Sitemap

Jaarstukken 2017 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Activiteiten Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Voorwoord Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Leeswijzer Blz. 10  
Jaarverslag Blz. 11  
Jaarrekening Blz. 12  
Controle verklaring Blz. 13  
Bijlagen Blz. 14  
Herziening BBV Blz. 15  
Wijzigingen BBV vanaf 2017 Blz. 16  
Doel Blz. 17  
Wat is er veranderd Blz. 18  
Jaarrekening op hoofdlijnen Blz. 19  
Inleiding Blz. 20  
Resultaat jaarrekening Blz. 21  
Schuldpositie Blz. 22  
Weerstandsvermogen Blz. 23  
Woonlasten Blz. 24  
Bestemmingsvoorstel Blz. 25  
Overzicht baten en lasten Blz. 26  
Toelichting resultaat Blz. 27  
Gemeentefondsuitkering Blz. 28  
Investeringskredieten (exclusief grondexploitatie) Blz. 29  
Lokale heffingen Blz. 30  
Reserves Blz. 31  
Jaarrekening 2017 in één oogopslag Blz. 32  
Jaarrekening in één oogopslag (cijfers zijn exclusief de mutaties reserves) Blz. 33  
Kerngegevens Blz. 34  
Kerngegevens Blz. 35  
toelichting Blz. 36  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 37  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 38  
Taakvelden Blz. 39  
Beleidsnota's Blz. 40  
Gerealiseerd beleid Blz. 41  
Doelstellingen Blz. 42  
De gemeenteraad wil inwoners meer betrekken bij de politiek Blz. 43  
Bezoek leerlingen van voortgezet onderwijs aan de gemeente Blz. 44  
Gastlessen raadsleden op scholen Blz. 45  
Ontwikkelen van voorstellen om burger- en overheidsparticipatie te bevorderen Blz. 46  
De gemeenteraad wil zijn positie verstevigen Blz. 47  
Besluitvorming en uitvoering van voorstellen van de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing Blz. 48  
Een actief communicatiebeleid Blz. 49  
De communicatie gericht op de samenwerking in OWO-verband krijgt blijvende aandacht. Blz. 50  
De website wordt een steeds belangrijker dienstverleningskanaal Blz. 51  
De website, ons belangrijkste communicatiemiddel, is een toegankelijk, gebruiksvriendelijk en actueel informatiekanaal. Blz. 52  
Inzetten en indien nodig bijstellen van de interne en externe communicatiemix Blz. 53  
Strategische advisering bij projecten om de gemeente Weststellingwerf te positioneren bij inwoners, ondernemers en bezoekers. Blz. 54  
Vergroten van het bereik van sociale media Blz. 55  
We werken aan actieve openbaarmaking en openheid over besluitvormingsprocessen Blz. 56  
Een actief dorpenbeleid Blz. 57  
De dorpencoördinator is lokaal aanspreekpunt voor het Iepen Mienskipsfûns Blz. 58  
De ervaringen en het netwerk van de dorpencoördinator worden ingezet ten behoeve van projecten in Noordwolde en Wolvega Blz. 59  
De Vereniging Kleine Dorpen (VKD) speelt een belangrijke rol in het stroomlijnen van de contacten tussen gemeente en dorpen Blz. 60  
Dorpennetwerk vormt basis voor beleid Blz. 61  
Het combineren van nieuwe initiatieven met bestaande/geplande werkzaamheden blijft een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking met de dorpen Blz. 62  
Het dorpenfonds als aanjager van initiatieven Blz. 63  
Het project om te komen tot gemeente dekkend snel internet is een onderwerp in het overleg tussen het gemeentebestuur en de dorpen Blz. 64  
Het reguliere dorpenbudget is een belangrijk hulpmiddel in de faciliterende rol van de dorpencoördinator Blz. 65  
Modernisering dienstverlening Blz. 66  
Wij doen mee aan een landelijke benchmark voor de dienstverlening Blz. 67  
Indicatoren Blz. 68  
Beleidsindicatoren Blz. 69  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 70  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 71  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 72  
Programma 1 Veiligheid Blz. 73  
Taakvelden Blz. 74  
Beleidsnota's Blz. 75  
Gerealiseerd beleid Blz. 76  
Doelstellingen Blz. 77  
Werken aan de sociale kwaliteit van woon- en leefomgeving voor een veilige samenleving Blz. 78  
Inzetten van professionele mediation bij zwaarder geëscaleerde burenruzies Blz. 79  
Regierol pakken bij complexe en risicovolle (zorg)casuïstiek en zorgen voor een goed toegerust sociaal team Blz. 80  
Samenwerking met het veiligheidshuis Blz. 81  
Zelfredzaamheid en burgerparticipatie projecten gericht op burenruzies, verkeer en woninginbraak in de eigen woon- en leefomgeving voortzetten Blz. 82  
