Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 Veiligheid

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort
Organisatie Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Taakvelden

  • Crisisbeheersing en brandweer
  • Openbare orde en veiligheid

Beleidsnota's

  Vastgesteld
 Regionaal risicoprofiel  2015
 Regionaal beleidsplan crisisbeheersing  2015
 Nota Integraal veiligheidsbeleid Westellingwerf  2012
 Nota Regionaal beleidsplan veiligheid Noord Nederland  2015
 Beleidsplan Brandweerzorg  2015
 Beleidsplan Preventie en handhaving Drank- en Horecawet  2014

 

Gerealiseerd beleid

Op de door de raad geprioriteerde thema’s is de nodige inzet geweest.

Crisisbeheersing

In 2017 zijn een aantal grote inzetten geweest op het gebied van crisisbeheersing. Denk hierbij aan de brand in het oude gemeentehuis in september en in november het CO2 incident bij Motip. Na een brand organiseren we samen met de brandweer brandveiligheidsbijeenkomst als de situatie daar geschikt voor is. Hiermee willen we het brandveiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid in de samenleving verhogen.

Integrale veiligheid

Voor integrale veiligheid werken we samen met het Sociaal domein. We maken beleid voor het opzetten van buurtbemiddeling en afspraken over de samenwerking tussen zorg en veiligheid. De landelijke en regionale ontwikkelingen in de aanpak van verwarde personen volgen we nauwlettend. 

De speerpunten integraal veiligheidsbeleid 2012-2015 zijn stilzwijgend verlengd tot 2018. Na de verkiezingen kan de nieuwe gemeenteraad het veiligheidsbeleid vaststellen. Een uitvoeringsprogramma 2018 voor het veiligheidsbeleid is opgesteld.  

Ondermijnende criminaliteit

Landelijk is steeds meer aandacht voor ondermijnende criminaliteit. Op basis van zijn bevoegdheden heeft de burgemeester diverse waarschuwingen afgegeven en panden gesloten in verband met drugscriminaliteit.  Personen, clubs en bedrijven waarvan een vermoeden van ondermijning was, zijn integraal onderzocht. Bij bevestiging van dit vermoeden is actie ondernomen. 

De speerpunten integraal veiligheidsbeleid 2012-2015 zijn stilzwijgend verlengd tot 2018. Na de verkiezingen kan de nieuwe gemeenteraad het veiligheidsbeleid vaststellen. Een uitvoeringsprogramma 2018 voor het veiligheidsbeleid is opgesteld.  

Wat willen we bereiken?

Werken aan de sociale kwaliteit van woon- en leefomgeving voor een veilige samenleving

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
 
Een vermindering van de casuïstiek (171) in het sociaal team ten opzichte van 2013 en een vermindering van het aantal meldingen burengerucht (97) ook ten opzichte van 2013. Deze doelstellingen zijn niet behaald. Enerzijds heeft de aandacht voor dit probleem het aantal meldingen doen stijgen. Ook is de stijging van deze cijfers een landelijke trend. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Werken aan de objectieve veiligheid en het tegengaan van criminaliteit voor een veilige samenleving

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
 
Doelstelling is om het aantal aangiften voor de misdrijven met grote impact (high impact crimes) te stabiliseren voor woninginbraak (104), geweldsdelicten (51) en bedreiging op het niveau van het peiljaar 2013. Voor 2017 zijn deze doelstellingen behaald.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Werken aan de aanpak van criminele jeugd/individuele probleemjongeren voor een veilige samenleving

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?  

In 2017 zijn geen hinderlijke-, overlastgevende en criminele jeugdgroepen gesignaleerd. Wel zijn er (hinderlijke) overlast situaties geweest waar jongeren bij betrokken waren. Hierbij was geen sprake van een jeugdgroep volgens de zogenaamde Beke methodiek. Samen met jongerenwerk, politie, ouders en -indien van belang- de scholen, is deze overlast aangepakt.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Werken aan verkeersveiligheid voor een veilige samenleving

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
 
Door diverse acties van verkeerswerkgroepen is gewerkt aan bewustwording bij verkeersdeelnemers om te hard rijden tegen te gaan. Aan bewustwording van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer is in 2017 niet specifiek aandacht gegeven. Wel zijn er drugs- en alcoholcontroles uitgevoerd. Met de werkgroep Drank- en Horeca Wet is gewerkt aan alcoholmatiging.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Werken aan brandveiligheid voor een veilige samenleving

