Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder(s) Kloosterman, Van de Nadort, Jongebloed, Trompetter
Organisatie Sociaal domein, Ruimte

Taakvelden

 • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
 • Media
 • Musea
 • Sportaccommodaties
 • Sportbeleid en activering

Beleidsnota's

   Vastgesteld
Visienota Sport en bewegen 2017 - 2022  2016
Projectplan Buurtsportwerk Weststellingwerf 2017-2020  2016
Nota Kunst en cultuur  2009
Beleidskader Rottige Meente  2010
Nota Recreatie en toerisme, perspectief Weststellingwerf  2015

 

Gerealiseerd beleid

 • In 2017 is de visienota Sport en bewegen door de gemeenteraad vastgesteld.
 • Met de deelnemende partners van het Buurtsportwerk Weststellingwerf zijn voor de komende jaren afspraken gemaakt over het vervolg van de uitvoering.
 • In 2017 richt het hernieuwde Nationaal Vlechtmuseum zich vooral op het genereren van voldoende bezoekers in aansluiting op alle inzet die afgelopen periode is gedaan ten behoeve van het museum.
 • De verdere ontwikkeling van de bibliotheek binnen de kaders ‘van collectie naar connectie’.
 • Het realiseren van het uitvoeringsprogramma voor Culturele Hoofdstad 2018.
 • De visie Recreatie en toerisme heeft geleid tot het uitvoeringsprogramma Recreatie en toerisme Weststellingwerf in 2016. In 2017 is gestart met de uitvoering van projecten uit dit programma.

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van sport en bewegen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Vanuit de nieuwe visienota is er aandacht voor de sportstimulering; het bevorderen van bewegen. Van belang daarvoor blijft het ondersteunen van de lokale sportorganisaties. Sport en bewegen kan een positieve invloed hebben op andere beleidsterreinen zoals onderwijs, gezondheid en het brede sociale domein (Wmo, jeugdzorg en participatie). We willen dan ook de komende jaren een integraal sport- en beweegbeleid uitvoeren.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Het bieden van een aantrekkelijke infrastructuur van recreatieve voorzieningen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Het vanuit de samenwerking met de gemeentelijke recreatiesector versterken van de kwantiteit en kwaliteit van het recreatieve en toeristische aanbod van voorzieningen in de gemeente. Meer initiatieven vanuit de gemeentelijke recreatiesector ter versterking van het aanbod.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Het bieden, versterken en stimuleren van culturele activiteiten en voorzieningen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Kunst en cultuur hebben een bindende functie voor de inwoners van de gemeenschap. Zij versterken de sociale binding en sociale structuur en hebben invloed op de identiteit van de bevolking. Wij zien kunst en cultuur in al haar verschijningsvormen als een onlosmakelijk deel van ons leven. Deze zijn om meerdere redenen van belang voor de Weststellingwerfse samenleving. Cultuurbevordering, het versterken en het stimuleren van culturele activiteiten zijn daarbij een belangrijk instrument voor onze gemeente om uitvoering te geven aan deze doelstelling.

Culturele activiteiten en het culturele klimaat in de gemeente worden versterkt voor zowel de beoefenaar als de bezoeker. Specifieke aandacht is er voor de deelname aan amateurkunst van jeugd en jongeren tot en met 23 jaar binnen het muziekonderwijs via een doorlopende leerlijn. De Weststellingwerfse culturele structuur en culturele identiteit worden gepresenteerd binnen het programma Culturele Hoofdstad 2018.

Vergrijzing en ontgroening hebben invloed op de bevolkingssamenstelling van de dorpen en heeft effect op de maatschappelijke voorzieningen. De gemeente wordt op verschillende manieren geconfronteerd met vraagstukken over financiering en behoud van maatschappelijke voorzieningen.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren vanuit het rijk  Eenheid 2016
gemeente
2016
Nederland
Niet sporters % Niet sporters 57,2% 48,7%
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - bijgewerkt per 1-5-2018

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2017 Primitieve begroting 2017 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 2.821 2.894 3.014 72
Baten -503 -495 -548 8
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.318 -2.398 -2.466 -80
Toevoegingen 100 100 100 -
Mutaties reserves -100 -100 -100 -
Gerealiseerd resultaat -2.218 -2.298 -2.366 -80

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 5.