Jaarrekening - overig

Overzicht incidentele budgetten

Incidentele Baten

x € 1.000
Incidentele baten 2017 Rekening 2017 Actuele begroting Primitieve begroting Verschil begroot- werkelijk
0 Bestuur en Organisatie
Bijdrage uit algemene reserve voor kosten overheidsparticipatie 8 10 10 2
Bijdrage overige 2 OWO-gemeenten voor budget rekenkamer 46 51 51 5
2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Bijdrage van Wetterskip voor het baggeren stedelijk water 49 49 0 0
Bijdrage uit algemene reserve voor kosten Rottige Meente 21 21 21 0
Bijdrage uit reserve Rottige Meente voor kosten Rottige Meente 29 29 29 0
Bijdrage uit reserve Kontermanshaven 0 17 17 17
4 Onderwijs
Bijdrage uit algemene reserve voor peuterspeelzaal Noordwolde 18 18 18 0
5 Sport, Cultuur en Recreatie
Bijdrage van derden voor sportstimulering 20 15 15 -5
6 Sociaal Domein
Bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor Brug naar Werk 46 46 46 0
Bijdrage uit algemene reserve voor kosten voorzieningen part. samenleving 0 30 30 30
Bijdrage uit algemene reserve voor Noordwolde fase 4 34 34 34 0
Bijdrage van provincie voor Noordwolde fase 4 82 82 82 0
7 Volksgezondheid en Milieu
Bijdrage uit algemene reserve voor Gezond in de Stad (GIDS) 131 136 136 5
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Verkoopopbrengst oude brandweerkazerne 88 88 0 0
Verkoopopbrengst Wolfraamweg 60 60 0 0
ISV-subsidie sloopkosten Buurthuisstraat 0 67 0 67
Verkoopopbrengst Sickengastraat 6 210 210 0 0
Bijdrage uit algemene reserve voor de strategische visie gebouwenbeheer 5 38 0 33
Bijdrage uit algemene reserve voor sloop Sickengastraat 80 80 0 0
Bijdrage uit algemene reserve voor project "snel internet" 2 30 0 28
Verkoopopbrengst Meulewiek 2 240 0 0 -240
Bijdrage van provincie voor de herontwikkeling vm. zuivelfabriek Steggerda 24 0 0 -24
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Bijdrage van het rijk voor tweede Kamerverkiezing 2 2 0 0
Bijdrage van het rijk voor sportstimulering 87 87 57 0
Bijdrage van het rijk uit het Uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom 146 125 0 -21
Bijdrage van het rijk voor Gezond in de Stad (GIDS) 93 93 93 0
Totaal incidentele baten 2017 1.193 1.111 489 -82

Incidentele Lasten

x € 1.000
Incidentele lasten 2017 Rekening 2017 Actuele begroting Primitieve begroting Verschil begroot-werkelijk
0 Bestuur en Organisatie
Dorpenfonds 34 34 34 0
Overheidsparticipatie 13 10 10 -3
Rekenkamer 71 76 51 5
2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Afvoeren slootspecie van bermen 100 100 0 0
Rottige Meente 64 90 0 26
Project dorpen landschap biodiversiteit 0 0 50 0
Bladkorven 15 15 0 0
Bomenbeleidsplan 70 70 0 0
Baggeren stedelijk water 49 49 0 0
Landschapsvisie Zuid Oost Friesland 0 36 0 36
4 Onderwijs
Noodlokaal Heidepolle 72 85 0 13
Huisvesting peuterspeelzaal Noordwolde 18 18 0 0
5 Sport, Cultuur en Recreatie
Sportstimulering 170 138 138 -32
Kunstgras sportvelden 50 50 50 0
Culturele hoofdstad 2018 36 51 25 15
Toeristisch investeringsfonds 26 25 25 -1
Storting in reserve onderhoud gebouwen 100 100 100 0
6 Sociaal Domein 0
Herstructureringsgelden 0 41 41 41
Brug naar Werk 46 46 0 0
Uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom 2 43 0 41
Woningaanpassingen 0 0 150 0
Flankerend innovatie/communicatiebeleid 8 15 0 7
Sociale stimulering Wolvega 18 25 0 7
Sociale stimulering kleine dorpen 9 25 16
Voorzieningen in een participatiesamenleving 0 30 0 30
Bestemming Noordwolde fase 4 130 130 65 0
Pilot papierwinkel 2 10 10 8
7 Volksgezondheid en Milieu
Project Gezond in de Stad (GIDS) 80 219 0 139
Uitvoering Drank & Horecawet 19 30 30 11
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Opstellen omgevingsvisie 95 135 50 40
Terugbetaling leges omgevingsvergunning 105 105 0 0
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 0 0 104 0
Beekdal Linde Kontermanshaven 0 17 0 17
Strategische visie gebouwenbeheer 11 38 0 27
Sloopkosten buurthuisstraat 5A 0 133 0 133
Pand Sickengastraat 6 120 80 0 -40
Snel internet 2 30 0 28
Bijdrage herontwikkeling voorm zuivelfabriek Steggerda 24 24 0 0
Overzicht kosten Overhead
Waarnemend griffier 33 25 0 -8
Implementatie subsidievolgsysteem 0 17 0 17
Onvoorziene uitgaven 0
Onvoorziene uitgaven incidenteel 0 30 30 30
Totaal incidentele lasten 2017 1.592 2.195 963 603

