Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2017 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Voorwoord Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Jaarverslag Blz. 7  
Jaarrekening Blz. 8  
Controle verklaring Blz. 9  
Bijlagen Blz. 10  
Herziening BBV Blz. 11  
Wijzigingen BBV vanaf 2017 Blz. 12  
Doel Blz. 13  
Wat is er veranderd Blz. 14  
Jaarrekening op hoofdlijnen Blz. 15  
Inleiding Blz. 16  
Resultaat jaarrekening Blz. 17  
Schuldpositie Blz. 18  
Weerstandsvermogen Blz. 19  
Woonlasten Blz. 20  
Bestemmingsvoorstel Blz. 21  
Overzicht baten en lasten Blz. 22  
Toelichting resultaat Blz. 23  
Gemeentefondsuitkering Blz. 24  
Investeringskredieten (exclusief grondexploitatie) Blz. 25  
Lokale heffingen Blz. 26  
Reserves Blz. 27  
Jaarrekening 2017 in één oogopslag Blz. 28  
Jaarrekening in één oogopslag (cijfers zijn exclusief de mutaties reserves) Blz. 29  
Kerngegevens Blz. 30  
Kerngegevens Blz. 31  
toelichting Blz. 32  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 33  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 34  
Taakvelden Blz. 35  
Beleidsnota's Blz. 36  
Gerealiseerd beleid Blz. 37  
Doelstellingen Blz. 38  
De gemeenteraad wil inwoners meer betrekken bij de politiek Blz. 39  
Bezoek leerlingen van voortgezet onderwijs aan de gemeente Blz. 40  
Gastlessen raadsleden op scholen Blz. 41  
Ontwikkelen van voorstellen om burger- en overheidsparticipatie te bevorderen Blz. 42  
De gemeenteraad wil zijn positie verstevigen Blz. 43  
Besluitvorming en uitvoering van voorstellen van de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing Blz. 44  
Een actief communicatiebeleid Blz. 45  
De communicatie gericht op de samenwerking in OWO-verband krijgt blijvende aandacht. Blz. 46  
De website wordt een steeds belangrijker dienstverleningskanaal Blz. 47  
De website, ons belangrijkste communicatiemiddel, is een toegankelijk, gebruiksvriendelijk en actueel informatiekanaal. Blz. 48  
Inzetten en indien nodig bijstellen van de interne en externe communicatiemix Blz. 49  
Strategische advisering bij projecten om de gemeente Weststellingwerf te positioneren bij inwoners, ondernemers en bezoekers. Blz. 50  
Vergroten van het bereik van sociale media Blz. 51  
We werken aan actieve openbaarmaking en openheid over besluitvormingsprocessen Blz. 52  
Een actief dorpenbeleid Blz. 53  
De dorpencoördinator is lokaal aanspreekpunt voor het Iepen Mienskipsfûns Blz. 54  
De ervaringen en het netwerk van de dorpencoördinator worden ingezet ten behoeve van projecten in Noordwolde en Wolvega Blz. 55  
De Vereniging Kleine Dorpen (VKD) speelt een belangrijke rol in het stroomlijnen van de contacten tussen gemeente en dorpen Blz. 56  
Dorpennetwerk vormt basis voor beleid Blz. 57  
Het combineren van nieuwe initiatieven met bestaande/geplande werkzaamheden blijft een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking met de dorpen Blz. 58  
Het dorpenfonds als aanjager van initiatieven Blz. 59  
Het project om te komen tot gemeente dekkend snel internet is een onderwerp in het overleg tussen het gemeentebestuur en de dorpen Blz. 60  
Het reguliere dorpenbudget is een belangrijk hulpmiddel in de faciliterende rol van de dorpencoördinator Blz. 61  
Modernisering dienstverlening Blz. 62  
Wij doen mee aan een landelijke benchmark voor de dienstverlening Blz. 63  
Indicatoren Blz. 64  
Beleidsindicatoren Blz. 65  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 66  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 67  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 68  
Programma 1 Veiligheid Blz. 69  
Taakvelden Blz. 70  
Beleidsnota's Blz. 71  
Gerealiseerd beleid Blz. 72  
Doelstellingen Blz. 73  
Werken aan de sociale kwaliteit van woon- en leefomgeving voor een veilige samenleving Blz. 74  
Inzetten van professionele mediation bij zwaarder geëscaleerde burenruzies Blz. 75  
Regierol pakken bij complexe en risicovolle (zorg)casuïstiek en zorgen voor een goed toegerust sociaal team Blz. 76  
Samenwerking met het veiligheidshuis Blz. 77  
Zelfredzaamheid en burgerparticipatie projecten gericht op burenruzies, verkeer en woninginbraak in de eigen woon- en leefomgeving voortzetten Blz. 78  
