Programma 6 | Sociaal domein

Programma 6 | Sociaal domein

Portefeuillehouder(s) Kloosterman, Trompetter
Organisatie Sociaal domein

Taakvelden

  • Samenkracht en burgerparticipatie
  • Arbeidsparticipatie
  • Begeleide participatie
  • Geëscaleerde zorg 18+
  • Inkomensregelingen
  • Maatwerkdienstverlening 18+
  • Maatwerkdienstverlening 18-
  • Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
  • Wijkteams
  • Geëscaleerde zorg 18-

Beleidsnota's

   Vastgesteld
 Re-integratieverordening Weststellingwerf 2017  september 2017
 Maatregelverordening Weststellingwerf 2017  september 2017
Verfijning beleidsplan Re-integratie en participatie Oost- en Weststellingwerf 2015/2018  juni 2015
 Verordening Individuele inkomenstoeslag  1 december 2014
 Verordening Individuele studietoeslag  1 december 2014
 Beleidsnota Re-integratie en participatie Oost- en Weststellingwerf 2015-2018  1 december 2014
 Handhavingsverordening Participatiewet  december 2014
 Werkgeversbenadering OWO  oktober 2014
 Beleidsplan Nieuwe Wmo  oktober 2014
 Beleidsplan Hart voor de jeugd   oktober 2014
 Visienota Tegenprestatie  september 2014
 Uitvoeringsnota Armoedebeleid 2014 e.v.  september 2014
 Beleidsnotitie Schulden. Gekantelde schuldhulpverlening  december 2013
 Kadernota Armoedebeleid 2013 – 2016  september 2013
 OWO-visie op de drie decentralisaties  mei 2013

 

Gerealiseerd beleid

Bestemming Noordwolde
In 2017 is op basis van diverse gesprekken met inwoners, ondernemers, organisaties en professionals geïnventariseerd wat de onderwerpen moeten zijn voor 2018 t/m 2020. De uitkomsten hiervan zijn groepsgewijs teruggekoppeld en opnieuw besproken. Dit heeft geleid tot het uitvoeringsplan voor fase 5 (2018-2020). In 2017 zijn de projectplannen van Vitale regio (gezondheidspreventie) en 'Versterken door te verbinden' (participatie) opgeleverd. In het najaar is de uitvoering hiervan alvast gestart. Voorbereidende activiteiten zijn gestart over stoppen met roken, inzet van KOEK-gesprekken (Klimmen Op Eigen Kracht), het verbeteren van de talentenbank, het ondersteunen van bewonersinitiatieven en het opzetten van initiatieven voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met de middelen van fase 4 zijn subsidies verstrekt ter ondersteuning van het Kerstspektakel op 24 december en de Kledingbank. In oktober is in samenwerking met de ondernemersvereniging een adviseur aangesteld die hen ondersteund.  

Wmo
2015 zou voor de Wmo een overgangsjaar zijn, met meer duidelijkheid in 2016. Helaas is deze duidelijkheid ook in 2017 nog niet over de gehele linie zichtbaar. De overdracht van de cliënten naar de Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw) heeft vertraging opgelopen. De daarvoor benodigde aanbestedingen zijn door die partijen nog niet afgerond. Deze cliënten vallen dus nog steeds onder de Wmo.

Wat willen we bereiken?

Wmo

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Het beleid van de gemeente is er op gericht dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Bij problemen is het de bedoeling dat inwoners zoveel mogelijk zelf en met hun familie, vrienden en/of buren een oplossing zoeken. In eigen kracht wordt dat genoemd. Dat kan niet altijd en dan zorgt de gemeente ervoor dat er hulp is. De gemeente zet ook sterk in op preventie. Het tijdig ondersteunen en adviseren van mensen kan vaak erger voorkomen.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Sociale samenhang en leefbaarheid (fysieke en sociale voorzieningen) in de dorpen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Het beleid van de gemeente is er op gericht dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven. Bij problemen is het de bedoeling dat inwoners zoveel mogelijk zelf en met hun familie, vrienden en/of buren een oplossing zoeken. In onze dorpen bestaan al veel informele en formele sociaal-culturele structuren en netwerken die de basis zijn van sociale samenhang en leefbaarheid in de dorpen. Wij willen de sociale samenhang nog verder versterken, omdat dit de basis vormt van de nieuwe visie op het uitvoeren van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Deze preventieve ondersteuning zal in 2018 verder worden uitgewerkt door de gebiedsteams.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Participatie van inwoners, met een nadruk op zelfredzaamheid en economische participatie van kwetsbare groepen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 
De Participatiewet beoogt een optimale deelname aan het maatschappelijk en economisch verkeer van inwoners. Regulier werk staat voorop, waarbij werk ook onbetaald kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een tegenprestatie of vrijwilligerswerk. Onze missie is 'Samenwerken aan werk'.

