Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Portefeuillehouder(s) Kloosterman
Organisatie Sociaal domein

Taakvelden

  • Onderwijsbeleid en leerlingzaken
  • Onderwijshuisvesting
  • Openbaar basisonderwijs

Beleidsnota's

   Vastgesteld
  Notitie Brede schoolontwikkeling  maart 2005
  Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weststellingwerf 2015 en de beleidsregel Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs 2015  december 2015
  Nota Visie toekomst basisonderwijs Weststellingwerf  2013
  OWO-visie op de drie decentralisaties  2013
  Verordening Leerlingenvervoer  juni 2014
  Verordening Voorziening huisvesting onderwijs  2015
  Beleidsregel Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs  2015

 

Gerealiseerd beleid

Integrale basisvoorziening voor kinderen van 0-12 jaar
Het kabinet heeft in het regeerakkoord het voornemen geformuleerd om de onderlinge afstemming, de doorgaande lijn en het pedagogisch aanbod van onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie te optimaliseren. In het kader hiervan zijn door de ministeries Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) al verschillende maatregelen genomen en enkele wetsartikelen aangepast.

Verbeteren kwaliteit voorschoolse voorzieningen
Eén van de maatregelen om te komen tot integrale basisvoorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar is het verstevigen van de kwaliteit van peuterspeelzalen. Het peuterspeelzaalwerk is tot nu toe afhankelijk van de gemeentelijke subsidie en de ouderbijdragen. Met ingang van 2016 (bron: meicirculaire 2016) ontvangen gemeenten een decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening van het rijk. Deze structurele uitkering draagt bij aan de mogelijkheid voor peuters om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Gemeenten dienen zich actief in te zetten om voldoende kwalitatief aanbod te realiseren voor peuters. 

2017 heeft in Weststellingwerf vooral in het teken gestaan van harmonisatie: het omvormen van peuterspeelzalen naar peuteropvang. Bij deze geharmoniseerde locaties kunnen ouders kiezen uit verschillende arrangementen, namelijk kinderopvang, peuteropvang of een combinatie.  Deze harmonisatie heeft gevolgen voor de wijze van subsidiëren. In 2019 zal dan ook op basis van een evaluatie worden bepaald of de subsidie peuterspeelzaalwerk inclusief decentralisatie-uitkering bijgesteld moet worden. Daarnaast is een start gemaakt met enkele kwaliteitsaspecten zoals het verbeteren van de huisvesting van peuterspeelzalen en het taalniveau van pedagogisch medewerkers.    

Taalnetwerk
Vanuit verschillende beleidsvelden is de aandacht voor beheersing van de Nederlandse taal de laatste jaren flink toegenomen. Taal is de sleutel naar het leven, naar zelfontplooiing, participatie en werk. Het is bepalend voor gezondheid, welbevinden en welzijn. Omdat er zoveel organisaties (formeel en informeel) actief zijn op het gebied van het aanbieden van Nederlandse taal was het de bedoeling om in 2017 te komen tot een taalnetwerk. In 2017 is een start gemaakt met het inzichtelijk maken van het aanbod. In 2018 zal dit verder worden ontplooid. 

Uitwerking Visie toekomst basisonderwijs Weststellingwerf
In 2015 heeft de gemeenteraad kennisgenomen van de uitwerkingsnotitie Toekomst basisonderwijs van de stichting openbaar basisonderwijs Comperio. Gezien de daling van het aantal leerlingen in het basisonderwijs hebben de schoolbesturen Tjongerwerven en Comprix gebruik gemaakt van de rijkssubsidie voor ondersteuning in krimpgebieden. Dit heeft geleid tot een spreidingsplan basisonderwijs waarin een herschikking van scholen wordt voorgesteld. Eén van de voorstellen heeft betrekking op de situatie in de dorpen De Blesse en Steggerda. Deze situatie is in 2017 veelvuldig aan de orde geweest. De betrokken schoolbesturen Comprix en Catent hebben kenbaar gemaakt eerst de twee openbare scholen te fuseren (2018) en vervolgens te bepalen of, hoe en op welke wijze de overgebleven scholen samen gehuisvest kunnen worden.  Vanuit het spreidingsplan is in 2017 ook veelvuldig bestuurlijk overleg geweest over de situatie Wolvega. Het herschikken en fuseren van basisscholen is in eerste instantie een schoolbestuurlijke verantwoordelijkheid. Gezien de gevolgen voor het onderwijsaanbod en vrijkomende gebouwen voert de gemeente regelmatig overleg met schoolbesturen van scholen in de gemeente.

Wat willen we bereiken?

Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

  • We vinden het belangrijk dat iedere Weststellingwerfse leerling in en rondom het onderwijs optimale kansen heeft om zijn talenten te ontwikkelen.
  • Alle Weststellingwerfse leerlingen beschikken over een startkwalificatie (naar vermogen) zodat ze zijn toegerust voor vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt.
  • Kwalitatief goed onderwijs.
  • Alle inwoners van Weststellingwerf beheersen de Nederlandse taal, hebben een startkwalificatie en zijn goed (naar vermogen) opgeleid.
  • Goede bereikbaarheid van onderwijsvoorzieningen buiten de gemeente als leerlingen hier door persoonlijke omstandigheden op aangewezen zijn.