Werken aan de objectieve veiligheid en het tegengaan van criminaliteit voor een veilige samenleving Blz. 79  
Aansluiten bij (landelijke) campagnes tegen geweldsmisdrijven Blz. 80  
Continueren buurt-/wijk whatsappgroepen Blz. 81  
Toepassen maatregelen uit de Wet tijdelijk huisverbod Blz. 82  
Uitvoeren Digitaal Opkopers Register (DOR) Blz. 83  
Werken aan bewustwording van risico’s en eigen verantwoordelijkheid om onder andere woninginbraken te voorkomen Blz. 84  
Werken aan de aanpak van criminele jeugd/individuele probleemjongeren voor een veilige samenleving Blz. 85  
Aanpak overlastgevende, hinderlijke en criminele jeugd(groepen) Blz. 86  
Monitoren jeugdgroepen Blz. 87  
Toepassen leidraad jongerenoverlast Blz. 88  
Uitvoering geven aan het calamiteiten protocol jeugd 2016 Blz. 89  
Werken aan verkeersveiligheid voor een veilige samenleving Blz. 90  
Uitvoering geven aan het Manifest Verkeersveiligheid Fryslân dat betrekking heeft op het veld van integrale veiligheid Blz. 91  
Werken aan brandveiligheid voor een veilige samenleving Blz. 92  
Wij volgen de ontwikkelingen vanuit de Veiligheidsregio nauwlettend en brengen onze prioriteiten in Blz. 93  
Rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 94  
De gemeente geeft invulling aan de regionale afspraken over de expertteams Blz. 95  
Participeren en volgen van opleidingen, trainingen en oefeningen Blz. 96  
Beleidsindicatoren Blz. 97  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 98  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 99  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 100  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 101  
Taakvelden Blz. 102  
Beleidsnota's Blz. 103  
Gerealiseerd beleid Blz. 104  
Doelstellingen Blz. 105  
Wij halen de met u afgesproken onderhoudsniveaus voor de openbare ruimte Blz. 106  
De technische staat (inrichting) van het groen zal middels renovatie- en herinrichtingprojecten op de vastgestelde kwaliteit worden gebracht Blz. 107  
Op basis van het vastgestelde beleidsplan Kwaliteitsambitie openbare ruimte worden eens in de vijf jaar de bruggen geïnspecteerd Blz. 108  
Op basis van het vastgestelde beleidsplan Kwaliteitsambitie openbare ruimte wordt de technische kwaliteit van de wegen vastgesteld door middel van inspecties. Op basis van deze inspectie worden de onderhoudsprogramma’s vastgesteld. Blz. 109  
De weggebruikers moeten op een veilige manier hun bestemming kunnen bereiken en aan het verkeer kunnen deelnemen Blz. 110  
Het werkplan Permanente verkeerseducatie Weststellingwerf wordt jaarlijks opgesteld om uitvoering te geven aan het manifest Verkeersveiligheid Fryslân Blz. 111  
Een verbetering van de doorstroming op de ontsluitingsstructuur van Wolvega Blz. 112  
De stationsomgeving en de entree van Wolvega via de Lycklamaweg wordt aangepakt Blz. 113  
Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost Friesland Blz. 114  
Door het uitvoeren van het project Dorpen, landschap en biodiversiteit wordt het oorspronkelijk project Dorpen in het groen uitgevoerd Blz. 115  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 116  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 117  
Programma 3 | Economie Blz. 118  
Programma 3 | Economie Blz. 119  
Taakvelden Blz. 120  
Beleidsnota's Blz. 121  
Gerealiseerd beleid Blz. 122  
Doelstellingen Blz. 123  
Versterken van de economische structuur Blz. 124  
Nieuwe ontwikkelingen oppakken door middel van een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel in te spelen op nieuwe kansen Blz. 125  
Onderzoeken waar mogelijkheden liggen tot verbreding en/of economische structuurversterking van bestaande toeristische activiteiten Blz. 126  
Contacten met het bedrijfsleven Blz. 127  
Initiatief nemen tot projecten waarbij de onderlinge band met het bedrijfsleven wordt versterkt Blz. 128  
Voor enkele specifieke bedrijven een gemeentelijk accounthouder aanwijzen Blz. 129  
Beleidsindicatoren Blz. 130  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 131  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 132  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 133  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 134  
Taakvelden Blz. 135  
Beleidsnota's Blz. 136  
Gerealiseerd beleid Blz. 137  
