andere Friesland" die in 2020 is gestart.
Gelet op de betekenis van het gebied Driewegsluis en de samenhang met en omvang van het gebied de Rottige Meente hebben wij voor de ontwikkeling van het gebied Driewegsluis met plaatselijk belang diverse gesprekken gevoerd over alle onderwerpen die hierbij van belang zijn.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Uitwerken omgevingsvisie

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Uitwerking van onderdelen van de Omgevingsvisie 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Implementatie omgevingswet

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

We hebben grote stappen gemaakt in de samenwerking met de OWO gemeenten in de gezamenlijke voorbereiding voor de implementatie van de Omgevingswet. De gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf verdelen de werkzaamheden om college en raad goed te kunnen voorbereiden op de inwerkingtreding per 1 januari 2022. Het gaat o.a. om de software die moet worden aangeschaft, de opleidingen en communicatie. Het beschikbaar gestelde budget is in 2020 voldoende gebleken.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Gemiddelde WOZ-waarde per € 1.000 180 189 197 211 217 230 248 270
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 5,7 4,7 9,4 - 8,2 8,6 9,2 -
Demografische druk 20-64 jaar % 79,9% 80,5% 80,8% 81,8% 69,0% 69,6% 69,8% 70,0%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In euro's 599 590 585 611 644 649 669 700
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In euro's 687 679 674 701 723 721 739 773
Een - (liggend streepje) betekent dat er (nog) geen cijfers bekend zijn (gemaakt) voor de periode.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 1 maart 2021

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Actuele begroting 2020 Primitieve begroting 2020 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 3.313 3.308 3.418 -5
Baten -2.309 -2.071 -2.071 238
Saldo van lasten en baten -1.004 -1.237 -1.348 -233
Onttrekkingen 0 128 100 128
Stortingen 2.299 0 0 -2.299
Saldo mutatie reserves -2.299 128 100 2.427

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 8.