Bijlagen

Bijlage I: Lijst met afkortingen

Bijlage I: Lijst met afkortingen

A
AED Automatische externe defibrillator (voor reanimatie)
Amvb Algemene maatregel van bestuur
AOW Algemene Ouderdomswet
APPA Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
AWB Algemene wet bestuursrecht
AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten
B
BAG-WOZ Basisregistraties adressen en gebouwen waardering onroerende zaken
BBV Besluit begroting en verantwoording
BDU Brede Doeluitkering
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie
BIE Bouwgrond in exploitatie
BIG Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BNG Bank Nederlandse gemeenten
BOSD afdeling Backoffice Sociaal Domein
BRK Basis registratie Kadaster
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten
BV Besloten vennootschap
BVI afdeling Belasting, Vastgoed en Informatie
BW Boekwaarden
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
C
C02 Koolstofdioxide (Koolzuurgas)
cao Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CCW Commerciële club Weststellingwerf
D
DAEB Diensten van Algemeen Economisch Belang
DBC Diagnose Behandel Combinatie
DHW Drank- en horeca wet
DMS Document Management Systeem
E
EMU Europese Economische en Monetaire Unie saldo
ENSIA Eenduidige Normatiek Single Information Audit
Eph Eenpersoonshuishouden
F
Fido Wet financiering decentrale overheden
Fumo Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
G
GAP Gemeentelijk afvalstoffen plan
GFT Groente-, fruit- en tuinafval
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GiB Groen in Bedrijf
GIDS Gezond in de stad
GR Gemeenschappelijke Regeling
GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
GVA Gemeentelijk versnellingsarrangement
GVVP Gemeentelijk verkeer en vervoerplan
GZZA Gemeentelijke zelfzorgarrangement
H
Hof Wet houdbare overheidsfinanciën
HOWO Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland
HRM Human Resource Management (Personeelszaken)
't HEK Het 'hek' omvat de rijksmiddelen Jeugdzorg, Wmo, Participatie en BUIG
I
IB Interne begeleider
ICT Informatie en Communicatie Technologie
IKC Integraal kind centrum
i-NUP implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid
IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere zelfstandigen
ISK Internationale schakelklas (voortgezet onderwijs)
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IVA Instructie verantwoord alcoholschenken
J
JGZ Jeugd Gezondheidszorg
JHF Jeugdhulp Fryslân
JOGG Jongeren op gezond gewicht
JOS Jongeren op straat
K
KIES Kinderen in Echtscheiding Situatie
KPI Kritieke prestatie indicatoren
KTO Klant tevredenheids onderzoek
L
LPK Landelijk Professioneel Kader
LTO Land en Tuinbouworganisatie
LV-WOZ Landelijke voorziening waardering onroerende zaken
M
MBO Middelbaar beroeps onderwijs
MFC Multifunctioneel centrum
MKB Midden en kleinbedrijf
MOP Meerjaren Onderhouds Plan
Mph Meerpersoonshuishouden
MT Management team
MVI Manifest verantwoord inkopen
N
NCW Netto Contant Waarde
NIEGG Niet in exploitatie genomen (bouw)grond
NIX18 Geen alcohol voor 18 jaar
NS Nederlandse Spoorwegen
NV Naamloze Vennootschap
O
OAB Onderwijsachterstandenbeleid
OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OVN Ondernemersvereniging Noordwolde
OWO gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland
OZB Onroerende- zaakbelastingen
P
PGB Persoonsgebonden budget
PHP Preventie- en handhavingsplan alcohol
PRO praktijkonderwijs
R
RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
ROC Regionaal opleidingencentrum
S
SDF Sociaal Domein Fryslân
SISA Single information single audit
SOVF Stichting Openbare Verlichting Fryslân
SvB Sociale Verzekeringsbank
SVLO Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden
SW Sociale werkvoorziening
T
TBC Tuberculose-screening
TDI Tekst Data Integratie
U
UNESCO De Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
V
Vecozo Internetportaal voor veilig internet en communicatie in de zorg tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en zorgkantoren
VFG Vereniging Friese Gemeenten
VIP Vluchtelingen Investeren in Participeren
VKD Vereniging kleine dorpen
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet onderwijs
VPB Vennootschapsbelasting
VRF Veiligheidsregio Fryslân
VSO voortgezet speciaal onderwijs
VSV Voortijdig schoolverlaters
VTH Vergunning, Toezicht en Handhaving
VTH Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVN Veilig Verkeer Nederland
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport
W
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WEB Wet Educatie Beroepsonderwijs
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT Wet Normering Topinkomens
WOW Winkeliers- en Ondernemersvereniging Wolvega
WOZ Waardering Onroerende zaken
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WW Werkloosheidswet
WWB Wet werk en bijstand