Werken aan de objectieve veiligheid en het tegengaan van criminaliteit voor een veilige samenleving Blz. 83  
Aansluiten bij (landelijke) campagnes tegen geweldsmisdrijven Blz. 84  
Continueren buurt-/wijk whatsappgroepen Blz. 85  
Toepassen maatregelen uit de Wet tijdelijk huisverbod Blz. 86  
Uitvoeren Digitaal Opkopers Register (DOR) Blz. 87  
Werken aan bewustwording van risico’s en eigen verantwoordelijkheid om onder andere woninginbraken te voorkomen Blz. 88  
Werken aan de aanpak van criminele jeugd/individuele probleemjongeren voor een veilige samenleving Blz. 89  
Aanpak overlastgevende, hinderlijke en criminele jeugd(groepen) Blz. 90  
Monitoren jeugdgroepen Blz. 91  
Toepassen leidraad jongerenoverlast Blz. 92  
Uitvoering geven aan het calamiteiten protocol jeugd 2016 Blz. 93  
Werken aan verkeersveiligheid voor een veilige samenleving Blz. 94  
Uitvoering geven aan het Manifest Verkeersveiligheid Fryslân dat betrekking heeft op het veld van integrale veiligheid Blz. 95  
Werken aan brandveiligheid voor een veilige samenleving Blz. 96  
Wij volgen de ontwikkelingen vanuit de Veiligheidsregio nauwlettend en brengen onze prioriteiten in Blz. 97  
Rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 98  
De gemeente geeft invulling aan de regionale afspraken over de expertteams Blz. 99  
Participeren en volgen van opleidingen, trainingen en oefeningen Blz. 100  
Beleidsindicatoren Blz. 101  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 102  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 103  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 104  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 105  
Taakvelden Blz. 106  
Beleidsnota's Blz. 107  
Gerealiseerd beleid Blz. 108  
Doelstellingen Blz. 109  
Wij halen de met u afgesproken onderhoudsniveaus voor de openbare ruimte Blz. 110  
De technische staat (inrichting) van het groen zal middels renovatie- en herinrichtingprojecten op de vastgestelde kwaliteit worden gebracht Blz. 111  
Op basis van het vastgestelde beleidsplan Kwaliteitsambitie openbare ruimte worden eens in de vijf jaar de bruggen geïnspecteerd Blz. 112  
Op basis van het vastgestelde beleidsplan Kwaliteitsambitie openbare ruimte wordt de technische kwaliteit van de wegen vastgesteld door middel van inspecties. Op basis van deze inspectie worden de onderhoudsprogramma’s vastgesteld. Blz. 113  
De weggebruikers moeten op een veilige manier hun bestemming kunnen bereiken en aan het verkeer kunnen deelnemen Blz. 114  
Het werkplan Permanente verkeerseducatie Weststellingwerf wordt jaarlijks opgesteld om uitvoering te geven aan het manifest Verkeersveiligheid Fryslân Blz. 115  
Een verbetering van de doorstroming op de ontsluitingsstructuur van Wolvega Blz. 116  
De stationsomgeving en de entree van Wolvega via de Lycklamaweg wordt aangepakt Blz. 117  
Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost Friesland Blz. 118  
Door het uitvoeren van het project Dorpen, landschap en biodiversiteit wordt het oorspronkelijk project Dorpen in het groen uitgevoerd Blz. 119  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 120  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 121  
Programma 3 | Economie Blz. 122  
Programma 3 | Economie Blz. 123  
Taakvelden Blz. 124  
Beleidsnota's Blz. 125  
Gerealiseerd beleid Blz. 126  
Doelstellingen Blz. 127  
Versterken van de economische structuur Blz. 128  
Nieuwe ontwikkelingen oppakken door middel van een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel in te spelen op nieuwe kansen Blz. 129  
Onderzoeken waar mogelijkheden liggen tot verbreding en/of economische structuurversterking van bestaande toeristische activiteiten Blz. 130  
Contacten met het bedrijfsleven Blz. 131  
Initiatief nemen tot projecten waarbij de onderlinge band met het bedrijfsleven wordt versterkt Blz. 132  
Voor enkele specifieke bedrijven een gemeentelijk accounthouder aanwijzen Blz. 133  
Beleidsindicatoren Blz. 134  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 135  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 136  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 137  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 138  