Onderwijs en werk vormen de basis voor alle inwoners van Weststellingwerf om zich te ontwikkelen en naar vermogen deel te nemen aan de samenleving. Dit begint thuis, op voorschoolse voorzieningen en op school. Voorschoolse voorzieningen en de scholen spelen een belangrijke rol in de verbetering van kansen voor iedereen om talenten te ontwikkelen.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Kwalitatief goed en gevarieerd aanbod onderwijshuisvesting

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

  • Kwalitatief verantwoord scholenbestand en een evenwichtige spreiding over de gemeente.
  • Keuzevrijheid voor ouders uit diverse denominaties en onderwijsconcepten, daarnaast is er een passend aanbod voor iedere leerling.

Sinds 1 januari 2015 is de Wet op het Primair Onderwijs gewijzigd en daarmee ook de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Dit heeft gevolgen voor de vergoedingen die de gemeente krijgt van de schoolbesturen waarvan basisscholen gehuisvest zijn in brede scholen en multifunctionele accommodaties. 

Sinds 1 januari 2015 kunnen schoolbesturen alleen voor nieuwbouw, uitbreiding en aanpassingen ten gevolge van constructiefouten aanvragen indienen bij de gemeente op basis van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Voor groot buitenonderhoud aan een gymzaal, waarvan het schoolbestuur eigenaar is, kan het schoolbestuur een aanvraag indienen op basis van de beleidsregel Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs.

Gymonderwijs wordt gegeven in gymnastiekzalen en sporthallen. De gymnastiekzalen en sporthallen zijn in gemeentelijk beheer, met uitzondering van gymzaal Matthijsje te Oosterstreek en sporthal De Schakel te Munnekeburen. De gemeente zorgt voor deugdelijke en veilige gymnastiekmaterialen ten behoeve van schoolgym in de gemeentelijke gymnastiekzalen en sporthallen. Het groot gymmateriaal zoals ringen en klimtouwen worden de komende jaren gefaseerd vervangen.

Voor het basisonderwijs vinden we het belangrijk dat er keuze is in openbaar en bijzonder onderwijs en in de onderwijssoort. Ook voor het voortgezet onderwijs kijken we naar variatie en breedte van het aanbod in de gemeente. Er is een passend aanbod voor iedere leerling binnen Weststellingwerf dan wel in de regio van Weststellingwerf. Door de inzet van leerlingenvervoer zijn kinderen in staat het onderwijs van hun keuze en/of met het juiste niveau te volgen binnen Weststellingwerf dan wel in de regio van Weststellingwerf.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

Algemene beleidsindicatoren:

 Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2014
gemeente
2015
gemeente
2016
gemeente
2017
gemeente
2016
Nederland
2017
Nederland
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 0,26 1,04 1,30 0,53 1,81 1,82
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 10,58 27,48 26,56 22,08 26,55 26,58
Voortijdig schoolverlaters % deelnemers aan het VO en MBO-onderwijs 1,6 1,0 1,4 - 1,7 -
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - bijgewerkt per 1-5-2018

 Beleidsindicatoren per doelstelling:

 Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan

Omschrijving

Eenheid

2013
werkelijk

2014
werkelijk

2015
werkelijk

2016
werkelijk

2017
werkelijk

2018
prognose

Kindplaatsen Voor-en Vroegschoolse Educatie

Aantal

32

32

32

32

32

32

Deelnemers peuterspeelzalen

Aantal

292

257

212

162

160

160

Deelnemers kinderdagverblijven

Aantal

267

275

286

220

225

240

Leerlingen basisonderwijs

Aantal

2.223

2.197

2.150

2.121

2.005 

 1.980

Leerlingen voortgezet onderwijs

Aantal

1.693

1.675

1.629

1.591

1609

1575

Deelnemers educatietrajecten

Aantal

50

50

50

50

50

50

Kinderopvang

Aantal

9

10

10

10

10

10

Peuterspeelzalen

Aantal

10

10

10

10

6

6

Scholen primair onderwijs

Aantal

24

23

22

22

22

22

Scholen voortgezet onderwijs

Aantal

2

2

2

2

2

2

Brede scholen

Aantal

7

7

6

6

6

6

 Tabel deelnemers aangepast leerlingenvervoer

Omschrijving

Eenheid

2013
werkelijk

2014
werkelijk

2015
werkelijk

2016
werkelijk

2017
prognose

2018 
prognose

Leerlingen

Aantal

120

120

109

105

100

 100

 

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2017 Primitieve begroting 2017 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 3.969 4.122 3.814 153
Baten -703 -700 -749 3
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.266 -3.422 -3.065 -156
Onttrekkingen 18 18 - -
Mutaties reserves 18 18 - -
Gerealiseerd resultaat -3.284 -3.440 -3.065 -156

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 4.