Herziening BBV

Wijzigingen BBV vanaf 2017

Deze jaarrekening is opgesteld conform de rijksvoorschriften volgens Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De regels hieromtrent zijn met name met ingang van het (begrotings)jaar 2017 gewijzigd. We voldoen in deze jaarrekening aan het nieuwe BBV en hebben ook de aanbevelingen van de commissie BBV grotendeels meegenomen.  

Doel

De wijzigingen hebben als doel meer transparantie te geven over het besluitvormingsproces rond begroting en verantwoording en daarmee een grotere betrokkenheid van alle belanghebbenden bij dit proces. Een betere vergelijkbaarheid van kosten en beleidsresultaten en daarnaast een versterkt inzicht in de financiële positie van de gemeente - nu en op termijn - staan centraal in de vernieuwing van het BBV.

Wat is er veranderd

Invoering van taakvelden
In de herziening van het BBV staat dat de ramingen en realisatiecijfers die geleverd moeten worden voor de begrotingsuitvoering, ingedeeld worden aan de hand van uniforme eenheden, waaraan de bijbehorende baten en lasten moeten worden toegerekend. Er zijn daartoe 53 taakvelden ingesteld bij ministeriële regeling. Uitgangspunten daarbij zijn herkenbaarheid, aansluiting op de gemeentelijke praktijk en relevantie voor de beleidssturing. In deze jaarrekening zijn de 53 taakvelden ingedeeld naar de programma’s van de raad zoals vastgelegd bij de kadernota en programmabegroting 2017-2020. De producten zijn vervallen. 

Basisset van indicatoren
Naast de uniforme taakvelden, wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren hanteren voor de jaarrekening. Er zijn in totaliteit 39 beleidsindicatoren verplicht ingevoerd, relevant voor een nadere onderbouwing van het beleid. Bron voor de ingevulde aantallen is de website www.waarstaatjegemeente.nl., we hebben daarachter het peiljaar vermeld. We hebben er voor gekozen om in programma 1 en 4 eigen indicatoren, toegesneden op de lokale situatie, toe te voegen. Deze indicatoren zijn geactualiseerd op 1 mei 2018.

Technische aanpassingen BBV
Overheadkosten
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (de overheadkosten) worden centraal geraamd en verantwoord op een afzonderlijk overzicht. Dat overzicht komt niet in de programma’s maar is een apart hoofdstuk in de jaarrekening. Overhead mag nog wel worden toegerekend aan grondexploitaties, investeringen en andere (subsidie)projecten. Ook mag het meegenomen worden in de berekening van de 100% kostendekkende tarieven. De berekening van de kostendekkendheid van een heffing is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen. Dat is ook nieuw ten opzichte van de vorige jaarrekening.

Rente
Op het taakveld treasury staan alle rentelasten en rentebaten en de verdeling daarvan. De toerekening van rentelasten aan de overige taakvelden gebeurt via een renteomslag. Voor onze gemeente is die wijze van rentetoerekening niet nieuw maar het wordt nu op grond van het BBV verplicht gesteld. Het saldo tussen de rente die is doorberekend aan de taakvelden en de werkelijk te betalen rente is verantwoord op het taakveld treasury (in de paragraaf financiering is - conform de aanbeveling van de commissie BBV - een renteschema opgenomen). Verder adviseert de Commissie BBV vanwege het verlangde inzicht, de eenvoud en transparantie, om geen rente meer over het eigen vermogen te berekenen (de zogenaamde bespaarde rente). We hebben in deze jaarrekening de aanbeveling opgevolgd, daarom is op het taakveld treasury de bespaarde rente achterwege gelaten. 

Overige aanpassingen
Verbonden partijen
Om te voorkomen dat dezelfde informatie in de verschillende beleidsstukken rond begroting en verantwoording moet worden opgenomen, zijn de voorschriften met betrekking tot de paragraaf Verbonden partijen in het nieuwe BBV vereenvoudigd. De betekenis van deze paragraaf is mede afhankelijk van de vraag of er een nota verbonden partijen aanwezig is, waarin een kaderstellend overzicht is opgenomen. De paragraaf Verbonden partijen kan zich dan beperken tot het geven van een totaalbeeld van participaties in verbonden partijen en de financiële aspecten ervan. In deze jaarrekening is deze paragraaf nog op de “oude” manier ingestoken.