Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort, Jongebloed en Kloosterman
Organisatie Ruimte, Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Taakvelden

 • Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
 • Economische ontwikkeling
 • Economische promotie
 • Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Beleidsnota's

 • Werfboek
 • Investeringskalender 2017 - 2027
 • Ontwikkelagenda Versterking economische structuur
 • Nota Grondbeleid
 • Structuurplan 2000-2015
 • Beleidsvisie Versterking kernwinkelapparaat (MKB REVA rapport)
 • Plan van aanpak Bestemming Noordwolde
 • Notitie Verblijfsrecreatie
 • Evenementenbeleid
 • Coalitieakkoord 2014-2018 'Samen werken aan Weststellingwerf'
 • Klimaatbeleidsplan 2010-2020
 • Zendmastenbeleid 2014
 • Wandel- en ruiterpadenplan 2014
 • Streekplan Fryslân ‘Om de kwaliteit fan de romte’ en de provinciale verordening ‘Romte’
 • Subsidieregeling Ondernemersfonds Weststellingwerf 2016

Gerealiseerd beleid

Detailhandelvisie
Het centrum van Wolvega heeft meegedraaid in de pilot 'De nieuwe winkelstraat''.  Binnen deze pilot zijn onder de leiding van lokale (oud) ondernemers zogenaamde keukentafelgesprekken gevoerd. Wij hebben hierin geen rol gespeeld.  De uitkomsten van de keukentafelgesprekken moeten zoveel mogelijk worden omgezet in concrete acties. Hierin kunnen wij een ondersteunende en mogelijk actieve rol spelen. In 2017 is er ook een koopstromenonderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn in november gepresenteerd aan de plaatselijke ondernemers. Een van de aanbevelingen die daar door het onderzoeksbureau is gedaan betreft het inperken en aantrekkelijker maken van het centrum. Wij zijn in gesprek met het bestuur van de WOW om hier concreet uitvoering aan te geven.

We handhaven ons beleid om de winkelfuncties buiten het centrum te beperken.  Dit om leegstand in het centrum te voorkomen of te beperken. Wij hebben hierover regelmatig overleg met het bestuur van de WOW waarbij ook het functioneren van het winkelcentrum aan de orde komt. Op verzoek van de WOW onderzoeken wij of een aanpassing van het standplaatsenbeleid mogelijk is. 

Economische structuurversterking
Met de afronding van de herinrichting van de Grindweg en de onderdoorgang Om den Noort te Wolvega en het Manauplein en de Hoofdstraat-Oost te Noordwolde concluderen wij dat de fysieke infrastructuur 'bij de tijd' is. De onderdoorgang heeft een positief effect op de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en het centrum van Wolvega.  Aanvullend hebben wij de bewegwijzering naar de parkeerterreinen verbeterd. 

Grondexploitatie bedrijventerreinen
Binnen de regio zuidoost Friesland doen wij onderzoek naar de kwalitatieve vraag naar aanbod van industrieterrein provincie Fryslân. Op basis van de resultaten moeten in regionaal verband afspraken worden gemaakt over een eventuele herstructurering van het aanbod.  
Met het aanbod dat wij hebben op de industrieterreinen De Plantage en Uitbreiding Schipsloot en de daarbij behorende planologische regeling voorzien wij in een voldoende gedifferentieerd aanbod. Een verdere uitbreiding van deze industrieterreinen verwachten wij niet. Wel onderzoeken wij de mogelijkheden om een gedeelte van het bedrijvenlandgoed Helomastate als 'special' in exploitatie te nemen. 

De grondexploitatie voor De Plantage heeft een looptijd tot 2025 en de grondexploitatie voor Uitbreiding Schipsloot heeft een looptijd tot 2030 Een externe partij heeft de uitgangspunten en de aannames van de grondexploitaties recent tegen het licht gehouden. In 2017 hebben wij gemerkt dat economie weer floreert. Er zijn merkbaar meer contacten met bedrijven over nieuwbouw of uitbreiding.

Ondernemersfonds
Per 1 januari 2016 is een Ondernemersfonds Weststellingwerf ingesteld. Dit fonds wordt gevoed op basis van een gemeentelijke reclameverordening. Vanuit het fonds worden door de ondernemers verschillende activiteiten georganiseerd in het dorp en op het industrieterrein. De stichting die het fonds beheert heeft in 2017 verantwoording afgelegd over de bestedingen die zijn gedaan vanuit het fonds. 

Markten
Na overleg met de marktkooplieden is besloten de organisatie van de markten in eigen beheer te houden. Wel is een nieuwe marktverordening opgesteld.

Wat willen we bereiken?

Versterken van de economische structuur

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

De bereikbaarheid van het industriegebied in Wolvega is met de aanleg van de onderdoorgang goed te noemen. De fysieke infrastructuur op verschillende industrieterreinen is kwalitatief van een goed niveau. Ook de planologische basis voor vestiging van bedrijven is prima.  Met deze punten hebben wij een goede basis gelegd voor de vestiging van nieuwe of uitbreiding van bestaande bedrijfsactiviteiten en de daarmee gemoeide uitbreiding van werkgelegenheid. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Contacten met het bedrijfsleven

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Ons bereiken geen signalen dat er belemmeringen zijn voor onze bereikbaarheid voor ondernemers of particulieren die initiatieven hebben of diensten van de gemeente nodig hebben.  Dat wil overigens niet zeggen dat alle initiatieven en vragen naar tevredenheid kunnen worden beantwoord.   

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

 

 Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2013
gemeente
2014
gemeente
2015
gemeente
2016
gemeente
2017
gemeente
2017
Nederland
Functiemenging % 43,8 43,7  43,6 44,0 43,8 52,4
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 148,5 153,3 161,1 166,1 166,5 139,7
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - bijgewerkt per 1-5-2018  

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2017 Primitieve begroting 2017 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 605 697 673 91
Baten -411 -526 -526 -115
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -194 -170 -147 24

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 3.