Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Portefeuillehouder(s) Jongebloed
Organisatie Ruimte

Taakvelden

 • Openbaar vervoer
 • Economische havens en waterwegen
 • Openbaar groen en (openlucht) recreatie (in de openbare ruimte)
 • Verkeer en vervoer
 • Recreatieve havens
 • Parkeren (geen lasten en baten)

Beleidsnota's

 • Beleidsplan Kwaliteitsambitie openbare ruimte 2012-2016
 • Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan (GVVP 2000) inclusief de uitgevoerde evaluatie (2007)
 • Nota Openbare verlichting
 • Bomenbeleidsplan
 • Landschapsbeleidsplan
 • Beleidsvisie Versterking kernwinkelapparaat (MKB REVA rapport)
 • Ontwikkelagenda Versterking economische structuur
 • Structuurplan 2000-2015
 • Investeringskalender 2017-2027

Gerealiseerd beleid

Verbetering aansluiting A32/Stellingenweg/Om den Noort
In het kader van het project Onderdoorgang hebben wij met de provincie afspraken gemaakt. Hiervan is ook de realisatie van een bypass op de aansluiting Stellingenweg - Om den Noort en het autoluw maken van de Lycklamaweg een onderdeel. Voor de realisatie van een bypass heeft de provincie in 2016 financiering gevonden. In overleg met de provincie bekijken we welke oplossing het beste tegemoet komt aan de gewenste effecten van een goede verkeersdoorstroming richting Om den Noort en het verkeersluwer maken van de Lycklamaweg. Naar verwachting kan in 2018 worden gestart met de voorbereiding en uitvoering van het project. Vooruitlopend op het verbeteren van de aansluiting hebben we in 2017 een uitbreiding (verdubbeling capaciteit) van de carpoolplaats bij de afrit A32 gerealiseerd.  

Verbetering verkeersveiligheid en bereikbaarheid stationsomgeving Wolvega
In 2015 is door de provincie Fryslân een beschikking in het kader van de Brede Doeluitkering (BDU) afgegeven. Hiermee worden de geplande werkzaamheden zoals het treffen van verkeersmaatregelen bij de stationsomgeving en de spoorwegovergang Lycklamaweg uitgevoerd. In 2016 zijn de voorbereidingen gestart en 2017 is een ontwerp voor de herinrichting opgesteld. Het project wordt in 2018 gerealiseerd.

Vervangen Brug over Tjonger
Deze brug is gezamenlijk eigendom met gemeente De Fryske Marren. De voorbereidingen zijn gestart. In het 1e kwartaal van 2018 wordt het werk aanbesteed. In het 4e kwartaal van 2018 vindt de uitvoering plaats.

Bermverharding
In relatie met de ontwikkelingen tot de aanleg van het breedband netwerk is in 2017 een deel van de werkzaamheden aanbesteed en uitgevoerd. Deze werkzaamheden lopen door tot begin 2018. 

Bomenbeleidsplan
In 2017 is het bomenbeleidsplan vastgesteld.  Met dit beleidsplan beschikken we over een helder afwegingskader voor wat betreft het vraagstuk van het wel of niet mogen kappen van bomen en de spelregels omtrent herplant. Daarnaast hebben we met het bomenbeleidsplan een basis gelegd voor het behoud van de landschappelijke kwaliteit en het groene karakter van onze gemeente.

Kwaliteit openbare ruimte 
In 2017 hebben wij in dit kader samen met vertegenwoordigers van uw raad een rondrit door gemeente gemaakt. Doel van deze rondrit was om input op te halen bij u voor de nog te organiseren werkvergadering. Deze werkvergadering vindt plaats met de nieuwe gemeenteraad.

Doelstellingen

Wij halen de met u afgesproken onderhoudsniveaus voor de openbare ruimte

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Voor de meeste onderdelen van de openbare ruimte is de kwaliteit gehaald.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

De weggebruikers moeten op een veilige manier hun bestemming kunnen bereiken en aan het verkeer kunnen deelnemen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Het bijdragen aan bewustwording van de weggebruikers met als resultaat een veilige deelname aan het verkeer.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Een verbetering van de doorstroming op de ontsluitingsstructuur van Wolvega

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Wij hebben inzicht gekregen in de intensiteiten op de ontsluitingsstructuur. Hiervoor hebben wij metingen uitgevoerd. Tussen 2008 en 2016 hebben de verkeersstromen zich ontwikkeld zoals verwacht. Op de Spoorlaan is meer verkeer gaan rijden. Hier is een toename te zien van ca. 4600 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm) naar ca. 9000 mvt/etm. Op de Heerenveenseweg/Steenwijkerweg is minder verkeer gaan rijden. Hier is een afname te zien van ca. 6000 mvt/etm naar ca. 900 mvt/etm.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost Friesland

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Een groenstructuur die passend is bij de landschapskenmerken van onze gemeente.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2017 Primitieve begroting 2017 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 5.497 5.311 5.274 -186
Baten -244 -75 -56 169
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.253 -5.236 -5.218 17
Onttrekkingen 50 103 - 53
Mutaties reserves 50 103 - 53
Gerealiseerd resultaat -5.303 -5.339 -5.218 -36

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 2