Taakvelden Blz. 139  
Beleidsnota's Blz. 140  
Gerealiseerd beleid Blz. 141  
Doelstellingen Blz. 142  
Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan Blz. 143  
Internationale schakelklas (voortgezet onderwijs) Blz. 144  
Kwalitatief goed onderwijs Blz. 145  
Leerlingenvervoer Blz. 146  
Leerplicht Blz. 147  
Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 148  
Passend onderwijs Blz. 149  
Taalklas primair onderwijs Blz. 150  
Volwasseneneducatie Blz. 151  
Voorschoolse voorzieningen Blz. 152  
Kwalitatief goed en gevarieerd aanbod onderwijshuisvesting Blz. 153  
Brede scholen, multifunctionele accommodaties en integrale kindcentra Blz. 154  
Versterken van de educatieve infrastructuur waarbij sprake is van een evenwichtige spreiding over de gemeente Blz. 155  
Beleidsindicatoren Blz. 156  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 157  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 158  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 159  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 160  
Taakvelden Blz. 161  
Beleidsnota's Blz. 162  
Gerealiseerd beleid Blz. 163  
Doelstellingen Blz. 164  
Het bevorderen van sport en bewegen Blz. 165  
Op maatschappelijk niveau draagt sport en bewegen bij aan de leefbaarheid in een dorp of buurt Blz. 166  
Het bieden van een aantrekkelijke infrastructuur van recreatieve voorzieningen Blz. 167  
Bijdrage aan recreatieschap De Marrekrite voor het beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen Blz. 168  
Herinrichting beplanting en paden en baggeren vijver in Roodbaardpark 'De Nieuwe Aanleg' Blz. 169  
Het participeren in het UNESCO dossier 'Koloniën van Weldadigheid' op weg naar Werelderfgoed Blz. 170  
Het upgraden van de kwaliteit van het fietspad langs De Linde Blz. 171  
In samenwerking met het platform Recreatie en toerisme uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Recreatie en toerisme Blz. 172  
Verbeteren van de parkeervoorzieningen ter ontsluiting van natuurpark Rottige Meente Blz. 173  
Het bieden, versterken en stimuleren van culturele activiteiten en voorzieningen Blz. 174  
Het bevorderen, stimuleren, subsidiëren en faciliteren van culturele activiteiten in de gemeente Blz. 175  
Beleidsindicatoren Blz. 176  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 177  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 178  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 179  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 180  
Taakvelden Blz. 181  
Beleidsnota's Blz. 182  
Gerealiseerd beleid Blz. 183  
Doelstellingen Blz. 184  
Wmo Blz. 185  
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) Blz. 186  
Evaluatie inkoop wmo Blz. 187  
In de meicirculaire 2016 is aangegeven dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bestuurlijk zijn overeen gekomen dat gemeenten overschrijdingen niet gaan vorderen op de SVB of VWS Blz. 188  
Voor het huidige jaar net als vorig jaar is het doel om administratieve lasten en daarmee de overhead verder terug te brengen. Blz. 189  
Sociale samenhang en leefbaarheid (fysieke en sociale voorzieningen) in de dorpen Blz. 190  
Jong en Fris Blz. 191  
Om de resultaten van de gebiedsteams te kunnen meten, worden nieuwe (kwaliteit)meetinstrumenten ontwikkeld Blz. 192  
Sociale samenhang kleine dorpen Blz. 193  
Sociale samenhang Wolvega Blz. 194  
Ter vergroting van de sociale samenhang heeft de gemeente Weststellingwerf gebiedsteams ingericht Blz. 195  
Via een blijvers lening willen we er voor zorgen dat onze inwoners langer thuis kunnen blijven wonen Blz. 196  
Via een ombuiging binnen het Sociaal domein wordt het budget voor mantelzorg en vrijwilligerswerk verhoogd naar € 55.000 Blz. 197  
Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van sociale netwerken Blz. 198  
Participatie van inwoners, met een nadruk op zelfredzaamheid en economische participatie van kwetsbare groepen Blz. 199  
Arbeidsparticipatie Blz. 200  
Armoedebeleid en schuldhulpverlening Blz. 201  
Beschut werken Blz. 202  
Inkomensregelingen Blz. 203  
Integratie van vluchtelingen Blz. 204  
Proactieve aanpak voor participatie Blz. 205  
Sociale werkvoorziening (SW) Blz. 206  
Een sluitende aanpak jeugd- en kindzorg Blz. 207  