Doelstellingen Blz. 138  
Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan Blz. 139  
Internationale schakelklas (voortgezet onderwijs) Blz. 140  
Kwalitatief goed onderwijs Blz. 141  
Leerlingenvervoer Blz. 142  
Leerplicht Blz. 143  
Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 144  
Passend onderwijs Blz. 145  
Taalklas primair onderwijs Blz. 146  
Volwasseneneducatie Blz. 147  
Voorschoolse voorzieningen Blz. 148  
Kwalitatief goed en gevarieerd aanbod onderwijshuisvesting Blz. 149  
Brede scholen, multifunctionele accommodaties en integrale kindcentra Blz. 150  
Versterken van de educatieve infrastructuur waarbij sprake is van een evenwichtige spreiding over de gemeente Blz. 151  
Beleidsindicatoren Blz. 152  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 153  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 154  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 155  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 156  
Taakvelden Blz. 157  
Beleidsnota's Blz. 158  
Gerealiseerd beleid Blz. 159  
Doelstellingen Blz. 160  
Het bevorderen van sport en bewegen Blz. 161  
Op maatschappelijk niveau draagt sport en bewegen bij aan de leefbaarheid in een dorp of buurt Blz. 162  
Het bieden van een aantrekkelijke infrastructuur van recreatieve voorzieningen Blz. 163  
Bijdrage aan recreatieschap De Marrekrite voor het beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen Blz. 164  
Herinrichting beplanting en paden en baggeren vijver in Roodbaardpark 'De Nieuwe Aanleg' Blz. 165  
Het participeren in het UNESCO dossier 'Koloniën van Weldadigheid' op weg naar Werelderfgoed Blz. 166  
Het upgraden van de kwaliteit van het fietspad langs De Linde Blz. 167  
In samenwerking met het platform Recreatie en toerisme uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Recreatie en toerisme Blz. 168  
Verbeteren van de parkeervoorzieningen ter ontsluiting van natuurpark Rottige Meente Blz. 169  
Het bieden, versterken en stimuleren van culturele activiteiten en voorzieningen Blz. 170  
Het bevorderen, stimuleren, subsidiëren en faciliteren van culturele activiteiten in de gemeente Blz. 171  
Beleidsindicatoren Blz. 172  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 173  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 174  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 175  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 176  
Taakvelden Blz. 177  
Beleidsnota's Blz. 178  
Gerealiseerd beleid Blz. 179  
Doelstellingen Blz. 180  
Wmo Blz. 181  
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) Blz. 182  
Evaluatie inkoop wmo Blz. 183  
In de meicirculaire 2016 is aangegeven dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bestuurlijk zijn overeen gekomen dat gemeenten overschrijdingen niet gaan vorderen op de SVB of VWS Blz. 184  
Voor het huidige jaar net als vorig jaar is het doel om administratieve lasten en daarmee de overhead verder terug te brengen. Blz. 185  
Sociale samenhang en leefbaarheid (fysieke en sociale voorzieningen) in de dorpen Blz. 186  
Jong en Fris Blz. 187  
Om de resultaten van de gebiedsteams te kunnen meten, worden nieuwe (kwaliteit)meetinstrumenten ontwikkeld Blz. 188  
Sociale samenhang kleine dorpen Blz. 189  
Sociale samenhang Wolvega Blz. 190  
Ter vergroting van de sociale samenhang heeft de gemeente Weststellingwerf gebiedsteams ingericht Blz. 191  
Via een blijvers lening willen we er voor zorgen dat onze inwoners langer thuis kunnen blijven wonen Blz. 192  
Via een ombuiging binnen het Sociaal domein wordt het budget voor mantelzorg en vrijwilligerswerk verhoogd naar € 55.000 Blz. 193  
Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van sociale netwerken Blz. 194  
Participatie van inwoners, met een nadruk op zelfredzaamheid en economische participatie van kwetsbare groepen Blz. 195  
Arbeidsparticipatie Blz. 196  
Armoedebeleid en schuldhulpverlening Blz. 197  
Beschut werken Blz. 198  
Inkomensregelingen Blz. 199  
Integratie van vluchtelingen Blz. 200  
Proactieve aanpak voor participatie Blz. 201  
Sociale werkvoorziening (SW) Blz. 202  
Een sluitende aanpak jeugd- en kindzorg Blz. 203  
Nieuw inkoop model jeugdhulp Blz. 204  