Incidentele middelen van 2017 naar 2018

Incidentele middelen 2017 beschikbaar te stellen in 2018; tabel

x € 1.000
Beschikbaar te stellen in 2018 middels een begrotingswijziging Restant 2017 Nodig in 2018 Bestaande dekking in 2018 (alg.reserve, bijdr. derden) Beslag op algemene reserve in 2018
3 Economie
Rottige Meente 26 26 26
5 Sport, Cultuur en Recreatie
Culturele Hoofdstad 2018 15 15 15
Implementatie subsidievolgsysteem 17 17 17
Toeristisch investeringsfonds 8 8 8
6 Sociaal Domein
Onderzoek naar voorzieningen lokaal sociaal beleid 30 30 30
Uitvoeringsplan impulsprogramma Statushouders 25 25 25
Herstructureringsgelden 41 41 41
7 Volksgezondheid en milieu
Gezond in de stad 143 143 5 138
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Aanleg breedband voor snel internet 28 28 28
Ontwikkelen intergemeentelijk landschapsbeleid 36 36 36
Opstellen omgevingsvisie (2017) 40 40 40
409 409 99 310

Incidentele middelen 2017 beschikbaar te stellen in 2018; Toelichting

Voor diverse projecten waren incidentele budgetten beschikbaar in 2017. Het niet gebruikte deel valt vrij ten gunste van het rekeningsaldo. Zie bovenstaande tabel. Enkele projecten zijn echter nog niet volledig uitgevoerd. In de nota financiële beleid 2017-2020 is gesteld dat overheveling van budgetten naar een volgend jaar alleen kan door middel van een begrotingswijziging bij de jaarrekening van het af te sluiten boekjaar. De over te hevelen budgetten worden dan, gelijktijdig met het vaststellen van de jaarrekening, middels een begrotingswijziging 2018 geactualiseerd en geautoriseerd.

Toelichting per budget

Rottige Meente
In 2017 is het opknappen van het parkeerterrein bij de Oldelamerbrug uitgevoerd. Het restant budget is nodig om andere onderdelen van de gebiedsopgave Rottige Meente voor te bereiden. Hieronder valt ook het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage aan Staatsbosbeheer voor het opknappen van de Scheenesluis.

Culturele Hoofdstad 2018 (CH2018)
Voor de periode 2016-2018 is ten behoeve van het project CH2018 een budget van € 25.000 per jaar (totaal € 75.000) beschikbaar gesteld. Het restant bedrag over 2017 moet conform bestaande afspraken en eerder gestelde kaders beschikbaar blijven voor de betrokken partijen.

Subsidievolgsysteem
Bij de voorjaarsnota is een krediet toegekend voor de aanschaf van een subsidievolgsysteem. Voor de implementatie van dit systeem is voor extra personele inzet een bedrag opgenomen van € 17.000. Uit voortschrijdend inzicht blijkt dat de integratie van een subsidievolgsysteem binnen bestaande (huidige) software de beste oplossing is. Deze oplossing vraagt meer tijd om te bouwen, waardoor het niet bestede budget voor personele inzet mee moet naar 2018.