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Via het algemeen bestuur hebben wij invloed uitgeoefend op de kwaliteit en de kosten van brandweerzorg in onze gemeente. Verder is aandacht gegeven aan bewustwording van risico’s en eigen verantwoordelijk bij brand.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

De gemeente heeft de planvorming geactualiseerd en het team bevolkingszorg is goed opgeleid en beoefend. De samenwerking in het cluster (Heerenveen, Ooststellingwerf en Opsterland) is versterkt. Regionaal gezien loopt het district HOWO op schema. 

De gemeentelijke inzet heeft zich gericht op het vergroten van de bewustwording van risico’s op brand en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners voor preventie.

 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

Werken aan de sociale kwaliteit van woon- en leefomgeving voor een veilige samenleving

Lokale beleidsindicator

Eenheid 

2014

2015

2016

2017

Burenruzies voorgelegd aan mediator

Aantal

2

0

1

3*

Geregistreerde meldingen over burengerucht

Aantal

129

106

106

102

Meldingen van overspannen/gestoorde personen

Aantal

154

232

129

111

Behandelde casussen door sociaal team

Aantal

195

203

177

195

Nazorg ex-gedetineerden trajecten

Aantal

23

30

14

18**

Waarvan begeleiding door sociaal team ex- gedetineerden

Aantal

4

4

2

10

Incidenten vernieling en. zaakbeschadiging

Aantal

137

159

98

127

Incidenten overlast

Aantal

420

459

325

257

*Waarvan 1 is uitgevoerd. In de andere casuistiek wilden niet alle partijen meedoen. 
**Waarvan 1 maal Bestuurlijke Informatie Justitiabelen. Sinds halverwege 2017 ontvangen wij ook deze informatie.

Werken aan de objectieve veiligheid en het tegengaan van criminaliteit voor een veilige samenleving

Lokale beleidsindicator

Eenheid

2014

2015

2016

2017

Aangiftes woninginbraken

Aantal

69

72

63

40

Aangiftes inbraken in schuren/bijgebouwen

Aantal

34

43

20

14

Aangiftes mishandelingen

Aantal

46

50

57

43

Aangiftes bedreigingen

Aantal

33

34

39

30

Opgelegde huisverboden

Aantal

5

7

4

2

Aangiftes huiselijk geweld

Aantal

116

144

110

89

Beleidsindicatoren vanuit het rijk

Eenheid

2015
gemeente

2016
gemeente

2017
gemeente

2016
Nederland

2017
Nederland

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

0,8

1,4

-

2,3

-

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2,9

2,5

-

3,3

-

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

3,7

4,3

2,9

5,3

5,0

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

6,3

3,7

4,1

5,6

4,8

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - bijgewerkt per 1-5-2018

Werken aan de aanpak van criminele jeugd/individuele probleemjongeren voor een veilige samenleving

Beleidsindicatoren vanuit het rijk

Eenheid

2014
gemeente

2015
gemeente

2016
gemeente

2016
Nederland

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 inwoners

69

88

77

137

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - bijgewerkt per 1-5-2018

 

 Werken aan verkeersveiligheid voor een veilige samenleving

Lokale beleidsindicator

Eenheid

2013

2014

2015

2016

2017

VVN vrijwilligers acties op scholen in samenwerking met scholen en plaatselijke belangen/verkeerswerkgroepen politie

Aantal

12

11

15

15

Werken aan brandveiligheid voor een veilige samenleving

Lokale beleidsindicator

Eenheid

2014 2015 2016 2017

Controles op brandveiligheid bedrijven

Aantal

141 52 53 50

Voorlichtingen op scholen

Aantal

9 18 11 9

Oefeningen in de wijk

Aantal

nb  1 1 1

Voorlichtingen na brand

Aantal

 nb 2 1 2

 

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2017 Primitieve begroting 2017 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 1.429 1.436 1.457 7
Baten -57 -71 -71 -13
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.372 -1.366 -1.386 6

Toelichting hoeveel heeft het gekost

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 1