Uitwerking samenwerkingsafspraken Blz. 205  
Vlechtwerken in de scholen Blz. 206  
Investeren in de verbetering van de leefbaarheid van Noordwolde Blz. 207  
Voor het tweede deel van het project (2017-2024) ligt de nadruk op activiteiten in het Sociaal domein Blz. 208  
Beleidsindicatoren Blz. 209  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 210  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 211  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 212  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 213  
Taakvelden Blz. 214  
Beleidsnota's Blz. 215  
Gerealiseerd beleid Blz. 216  
Doelstellingen Blz. 217  
Duurzame ontwikkeling Blz. 218  
Binnen de zich aandienende mogelijkheden uitvoering geven aan het klimaat- en duurzaamheidsbeleid Blz. 219  
Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving Blz. 220  
Adequaat toezicht en handhaving op de naleving milieuregelgeving op basis van wettelijke kwaliteitscriteria Blz. 221  
Adequaat uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Fysieke leefomgeving Blz. 222  
Uitvoeren van integrale milieucontroles bij bedrijven Blz. 223  
Uitvoering geven aan het besluit Bodemkwaliteit en het daaraan gerelateerde gemeentelijk Bodembeheersplan Blz. 224  
Uitvoering geven aan het gemeentelijk Rioleringsplan Blz. 225  
Verlenen van omgevingsvergunningen milieu voor het oprichten of veranderen van inrichtingen (bedrijven) volgens de Wet milieubeheer Blz. 226  
Voortzetting van het beleid gericht op het terugdringen van vrijkomende afvalstoffen en een efficiënte inzameling en/of verwijdering van afval Blz. 227  
Gezondheidsbescherming en -bevordering van inwoners Blz. 228  
Aanpak gezondheidsverschillen (GIDS) Blz. 229  
Actieplan gezond gewicht Blz. 230  
Afspraken Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)/Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) Fryslân Blz. 231  
Integraal gezondheidsbeleid en omgeving Blz. 232  
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 233  
Nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid Blz. 234  
NIX18/Drank-en Horecawet 2018-2021 Blz. 235  
Vitale Regio Noordwolde Blz. 236  
Beleidsindicatoren Blz. 237  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 238  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 239  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 240  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 241  
Taakvelden Blz. 242  
Beleidsnota's Blz. 243  
Gerealiseerd beleid Blz. 244  
Doelstellingen Blz. 245  
Een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel en efficiënt te kunnen inspelen op ontwikkelingen en initiatieven Blz. 246  
Wij beoordelen alle nieuwe regelgeving op de mogelijkheden om snel en efficiënt te kunnen inspelen op vragen van inwoners Blz. 247  
Voor de diverse doelgroepen voldoende woningen en/of bouwmogelijkheden beschikbaar binnen een acceptabele termijn Blz. 248  
In overleg met de corporaties komen tot prestatie afspraken ten aanzien van renovatie, nieuwbouw en toewijzingsregels van woningen Blz. 249  
Beleidsindicatoren Blz. 250  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 251  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 252  
Overzicht | algemene dekkingsmiddelen Blz. 253  
Overzicht Blz. 254  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 255  
Toelichting Blz. 256  
Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien Blz. 257  
Overzicht kosten overhead Blz. 258  
Kosten overhead Blz. 259  
Vennootschapsbelasting Blz. 260  
Vennootschapsbelasting Blz. 261  
Onvoorziene uitgaven Blz. 262  
Onvoorziene uitgaven Blz. 263  
Paragrafen Blz. 264  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 265  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 266  
Inleiding Blz. 267  
Tarievenbeleid 2017 Blz. 268  
Tabel opbrengst belangrijkste heffingen Blz. 269  
Totaalopbrengst van de belangrijkste heffingen Blz. 270  
Kwijtschelding in euro's Blz. 271  
Gemeentelijke woonlasten Blz. 272  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 273  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 274  
Inleiding Blz. 275  
Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 276  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 277  