Toeristisch investeringsfonds
Voor het Toeristisch investeringsfonds is een incidenteel bedrag beschikbaar van € 50.000, gelijkelijk verdeeld over 2017 en 2018. Dit fonds is toegekend voor projecten van het Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme Weststellingwerf. In 2017 is een bedrag van € 7.936 nog niet besteed. Het Platform Recreatie en Toerisme Weststellingwerf, die de projecten initieert en uitvoert, wil dit bedrag graag in 2018 besteden aan de projecten uit het Uitvoeringsprogramma. Overheveling van het budget zorgt er voor dat de totale € 50.000 beschikbaar blijft voor de geformuleerde projecten.

Voorzieningen lokaal sociaal beleid
In 2016 zijn middelen beschikbaar gesteld voor een behoefte onderzoek naar voorzieningen. Op 14 maart 2017 heeft het college besloten dat eerst een aantal deelonderzoeken moeten worden uitgevoerd en kaders vastgesteld, voor een onderzoek naar de noodzaak tot een toekomstverkenning maatschappelijke voorzieningen kan worden gestart. Het laatste deelonderzoek kan pas in 2018 worden uitgevoerd.

Uitvoeringsplan Impulsprogramma Statushouders
Het college heeft op 2 november 2017 ingestemd met het uitvoeringsplan Impulsprogramma Statushouders. Dit programma omvat de periode 1 mei 2017 tot en met 30 april 2019.De uitvoering van het programma wordt deels door Timpaan Welzijn gedaan, zij ontvangen hiervoor subsidie. Deze subsidie wordt gefaseerd uitbetaald over de programmaperiode, en is gerelateerd aan het Uitwerkingsakkoord 2017 (conform de beschikking van 9 november 2017). 

Herstructureringsgelden
Dit budget beoogt de eventuele kosten voortkomende uit de herstructurering van de Sociale Werkvoorziening af te dekken. De herstructurering van met name Caparis, en de daarmee verbandhoudende kosten zijn in 2017 onduidelijk gebleven. Het budget willen we daarom beschikbaar houden voor 2018.

Aanleg breedband voor snel internet
Voor het uitvoeren van een technisch onderzoek voor de aanleg van breedband is € 30.000 beschikbaar. Inmiddels heeft de provincie de aanleg van breedband gegund aan KabelNoord. Uitvoering van het technisch onderzoek door de gemeente is niet meer nodig. In de voorbereiding op de aanleg zullen wij nog wel werkzaamheden moeten verrichten. Wij willen dit budget in 2018 gaan gebruiken voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

Ontwikkelen intergemeentelijk landschapsbeleid
In 2015 is gestart met het in regionaal verband opstellen van een landschapsbeleidsplan. Het bereiken van overeenstemming tussen de deelnemende partijen (vijf gemeenten, provincie en Wetterskip) over de inhoud van het landschapsbeleidsplan neemt meer tijd in beslag dan vooraf verondersteld. Het resterende budget is nog nodig voor afronding van het ontwerp in de eerste helft van 2018. Hierna wordt het proces tot besluitvorming, met uiteindelijk vaststelling door de raad gestart.

Opstellen omgevingsvisie
Het ontwerp voor de Omgevingsvisie is in 2017 opgesteld en is in de vergadering van 5 maart 2018 door de raad  behandeld. Daarna wordt het proces vervolgd. Het restant budget is nodig om uitvoering te kunnen geven aan dit vervolg.

 

Wet WNT

Wet WNT

Topinkomens in de (semi) publieke sector
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT) kortweg: Wet normering topinkomens, is in 2013 in werking getreden.

Het doel van de WNT is het tegengaan van excessieve beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigings-normen in een ministeriële regeling vastgesteld.

WNT-norm in 2017
Op grond van de WNT mag het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke in 2017 maximaal 100% van het ministersalaris zijn, wat neerkomt op € 181.000 inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage. Voor bestaande contracten geldt het overgangsrecht.

In 2017 hebben zowel bij vast als bij tijdelijk personeel geen bezoldigingen boven deze bezoldigingsnorm plaatsgevonden.

De WNT geeft ook aan dat de gemeente verplicht is om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van de bezoldigingsnorm. De gemeentesecretaris en de griffier van onze gemeente zijn aan te merken als topfunctionaris in de zin van de WNT en zijn daarom in onderstaande tabel opgenomen.

