Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort
Organisatie Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Taakvelden

 • Bestuur 
 • Burgerzaken

Beleidsnota's

  Visie Communicatiebeleid 2017- 2020  2017
  Kadernota Intergemeentelijke samenwerking  2012
  Kwaliteitshandvest Dienstverlening  2016
  Raadsnotitie Overheidsparticipatie  2013

 

Gerealiseerd beleid

Nieuw communicatiebeleid: Communicatievisie 2017-2020
De gemeente Weststellingwerf wil op een eigentijdse manier invulling geven aan de gemeentelijke communicatie. Daarom is in 2017 de Communicatievisie 2017-2020 opgesteld. De raad heeft hiervan met instemming kennis genomen.

De visie op communicatie is als volgt:

 • De gemeente Weststellingwerf communiceert op een transparante en verbindende manier, passend bij de eigen positionering. Door verantwoording af te leggen over de gemaakte keuzes en het gevoerde beleid, bouwen we aan vertrouwen. We durven zichtbaar trots te zijn op onze successen.
 • We staan in verbinding met onze omgeving door direct contact en door voortdurend te monitoren wat er om ons heen gebeurt. Samen met inwoners, ondernemers of partners ontwikkelen we plannen, projecten of beleid. Hiervoor zoeken we aansluiting bij netwerken in de samenleving.
 • Communicatie is binnen onze organisatie van iedereen. We vertellen ons verhaal in heldere taal op de manier zoals onze inwoners, ondernemers of partners dat willen. We gaan met hen in gesprek: online én offline.

Om hier invulling aan te geven, moeten de nodige stappen worden gezet op zeven werkvelden:

 1. Concerncommunicatie
 2. Collegecommunicatie
 3. Raadscommunicatie
 4. Participatie en sociale media
 5. Projectcommunicatie
 6. Interne communicatie
 7. Gebiedspromotie

In 2017 is hiermee een begin gemaakt. In 2018 gaan we nog gerichter aan de slag en zullen wij voor ieder werkveld verslag doen van de gemaakte stappen.

Wat willen we bereiken?

De gemeenteraad wil inwoners meer betrekken bij de politiek

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

 • Betrokkenheid van inwoners bij de gemeentelijke politiek.
 • Activering van inwoners om mee te denken met de gemeentelijke politiek.
 • Betrokkenheid van de raad(sleden) bij initiatieven van inwoners.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

De gemeenteraad wil zijn positie verstevigen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

 • Verstevigen van de positie van de gemeenteraad in het duale bestel
 • Versterken van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rollen van de raad. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Een actief communicatiebeleid

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

 1. De website, ons belangrijkste communicatiemiddel, is een toegankelijk, gebruiksvriendelijk en actueel informatiekanaal.
 2. De website wordt een steeds belangrijker dienstverleningskanaal.
 3. We werken aan actieve openbaarmaking en openheid over besluitvormingsprocessen.
 4. Vergroten van het bereik van sociale media.
 5. Strategische advisering bij projecten om de gemeente Weststellingwerf te positioneren bij inwoners, ondernemers en bezoekers.
 6. Inzetten en indien nodig bijstellen van de interne en externe communicatiemix.
 7. De communicatie gericht op de samenwerking in OWO-verband krijgt blijvende aandacht.

Naast bovenstaande min of meer reguliere werkzaamheden binnen het aandachtsgebied communicatie, zijn we in 2017 druk geweest met het afscheid van burgemeester Van Klaveren en de zoektocht naar en benoeming van de nieuwe burgemeester. Ook de communicatie rond #eerste100dagen van burgemeester André van de Nadort vroeg de nodige aandacht. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Een actief dorpenbeleid

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

In 2017 werd de zorg voor elkaar een steeds belangrijker uitgangspunt in de samenwerking met en tussen onze dorpen en wijken. Dit is zichtbaar in de nieuwe ideeën die de dorpen ontwikkelden. Bijvoorbeeld de zorg voor oudere medebewoners. Een klein steuntje in de rug is van groot belang om prettig en veilig oud te worden in eigen dorp. De dorpen zetten daarom in op het vormen van sociale- en zorgnetwerken zodat deze hulp en steun laagdrempelig beschikbaar komt. Ook 'ruilverwoning' draagt bij aan het langer thuis wonen in eigen dorp. De dorpen namen hiervoor de  eigen woningvoorraad onder de loep, uit eigen initiatief maar ook met ondersteuning van de gemeente.