Inventarisatie van de risico’s en getroffen beheersmaatregelen Blz. 278  
Weerstandsvermogen Blz. 279  
Kengetallen Blz. 280  
Toelichting tabel kengetallen Blz. 281  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 282  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 283  
Beleidsnota's Blz. 284  
Inleiding Blz. 285  
Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte Blz. 286  
Wegen Blz. 287  
Groen Blz. 288  
Bruggen, waterwegen en kades Blz. 289  
Openbare verlichting Blz. 290  
Riolering Blz. 291  
Tractiemiddelen Blz. 292  
Gebouwen Blz. 293  
Beschikbare middelen voor het onderhoud Blz. 294  
Paragraaf Financiering Blz. 295  
Paragraaf Financiering Blz. 296  
Inleiding Blz. 297  
De uitgangspunten Blz. 298  
Risicobeheer Blz. 299  
Kasgeldlimiet Blz. 300  
Renterisicobeheer Blz. 301  
Kredietrisico op verstrekte gelden en gegarandeerde leningen Blz. 302  
Gemeentefinanciering Blz. 303  
Leningenportefeuille Blz. 304  
Financieringsbehoefte Blz. 305  
Rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie Blz. 306  
EMU saldo Blz. 307  
Overige ontwikkelingen Blz. 308  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 309  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 310  
Organisatieontwikkeling Blz. 311  
Uitvoering Human Resources Management (HRM) Blz. 312  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 313  
Rechtmatigheid Blz. 314  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 315  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 316  
Bestuursovereenkomst Blz. 317  
OWO afdelingen Blz. 318  
Afdeling Vergunningen, Handhaving en Toezicht (VTH) Blz. 319  
Belastingen en Vastgoedinformatie (BVI) Blz. 320  
Backoffice Sociaal domein OWO Blz. 321  
Afdeling Bedrijfsvoering Blz. 322  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 323  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 324  
Inleiding Blz. 325  
Visie op verbonden partijen Blz. 326  
Zeggenschap in de praktijk Blz. 327  
Financieel belang Blz. 328  
Beleidsontwikkelingen enkele verbonden partijen Blz. 329  
Overzicht verbonden partijen Blz. 330  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 331  
Algemeen Blz. 332  
Parameters Blz. 333  
Nota Grondbeleid Blz. 334  
Vennootschapsbelasting Blz. 335  
Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) Blz. 336  
Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 337  
Boekwaarde bouwgronden Blz. 338  
Toelichting boekwaarde bouwgronden Blz. 339  
Paragraaf 't “Hek” binnen het Sociaal domein Blz. 340  
Paragraaf 't Hek binnen het Sociaal domein Blz. 341  
Inleiding Blz. 342  
Financiële ontwikkelingen Blz. 343  
Transformatie is een langdurig proces Blz. 344  
Meerdere (directe) doorverwijzers Blz. 345  
Zorgaanbieders leveren niet tijdig en/of niet juist declaraties en facturen aan Blz. 346  
Herstructurering Caparis NV en samenwerking GR SW Fryslân Blz. 347  
Tabel 't Hek' binnen het Sociaal Domein Blz. 348  
Paragraaf Streekagenda Blz. 349  
Paragraaf Streekagenda Blz. 350  
Algemeen Blz. 351  
Financieel Blz. 352  
Jaarrekening - Balans per 31 december 2017 Blz. 353  
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling Blz. 354  
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling Blz. 355  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 356  
Presentatie- en stelselwijzigingen Blz. 357  
Vaste activa Blz. 358  
Vlottende activa Blz. 359  
Vaste passiva Blz. 360  
Vlottende passiva Blz. 361  
Overzicht van baten en lasten Blz. 362  
Toelichting op de activa Blz. 363  
Vaste activa Blz. 364  
Immateriële vaste activa Blz. 365  
Materiële vaste activa Blz. 366  
Belangrijkste investeringen Blz. 367  
Financiële vaste activa Blz. 368  
Kapitaalverstrekkingen Blz. 369  
Verstrekte leningen Blz. 370  
Toelichting op verstrekte leningen Blz. 371  
Vlottende activa Blz. 372  
Voorraden Blz. 373  
Boekwaarden grondexploitaties Blz. 374  
Toelichting boekwaarden grondexploitaties Blz. 375  
Grondexploitaties prognose Blz. 376  
Toelichting grondexploitaties prognose Blz. 377  
Uitzettingen < 1 jaar Blz. 378  
Toelichting op uitzettingen < 1 jaar Blz. 379  
Liquide middelen Blz. 380  
Overlopende activa Blz. 381  
Toelichting op de passiva Blz. 382  
Vaste passiva Blz. 383  