Nieuw inkoop model jeugdhulp Blz. 208  
Uitwerking samenwerkingsafspraken Blz. 209  
Vlechtwerken in de scholen Blz. 210  
Investeren in de verbetering van de leefbaarheid van Noordwolde Blz. 211  
Voor het tweede deel van het project (2017-2024) ligt de nadruk op activiteiten in het Sociaal domein Blz. 212  
Beleidsindicatoren Blz. 213  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 214  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 215  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 216  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 217  
Taakvelden Blz. 218  
Beleidsnota's Blz. 219  
Gerealiseerd beleid Blz. 220  
Doelstellingen Blz. 221  
Duurzame ontwikkeling Blz. 222  
Binnen de zich aandienende mogelijkheden uitvoering geven aan het klimaat- en duurzaamheidsbeleid Blz. 223  
Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving Blz. 224  
Adequaat toezicht en handhaving op de naleving milieuregelgeving op basis van wettelijke kwaliteitscriteria Blz. 225  
Adequaat uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Fysieke leefomgeving Blz. 226  
Uitvoeren van integrale milieucontroles bij bedrijven Blz. 227  
Uitvoering geven aan het besluit Bodemkwaliteit en het daaraan gerelateerde gemeentelijk Bodembeheersplan Blz. 228  
Uitvoering geven aan het gemeentelijk Rioleringsplan Blz. 229  
Verlenen van omgevingsvergunningen milieu voor het oprichten of veranderen van inrichtingen (bedrijven) volgens de Wet milieubeheer Blz. 230  
Voortzetting van het beleid gericht op het terugdringen van vrijkomende afvalstoffen en een efficiënte inzameling en/of verwijdering van afval Blz. 231  
Gezondheidsbescherming en -bevordering van inwoners Blz. 232  
Aanpak gezondheidsverschillen (GIDS) Blz. 233  
Actieplan gezond gewicht Blz. 234  
Afspraken Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)/Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) Fryslân Blz. 235  
Integraal gezondheidsbeleid en omgeving Blz. 236  
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 237  
Nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid Blz. 238  
NIX18/Drank-en Horecawet 2018-2021 Blz. 239  
Vitale Regio Noordwolde Blz. 240  
Beleidsindicatoren Blz. 241  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 242  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 243  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 244  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 245  
Taakvelden Blz. 246  
Beleidsnota's Blz. 247  
Gerealiseerd beleid Blz. 248  
Doelstellingen Blz. 249  
Een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel en efficiënt te kunnen inspelen op ontwikkelingen en initiatieven Blz. 250  
Wij beoordelen alle nieuwe regelgeving op de mogelijkheden om snel en efficiënt te kunnen inspelen op vragen van inwoners Blz. 251  
Voor de diverse doelgroepen voldoende woningen en/of bouwmogelijkheden beschikbaar binnen een acceptabele termijn Blz. 252  
In overleg met de corporaties komen tot prestatie afspraken ten aanzien van renovatie, nieuwbouw en toewijzingsregels van woningen Blz. 253  
Beleidsindicatoren Blz. 254  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 255  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 256  
Overzicht | algemene dekkingsmiddelen Blz. 257  
Overzicht Blz. 258  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 259  
Toelichting Blz. 260  
Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien Blz. 261  
Overzicht kosten overhead Blz. 262  
Kosten overhead Blz. 263  
Vennootschapsbelasting Blz. 264  
Vennootschapsbelasting Blz. 265  
Onvoorziene uitgaven Blz. 266  
Onvoorziene uitgaven Blz. 267  
Paragrafen Blz. 268  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 269  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 270  
Inleiding Blz. 271  
Tarievenbeleid 2017 Blz. 272  
Tabel opbrengst belangrijkste heffingen Blz. 273  
Totaalopbrengst van de belangrijkste heffingen Blz. 274  
Kwijtschelding in euro's Blz. 275  
Gemeentelijke woonlasten Blz. 276  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 277  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 278  
Inleiding Blz. 279  
Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 280  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 281  