Inkomensregelingen

De uitkeringslasten voor de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) zijn in 2017 licht gestegen. Halverwege het jaar neemt het aantal uitkeringsgerechtigden af.

Beschut werken

Voor personen die een indicatie beschut werk hebben wordt gekeken naar een passende beschutte werkplek. 

Sociale werkvoorziening (SW)

Wij maken werk van de herstructurering van Caparis NV. We maken gebruik van de mogelijkheid die vanaf medio 2015 is ontstaan om het werkgeverschap van SW-werknemers over te nemen van de GR SW Fryslân. Het gat tussen de loonkosten SW en de te ontvangen gemeentelijke bijdrage in het kader van de SW blijft onverminderd aanwezig. Wij willen bereiken dat de kosten die wij maken voor de uitvoering van de Sociale werkvoorziening op langere termijn een investering blijken in de leefbaarheid en kwaliteit van onze lokale openbare ruimte. Dit vergt innovatie op dit deeldomein. Daar waar nodig komen er aanvullende voorstellen met een daarbij behorende begrotingswijziging waarin dit verder wordt uitgewerkt.

Integratie van vluchtelingen

Nieuwkomers in onze gemeente integreren snel, goed en duurzaam in onze lokale samenleving. Onze insteek is dat autochtoon en allochtoon elkaar halverwege tegemoetkomen. Onze ambitie hierin is de goede omgang met diversiteit in onze samenleving te bevorderen door het faciliteren van ontmoeting, samen leren en samen werken.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Een sluitende aanpak jeugd- en kindzorg

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op in Weststellingwerf. Het liefst in de eigen leefomgeving. Dit vraagt waar nodig om tijdige en passende hulp, waarbij naast het kind ook gekeken wordt naar wat het gezin mogelijk nodig heeft. Een sluitende aanpak jeugd- en kindzorg laat zich niet op deze korte termijn in cijfers zien. Er is gedurende het jaar veel ingezet op ketensamenwerking. Met name de koppeling tussen het gebiedsteam en de partijen waar zij mee te maken hebben. Het gebruik van de Verwijsindex is hiervan een voorbeeld. Met de Verwijsindex maken de professionals die met jeugd werken kenbaar dat ze betrokken zijn bij een jongere. In het gebiedsteam is hier veel aandacht aan besteed. Ook is er een bijeenkomst georganiseerd voor de onderwijspartners (leerkrachten en IB'ers), om hen ook meer te laten werken in de Verwijsindex. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Investeren in de verbetering van de leefbaarheid van Noordwolde

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

De doelen van Bestemming Noordwolde zijn gehandhaafd voor het tweede tijdvak van het project. In opdracht van de provincie is een nieuwe monitor opgestart voor heel het project Aandachtsgebieden waar Bestemming Noordwolde onderdeel van uit maakt. Gegevensverzameling voor een nieuwe meting vindt plaats in het eerste kwartaal van 2018. Realisatie van de nieuwe meting voor de zomer van 2018.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2015
gemeente
2016
gemeente
2017
gemeente
2016
Nederland

2017
Nederland
Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar 553,9 565,5 568,5 750,3 758,2
Jongeren met een delict voor de rechter % 12 tot en met 21 jarigen 0,86 - - - -
Achterstand onder de jeugd % Kinderen in armoede 4,93 - - - -
Achterstand onder de jeugd % Jeugdwerkloosheid 1,57 - - - -
Netto arbeidsparticipatie % Van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 64,4 64,9 - 65,8 -
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 1.000 inwoners 28,9 32,0 32,0 41,6 41,9
Lopende re- integratievoorzieningen Aantal per 1.000 inwoners van 15-65 jaar 38,2 39,6 49,4 25,8 27,1
Jongeren met jeugdhulp % Van alle jongeren tot 18 jaar 9,2 9,4 8,3 9,2 8,8
Jongeren met jeugdbescherming % Van alle jongeren tot 18 jaar 1,2

1,3

- 1,0 -
Jongeren met jeugdreclassering % Van alle jongeren van 12 tot 23 jaar - - - 0,4 0,4
WMO Clienten met een maatwerkarrangement Aantal per 1.000 inwoners 55,0 51,5 53,0 56,5 54,0
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - bijgewerkt per 1-5-2018  

 

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2017 Primitieve begroting 2017 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 31.831 28.933 29.362 -2.898
Baten -7.655 -7.820 -7.966 -165
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -24.176 -21.112 -21.396 3.064
Onttrekkingen 34 64 - 30
Mutaties reserves 34 64 - 30
Gerealiseerd resultaat -24.210 -21.176 -21.396 3.034

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 6.