Overzicht

Wet Normering topinkomens (WNT)
bedragen x € 1 Remco van Maurik Afke Zijlstra Bert Kunnen Janneke Kampinga
Functie(s) Gemeentesecretaris Griffier Griffier Griffier
Duur dienstverband in 2017 1/1 - 31/12  01/01 - 15/01 01/01 - 30-06 15/08 - 31/12
Omvang dienstverband in fte 1,00 0,78 0,67 0,89
Gewezen topfunctionaris nee nee nee nee
Echte of fictieve dienstbetrekking ja ja ja ja
         
Bezoldiging        
Beloning plus betaalbare onkostenvergoedingen 104.542 4.411 24.837 19.125
Beloning betaalbaar op termijn 16.459 329 0 1.404
Subtotaal 121.001 4.740 24.837 20.529
         
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 181.000 5.786 59.840 61.271
         
-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Totaal bezoldiging 121.001 4.740 24.837 20.529
Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
         
Gegevens 2016        
Duur dienstverband in 2016 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 21/03 - 31/12 n.v.t.
Omvang dienstverband 2016 in fte 1,00 0,78 0,67 n.v.t.
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 109.133 54.608 34.431 n.v.t.
Beloning betaalbaar op termijn 14.187 6.893 0 n.v.t.
Totaal bezoldiging 2016 123.320 61.501 34.431  

Uitkering wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

bedragen x €1 Afke Zijlstra
Functiegegevens  
Functie(s) gedurende dienstverband Griffier
Deeltijdfactor in fte 0,78
Jaar waarin dienstverband werd beëindigd 2017
   
   
Overeengekomen uitkering wegens beëindiging dienstverband 18.726
   
Individueel toepasselijk maximum 58.335
   
-/- onverschuldigd deel n.v.t.
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 18.726
Waarvan betaald in 2017 18.726
   
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

 

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren

x € 1.000
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Verslagjaar
(1) Drempelbedrag 539
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten Rijks schatkist aangehouden middelen 432 275 365 339
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 107 264 174 200
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag - - - -
(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 71.912
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 71.912
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat -
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 539
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 38.902 25.045 33.550 31.199
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 432 275 365 339

Toelichting schatkistbankieren

Met de gewijzigde wet Fido beoogt de wetgever een bijdrage te leveren aan de vereiste daling van de EMU-schuld voor de Nederlandse overheid door de overtollige liquiditeiten van decentrale overheden voortaan zoveel mogelijk te bundelen binnen de overheidssfeer. Deze consolidatie van schuldverhoudingen tussen overheden onderling kan in de eerste plaats worden bereikt door middel van verplicht schatkistbankieren. In de tweede plaats kan consolidatie worden bereikt doordat decentrale overheden hun overtollige middelen gebruiken om onderling leningen te verstrekken. Dit heeft eenzelfde effect op de EMU-schuld als het aanhouden van overtollige middelen in de schatkist. Van de tweede optie is in 2017 geen gebruikt gemaakt. Voor 2017 is er een drempelbedrag vastgesteld van 0,75% van het begrotingstotaal. Het drempelbedrag bedraagt 539.340.
Het gehele jaar is gebruik gemaakt van schatkistbankieren. Eind 2017 is het saldo € 7.427.000.

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA)

Wat is SISA

Jaarlijks moet middels een bijlage bij de jaarrekening verantwoording worden afgelegd over de besteding van een aantal specifieke uitkeringen aan de verstrekkers van deze uitkeringen. Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aangegeven welke gegevens moeten worden ingevuld.  

Voor 2017 zijn dit onderstaande regelingen:

OCW D 9      Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB)
SZW G2         Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2017
SZW G3         Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2017
SZW G3A     Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2016
BZK C7C       Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II
I&M E27B    Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa

 

 

Taakvelden overzicht

Taakvelden

Met ingang van 2017 zijn de regels volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV) gewijzigd. Onderdeel van deze wijziging is de invoering van voorgeschreven  taakvelden, ingesteld bij ministeriële regeling. Uitgangspunten daarbij zijn herkenbaarheid, aansluiting op de gemeentelijke praktijk en relevantie voor de beleidssturing.