Inventarisatie van de risico’s en getroffen beheersmaatregelen Blz. 282  
Weerstandsvermogen Blz. 283  
Kengetallen Blz. 284  
Toelichting tabel kengetallen Blz. 285  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 286  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 287  
Beleidsnota's Blz. 288  
Inleiding Blz. 289  
Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte Blz. 290  
Wegen Blz. 291  
Groen Blz. 292  
Bruggen, waterwegen en kades Blz. 293  
Openbare verlichting Blz. 294  
Riolering Blz. 295  
Tractiemiddelen Blz. 296  
Gebouwen Blz. 297  
Beschikbare middelen voor het onderhoud Blz. 298  
Paragraaf Financiering Blz. 299  
Paragraaf Financiering Blz. 300  
Inleiding Blz. 301  
De uitgangspunten Blz. 302  
Risicobeheer Blz. 303  
Kasgeldlimiet Blz. 304  
Renterisicobeheer Blz. 305  
Kredietrisico op verstrekte gelden en gegarandeerde leningen Blz. 306  
Gemeentefinanciering Blz. 307  
Leningenportefeuille Blz. 308  
Financieringsbehoefte Blz. 309  
Rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie Blz. 310  
EMU saldo Blz. 311  
Overige ontwikkelingen Blz. 312  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 313  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 314  
Organisatieontwikkeling Blz. 315  
Uitvoering Human Resources Management (HRM) Blz. 316  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 317  
Rechtmatigheid Blz. 318  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 319  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 320  
Bestuursovereenkomst Blz. 321  
OWO afdelingen Blz. 322  
Afdeling Vergunningen, Handhaving en Toezicht (VTH) Blz. 323  
Belastingen en Vastgoedinformatie (BVI) Blz. 324  
Backoffice Sociaal domein OWO Blz. 325  
Afdeling Bedrijfsvoering Blz. 326  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 327  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 328  
Inleiding Blz. 329  
Visie op verbonden partijen Blz. 330  
Zeggenschap in de praktijk Blz. 331  
Financieel belang Blz. 332  
Beleidsontwikkelingen enkele verbonden partijen Blz. 333  
Overzicht verbonden partijen Blz. 334  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 335  
Algemeen Blz. 336  
Parameters Blz. 337  
Nota Grondbeleid Blz. 338  
Vennootschapsbelasting Blz. 339  
Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) Blz. 340  
Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 341  
Boekwaarde bouwgronden Blz. 342  
Toelichting boekwaarde bouwgronden Blz. 343  
Paragraaf 't “Hek” binnen het Sociaal domein Blz. 344  
Paragraaf 't Hek binnen het Sociaal domein Blz. 345  
Inleiding Blz. 346  
Financiële ontwikkelingen Blz. 347  
Transformatie is een langdurig proces Blz. 348  
Meerdere (directe) doorverwijzers Blz. 349  
Zorgaanbieders leveren niet tijdig en/of niet juist declaraties en facturen aan Blz. 350  
Herstructurering Caparis NV en samenwerking GR SW Fryslân Blz. 351  
Tabel 't Hek' binnen het Sociaal Domein Blz. 352  
Paragraaf Streekagenda Blz. 353  
Paragraaf Streekagenda Blz. 354  
Algemeen Blz. 355  
Financieel Blz. 356  
Jaarrekening - Balans per 31 december 2017 Blz. 357  
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling Blz. 358  
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling Blz. 359  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 360  
Presentatie- en stelselwijzigingen Blz. 361  
Vaste activa Blz. 362  
Vlottende activa Blz. 363  
Vaste passiva Blz. 364  
Vlottende passiva Blz. 365  
Overzicht van baten en lasten Blz. 366  
Toelichting op de activa Blz. 367  
Vaste activa Blz. 368  
Immateriële vaste activa Blz. 369  
Materiële vaste activa Blz. 370  
Belangrijkste investeringen Blz. 371  
Financiële vaste activa Blz. 372  
Kapitaalverstrekkingen Blz. 373  
Verstrekte leningen Blz. 374  
Toelichting op verstrekte leningen Blz. 375  
Vlottende activa Blz. 376  
Voorraden Blz. 377  
Boekwaarden grondexploitaties Blz. 378  
Toelichting boekwaarden grondexploitaties Blz. 379  
Grondexploitaties prognose Blz. 380  
Toelichting grondexploitaties prognose Blz. 381  
Uitzettingen < 1 jaar Blz. 382  
Toelichting op uitzettingen < 1 jaar Blz. 383  
Liquide middelen Blz. 384  
Overlopende activa Blz. 385  