Eigen vermogen Blz. 384  
Reserves Blz. 385  
Toelichting op reserves Blz. 386  
Voorzieningen Blz. 387  
Toelichting op voorzieningen Blz. 388  
Vaste schuld Blz. 389  
Vlottende passiva Blz. 390  
Overlopende passiva Blz. 391  
Vooruit ontvangen doeluitkeringen Blz. 392  
Toelichting op vooruit ontvangen doeluitkeringen Blz. 393  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 394  
Toelichting op niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 395  
Balans per 31 december 2017 Blz. 396  
Uitgebreide balans activa Blz. 397  
Uitgebreide balans passiva Blz. 398  
Toelichting op de balans per 31 december 2017 Blz. 399  
Jaarrekening - Overzicht van baten en lasten Blz. 400  
Overzicht baten en lasten Blz. 401  
Overzicht baten en lasten Blz. 402  
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Blz. 403  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 404  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 405  
Programma 1 Veiligheid Blz. 406  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 407  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 408  
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 409  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 410  
Toelichting hoeveel heeft het gekost Blz. 411  
Investeringen Blz. 412  
Toelichting op investeringen Blz. 413  
Programma 3 Economie Blz. 414  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 415  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 416  
Investeringen Blz. 417  
Toelichting op investeringen Blz. 418  
Programma 4 Onderwijs Blz. 419  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 420  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 421  
Investeringen Blz. 422  
Toelichting op investeringen Blz. 423  
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 424  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 425  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 426  
Investeringen Blz. 427  
Toelichting op investeringen Blz. 428  
Programma 6 Sociaal domein Blz. 429  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 430  
Toelichting lasten hoeveel heeft het gekost? Blz. 431  
Toelichting baten hoeveel heeft het gekost? Blz. 432  
Investeringen Blz. 433  
Toelichting op investeringen Blz. 434  
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu Blz. 435  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 436  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 437  
Investeringen Blz. 438  
Toelichting op investeringen Blz. 439  
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 440  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 441  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 442  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 443  
Overzicht Blz. 444  
Toelichting Blz. 445  
Overzicht kosten overhead Blz. 446  
Overzicht kosten overhead Blz. 447  
Toelichting overhead kosten Blz. 448  
Investeringen Blz. 449  
Toelichting op investeringen Blz. 450  
Vennootschapsbelasting Blz. 451  
Vennootschapsbelasting Blz. 452  
Onvoorziene uitgaven Blz. 453  
Tabel onvoorziene uitgaven Blz. 454  
Toelichting tabel onvoorziene uitgaven Blz. 455  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 456  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 457  
Jaarrekening - overig Blz. 458  
Overzicht incidentele budgetten Blz. 459  
Incidentele Baten Blz. 460  
Incidentele Lasten Blz. 461  
Incidentele middelen van 2017 naar 2018 Blz. 462  
Incidentele middelen 2017 beschikbaar te stellen in 2018; tabel Blz. 463  
Incidentele middelen 2017 beschikbaar te stellen in 2018; Toelichting Blz. 464  
Wet WNT Blz. 465  
Wet WNT Blz. 466  
Overzicht Blz. 467  
Schatkistbankieren Blz. 468  
Schatkistbankieren Blz. 469  
Toelichting schatkistbankieren Blz. 470  
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA) Blz. 471  
Wat is SISA Blz. 472  
SISA overzichten Blz. 473  
SISA bijlage 1 Blz. 474  
Sisa bijlage 2 Blz. 475  
Taakvelden overzicht Blz. 476  
Taakvelden Blz. 477  
Controle verklaring Blz. 478  
Controle verklaring Blz. 479  
Bijlagen Blz. 480  
Bijlage I: Lijst met afkortingen Blz. 481  
Bijlage I: Lijst met afkortingen Blz. 482  
Publicatiedatum: 04-12-2018

Inhoud