Met ingang van de begroting 2017 hebben wij deze  taakvelden verdeeld over de programma's. Dit is door de raad  vastgesteld bij de kadernota 2017-2020. De producten zijn vervallen. In de programma's vind u dus de bij dat programma horende taakvelden.  Hieronder staat nog een totaaloverzicht van de taakvelden.

x € 1.000
LASTEN Taakvelden Realisatie 2017 Actuele begroting 2017 Primitieve begroting 2017 Verschil begroot werkelijk
0.1 Bestuur 1.229 1.280 1.251 50
0.10 Mutaties reserves 100 232 232 132
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 796 2.851 -315 2.009
0.2 Burgerzaken 918 922 880 4
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 686 304 140 -382
0.4 Overhead 11.593 12.207 11.791 614
0.5 Treasury 2.316 2.234 2.234 -81
0.61 OZB woningen 172 142 142 -30
0.62 OZB niet-woningen 148 142 142 -6
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0
0.64 Belastingen Overig 1.429 1.430 1.430 1
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten 2 -50 448 -52
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.247 1.254 1.256 7
1.2 Openbare orde en veiligheid 182 183 201 0
2.1 Verkeer en vervoer 4.230 4.078 3.897 -152
2.3 Recreatieve havens 49 22 33 -27
2.4 Economische havens en waterwegen 4 2 2 -2
2.5 Openbaar vervoer 19 23 22 4
3.1 Economische ontwikkeling 52 60 59 8
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 439 528 509 135
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 61 55 55 -5
3.4 Economische promotie 109 111 109 2
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 2.982 3.044 2.757 63
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 987 1.077 1.057 90
5.1 Sportbeleid en activering 581 560 551 -21
5.2 Sportaccommodaties 1.096 1.122 1.287 25
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 339 404 376 65
5.4 Musea 76 76 76 0
5.5 Cultureel erfgoed 116 118 113 2
5.6 Media 442 443 442 1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.366 1.356 1.488 -10
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.840 1.856 1.750 17
6.2 Wijkteams 1.100 1.183 1.239 83
6.3 Inkomensregelingen 9.201 9.032 8.478 -168
6.4 Begeleide participatie 6.082 6.098 6.220 16
6.5 Arbeidsparticipatie 843 1.057 980 213
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 434 420 850 -13
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.871 4.344 4.776 -527
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 6.159 3.828 3.726 -2.332
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 253 336 540 83
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.046 775 803 -270
7.1 Volksgezondheid 1.136 1.305 1.184 170
7.2 Riolering 2.124 2.129 2.116 5
7.3 Afval 2.845 2.438 2.375 -407
7.4 Milieubeheer 573 636 635 63
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 226 221 229 -5
8.1 Ruimtelijke ordening 559 685 471 126
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.346 1.707 1.716 361
8.3 Wonen en bouwen 1.163 1.116 1.076 -46
75.567 75.378 71.829 -189
x € 1.000
Baten Taakvelden Realisatie 2017 Actuele begroting 2017 Primitieve begroting 2017 Verschil begroot werkelijk
0.1 Bestuur -531 -51 -51 480
0.10 Mutaties reserves -966 -1.155 -746 -189
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken -485 -437 -321 48
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -677 -373 -15 304
0.4 Overhead -4.680 -4.901 -4.648 -222
0.5 Treasury -3.338 -3.363 -3.304 -24
0.61 OZB woningen -3.076 -3.067 -2.917 9
0.62 OZB niet-woningen -1.810 -1.824 -1.774 -14
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0
0.64 Belastingen Overig -2.727 -2.734 -1.437 -6
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -40.548 -40.748 -39.636 -200
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1 -1 -1 0
1.2 Openbare orde en veiligheid -57 -70 -70 -13
2.1 Verkeer en vervoer -30 -11 -11 19
2.3 Recreatieve havens -33 0 0 33
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer -1 -6 -6 -5
3.1 Economische ontwikkeling -1 0 0 1
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -393 -509 -509 -116
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -17 -18 -18 0
3.4 Economische promotie -187 -187 -144 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -524 -524 -516 -1
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -179 -176 -233 4
5.1 Sportbeleid en activering -20 -15 -72 5
5.2 Sportaccommodaties -458 -450 -445 8
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0
5.4 Musea 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed -2 0 0 2
5.6 Media 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -202 -88 -69 114
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -224 -227 -356 -3
6.2 Wijkteams 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen -6.620 -7.021 -7.118 -401
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie -287 -102 -23 185
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -392 -470 -470 -78
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -4 0 0 4
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -129 0 0 129
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 0
7.2 Riolering -1.807 -1.778 -1.778 28
7.3 Afval -3.127 -2.687 -2.687 441
7.4 Milieubeheer 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -125 -136 -136 -11
8.1 Ruimtelijke ordening -19 0 0 19
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -1.346 -1.716 -1.716 -370
8.3 Wonen en bouwen -544 -533 -603 11
-75.567 -75.378 -71.829 189

Controle verklaring

Controle verklaring