Toelichting op de passiva Blz. 386  
Vaste passiva Blz. 387  
Eigen vermogen Blz. 388  
Reserves Blz. 389  
Toelichting op reserves Blz. 390  
Voorzieningen Blz. 391  
Toelichting op voorzieningen Blz. 392  
Vaste schuld Blz. 393  
Vlottende passiva Blz. 394  
Overlopende passiva Blz. 395  
Vooruit ontvangen doeluitkeringen Blz. 396  
Toelichting op vooruit ontvangen doeluitkeringen Blz. 397  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 398  
Toelichting op niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 399  
Balans per 31 december 2017 Blz. 400  
Uitgebreide balans activa Blz. 401  
Uitgebreide balans passiva Blz. 402  
Toelichting op de balans per 31 december 2017 Blz. 403  
Jaarrekening - Overzicht van baten en lasten Blz. 404  
Overzicht baten en lasten Blz. 405  
Overzicht baten en lasten Blz. 406  
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Blz. 407  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 408  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 409  
Programma 1 Veiligheid Blz. 410  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 411  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 412  
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 413  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 414  
Toelichting hoeveel heeft het gekost Blz. 415  
Investeringen Blz. 416  
Toelichting op investeringen Blz. 417  
Programma 3 Economie Blz. 418  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 419  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 420  
Investeringen Blz. 421  
Toelichting op investeringen Blz. 422  
Programma 4 Onderwijs Blz. 423  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 424  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 425  
Investeringen Blz. 426  
Toelichting op investeringen Blz. 427  
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 428  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 429  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 430  
Investeringen Blz. 431  
Toelichting op investeringen Blz. 432  
Programma 6 Sociaal domein Blz. 433  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 434  
Toelichting lasten hoeveel heeft het gekost? Blz. 435  
Toelichting baten hoeveel heeft het gekost? Blz. 436  
Investeringen Blz. 437  
Toelichting op investeringen Blz. 438  
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu Blz. 439  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 440  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 441  
Investeringen Blz. 442  
Toelichting op investeringen Blz. 443  
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 444  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 445  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 446  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 447  
Overzicht Blz. 448  
Toelichting Blz. 449  
Overzicht kosten overhead Blz. 450  
Overzicht kosten overhead Blz. 451  
Toelichting overhead kosten Blz. 452  
Investeringen Blz. 453  
Toelichting op investeringen Blz. 454  
Vennootschapsbelasting Blz. 455  
Vennootschapsbelasting Blz. 456  
Onvoorziene uitgaven Blz. 457  
Tabel onvoorziene uitgaven Blz. 458  
Toelichting tabel onvoorziene uitgaven Blz. 459  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 460  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 461  
Jaarrekening - overig Blz. 462  
Overzicht incidentele budgetten Blz. 463  
Incidentele Baten Blz. 464  
Incidentele Lasten Blz. 465  
Incidentele middelen van 2017 naar 2018 Blz. 466  
Incidentele middelen 2017 beschikbaar te stellen in 2018; tabel Blz. 467  
Incidentele middelen 2017 beschikbaar te stellen in 2018; Toelichting Blz. 468  
Wet WNT Blz. 469  
Wet WNT Blz. 470  
Overzicht Blz. 471  
Schatkistbankieren Blz. 472  
Schatkistbankieren Blz. 473  
Toelichting schatkistbankieren Blz. 474  
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA) Blz. 475  
Wat is SISA Blz. 476  
SISA overzichten Blz. 477  
SISA bijlage 1 Blz. 478  
Sisa bijlage 2 Blz. 479  
Taakvelden overzicht Blz. 480  
Taakvelden Blz. 481  
Controle verklaring Blz. 482  
Controle verklaring Blz. 483  
Bijlagen Blz. 484  
Bijlage I: Lijst met afkortingen Blz. 485  
Bijlage I: Lijst met afkortingen Blz. 486