Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien

Overzicht kosten overhead

Kosten overhead

Met ingang van het begrotingsjaar 2017 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) op onderdelen gewijzigd. De BBV zijn de landelijke regels waaraan de inrichting van de begroting en jaarrekening moet voldoen. Deze wijzigingen hebben als hoofddoel een betere vergelijkbaarheid van de kosten van gemeenten onderling. Onderdeel van deze vernieuwing van het BBV is een apart overzicht van de kosten van de overhead.

De definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten die gericht zijn op de externe klant vallen hier dus niet onder maar zijn direct toewijsbare kosten. Deze zijn in de betreffende taakvelden opgenomen.

De bedrijfskosten die niet direct aan de taakvelden kunnen worden toegerekend, zijn de overheadkosten en betreffen personele kosten, huisvesting, ICT, communicatie en nog wat overige bedrijfsvoeringskosten.

Toerekening aan kostendekkende activiteiten
Alle directe kosten zijn rechtstreeks toegerekend aan de taakvelden. Voor taakvelden waar kostendekkende tarieven het uitgangspunt zijn, zoals bij de exploitatie afvalinzameling en riolering, wordt een opslag voor de overheadkosten toegepast. De opslag is een percentage van de directe salariskosten. De overhead waarmee wij rekenen is 106%.

Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2017 Primitieve begroting 2017 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 11.593 12.207 11.791 614
Baten -4.681 -4.901 -4.648 -220
Resultaat -6.912 -7.306 -7.143 -394

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 is de Wet belastingplicht overheidsondernemingen in werking getreden.  Dit houdt in dat gemeenten vennootschapsbelasting (Vpb) moeten betalen op het moment dat ze activiteiten ondernemen waarvoor ze aangemerkt worden als ondernemer.

De enige activiteit waarbij  we de afgelopen jaren als ondernemer kunnen worden aangemerkt is  de grondexploitatie. Daarvoor hebben we echter berekend dat we niet door de zogenaamde ondernemerspoort komen (geen fiscale winst) en daardoor ook niet Vpb plichtig zijn. Wel zijn hierover nog gesprekken met de belastingdienst gaande.

Onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven

Het taakveld onvoorzien bestaat uit de stelposten voor risicobeheersing, onvoorziene uitgaven en taakstellende bezuinigingen.

De toelichting over de cijfers van 2017 van dit taakveld staat bij de lasten en baten bij de tegel jaarrekening.

Stelpost algemene risicobeheersing
Beschikking over deze stelpost kan alleen via een raadsbesluit en is uitsluitend bedoeld ter dekking van structurele risico’s die op enig moment werkelijkheid worden.

Stelpost ombuigingen verkoop eigendommen
Dit zijn de budgetten die in het kader van Ombuigingen I nog nader ingevuld moeten worden. 

Stelpost onvoorzien
De post voor onvoorziene incidentele uitgaven. Deze post is bedoeld om jaarlijks onverwachte incidentele tegenvallers op te vangen.

x € 1.000
Overzicht onvoorziene uitgaven Rekening 2017 Actuele begroting Primitieve begroting Verschil begroot - werkelijk
Stelpost algemene risiscobeheersing 0 0 500 0
Stelpost onvoorziene uitgaven 0 30 30 30
Stelpost Ombuigingen I 0 -82 -82 -82
Totaal 0 -52 448 -52