De dorpencoördinator was het eerste aanspreekpunt en speelde een verbindende rol tussen de vakafdelingen en de initiatiefnemers. De nieuwe digitale nieuwsbrief informeerde de dorpen over bijzondere en nieuwe projecten. Wij zijn tevreden over de resultaten van het dorpenfonds. We konden kleine en grote initiatieven snel belonen, wat leidde tot een grote investering in de leefbaarheid van onze dorpen.

De betrokkenheid van de dorpen bij enkele gemeentebrede projecten was groot. De Omgevingsvisie sprong daarbij in het oog. De input van onze inwoners tijdens de inspiratiesessies was erg waardevol. 

Wij kijken met waardering terug op de samenwerking met de Vereniging van Kleine Dorpen Weststellingwerf. Dit unieke samenwerkingsverband  gaf ons in 2017 regelmatig (on)gevraagd advies. Ook stimuleerde de VKD de dorpen om actief te blijven werken aan de leefbaarheid.

Al onze dorpen hebben een eigen identiteit en cultuur. We zagen dit terug in de verschillende ambitieniveaus.  Niet ieder dorp leent zich voor dezelfde aanpak. Dit vroeg in 2017 om maatwerk en de nodige flexibiliteit van onze organisatie. We merkten dat er een grens zit aan wat we van actieve inwoners kunnen vragen en de mate waarin zij willen participeren. Die grens ligt voor iedere inwoner anders. Het stimuleren van betrokkenheid en het behouden daarvan, was, is en blijft een uitdaging.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Modernisering dienstverlening

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Modernisering dienstverlening

In 2017 een bevestiging van de tevredenheid van onze inwoners en bedrijven over de dienstverlening. Daarnaast het vergroten van het gebruik van de digitale diensten door onze inwoners.

Wat hebben we hiervoor gedaan

 • Wij doen mee aan de landelijke benchmark Dashboard Dienstverlening. Hieruit komen gegevens beschikbaar met betrekking tot de tevredenheid.
 • Er zijn meer digitale producten aangeboden en verbeterd, zoals meldingen huwelijk, geboorteaangifte, overlijden, verhuizingen en taxatieverslag WOZ. De website wordt periodiek gecontroleerd.
 • In november 2017 is er een telefoontraining geweest voor de medewerkers van het klant contact centrum van Publiekszaken.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Indicatoren

Indicatoren van de benchmark Dashboard Dienstverlening worden toegelicht in de doelstelling modernisering dienstverlening.

Producten Dienstverlening 2016 2017
Burgerzaken 17.662 18.856
Belastingen 170 152
Sociaal domein 970 821
VTH 333 263
Huwelijken 2016 2017
Huwelijk 61 60
Geregistreerd partnerschap 29

38

Omzetting huwelijk/partnerschap 3 2
Totaal 93 100
Waarvan kosteloos 55 63

Serviceniveau:

Telefonie: Het aantal telefonische contacten via het algemene nummer is in 2017 afgenomen.  31.521 in 2017 en dit was in 2016: 34.129
Ons serviceniveau opname binnen 30 seconden is 96,4 %. De score afhandeling is 95,8%. In 2016 was dit respectievelijk 97% en 96%.
Post: van de bijna 8.000 geregistreerde poststukken in systeem Decos is 95% tijdig afgedaan , dit betekent een stijging ten opzichte van vorig jaar toen was het percentage 90,5%

Bronnen: Baliecontacten: JCC; Telefonische contacten; Mitel; Post Decos; KTO Dashboard Dienstverlening

 

Beleidsindicatoren

De effecten van beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

Beleidsindicatoren vanuit het rijk

Eenheid

Waarde

Peiljaar

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

10,03

2017

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

9,70

2017

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

731,31

2017

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

15,81%

2017

Overhead

% van totale lasten

10,33%

2017

Bron: eigen gegevens 

De berekening van deze indicatoren is gebaseerd het document van de VNG “Definities beleidsindicatoren ‘bestuur en organisatie”  Boven formatief (0,2 fte) en inhuur wordt niet gezien als bezetting.

 

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2017 Primitieve begroting 2017 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 2.147 2.202 2.131 55
Baten -1.017 -488 -372 528
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.131 -1.713 -1.759 -583
Onttrekkingen 8 10 10 2
Mutaties reserves 8 10 10 2
Gerealiseerd resultaat -1.139 -1.723 -1.769 -584

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 0.