Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Met de jaarstukken 2017 bieden we u de verantwoording over het laatste jaar in deze bestuursperiode 2014-2018 aan. Met een resultaat van bijna € 800.000 sluiten we ook dit laatste jaar af met een positief rekeningresultaat.

De verwachting vanuit de najaarsnota was, als gevolg van een aantal incidentele meevallers, uit te komen op een resultaat van € 2,8 miljoen. Een incidenteel tekort op het Sociaal domein drukt het uiteindelijke resultaat over 2017, want door de uiterste inspanningen van alle Friese gemeenten, zorgaanbieders en accountants hebben we nu de eindafrekening van de jeugdzorgkosten over de jaren 2015, 2016 en 2017 ontvangen. Door deze inzet kunnen we u met trots meedelen, dat wij verwachten u jaarstukken aan te kunnen bieden, die weer vergezeld gaan met een goedkeurende controleverklaring van de accountant. De financiële onzekerheden in het Sociaal domein, waar we vanaf 2015 mee geconfronteerd zijn, liggen nu grotendeels achter ons.

Uiteraard leest u in deze jaarstukken ook over de realisatie van de doelstellingen van het Collegeprogramma 2014-2018 ‘Vitaal en Verbindend - Iedereen telt mee in Weststellingwerf’ dat is voortgekomen uit het coalitieakkoord ‘Samen Werken aan Weststellingwerf’.

We hebben ons ingezet voor de belangrijke speerpunten uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma. De uitdaging voor de afgelopen bestuursperiode waren de verlaging van de schuldpositie, stabiele lastendruk voor onze inwoners en ondernemers en het verwezenlijken van ambities. We hebben dit met een mooi resultaat af kunnen sluiten.

 • Onze schuldpositie is sterk verlaagd. Van € 79 miljoen op 1 januari 2014 tot € 62 miljoen op 1 januari 2018. Het streven naar een schuldratio onder de 80% is in 2017 behaald (78%) en onze solvabiliteit is daarmee verbeterd naar 22%;
 • We zijn erin geslaagd de woonlasten voor onze inwoners voor het jaar 2017 onder het landelijk gemiddelde van 2016 te houden. De gemeentelijke opbrengst voor onroerende zaak belasting (OZB) is niet verhoogd, de afvalstoffenheffing is wederom gelijk gebleven en de verhoging voor rioolheffing is overeenkomstig het Gemeentelijk Riolering Plan;
 • Tenslotte heeft u samen met ons de Investeringskalender, met daarin vertaald de politiek/bestuurlijke ambities voor de periode 2017 - 2027, vastgesteld.

Graag benoemen wij hier tevens aantal highlights van activiteiten, die wij in de afgelopen bestuursperiode hebben kunnen realiseren:

 • De implementatie van de drie decentralisaties op gebied van zorg, jeugd en werk;
 • Het instellen van een Platform Recreatie en Toerisme;
 • De realisatie van een cultureel blok in het Vlechtwerk Noordwolde;
 • De realisatie van de Onderdoorgang Om den Noort ;
 • Opstellen uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid;
 • De succesvolle voorbereiding van de realisatie zonneparken in Noordwolde en Wolvega;
 • Het instellen van de gebiedsteams;
 • De herinrichting van de Steenwijkerweg;
 • Uitvoeren van het project Bestemming Noordwolde;
 • Het instellen van een Ondernemersfonds;
 • De herinrichting van de Grindweg.

Concluderend zijn wij erg blij met de zowel in 2017 als in de voorgaande jaren van deze bestuursperiode behaalde resultaten en willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken!

Het college van de gemeente Weststellingwerf