Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort, Jongebloed, Kloosterman, Trompetter
Organisatie Ruimte, Sociaal domein, Publiekscentrum, Dienstverlening, Bestuur en Organisatie (DBO)

Taakvelden

 • Riolering
 • Volksgezondheid
 • Milieubeheer
 • Afval
 • Begraafplaatsen en crematoria

Beleidsnota's

   Vastgesteld
 Notitie Mestvergisting  2007
 Notitie Beleidskaders nieuwe Wet geluidshinder  2008
 Implementatieplan Activiteitenbesluit milieubeheer  2008
 Klimaatbeleidsplan 2010-2020  2010
 Notitie Geurbeleid  2010
 Integraal Vergunningenplan  2010
 Integraal Toezicht- en handhavingsplan  2010
  Gebiedsvisie Wet geurhinder en veehouderij  2011
  Geurverordening Weststellingwerf  2012
  Evenementenbeleid  2012
  Visie op de drie decentralisatie (kadernota Wmo/gezondheidsbeleid)  2013
  Bodembeheerplan (geactualiseerde bodemkwaliteitskaart)  2014
  Uitvoeringsprogramma Lokaal gezondheidsbeleid  2014
  Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet  2014
  Gemeentelijk Afvalstoffen Plan (GAP 2015-2018)       2015
  Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2016-2020)  2016
  Uitvoeringsprogramma Fysieke leefomgeving  2017

 

Gerealiseerd beleid

Pilot Regionale energiestrategie Fryslân

Eind 2016 is de pilot Regionale energiestrategie Fryslân van start gegaan. De Friese gemeenten, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân zijn de deelnemers. De VNG treedt op als intermediair. Het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn betrokken.

In oktober 2017 werd het rapport de Friese Energiestrategie met daarin de bouwstenen door de provinciale regiegroep opgeleverd. Het rapport geeft aan wat er moet gebeuren om de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

In de regio Zuidoost hebben de vijf gemeenten hier een verdiepingsslag in gemaakt. De resultaten zijn vastgelegd in het rapport Samenwerken aan de Friese ambitie: energieneutraal Zuidoost Fryslân in 2050. De komende periode ligt de focus op de manier waarop deze overstap naar duurzame energie wordt gerealiseerd en ook hoe wij als gemeente hier invulling aan geven.

Afval en circulaire economie
De sleutelbegrippen binnen het vakgebied afval zijn het realiseren van circulaire economie en de transitie van afval naar grondstof. Zoals bekend moeten gemeenten per 2020 voldoen aan de nieuwe landelijke doelstelling voor het verminderen van huishoudelijk restafval (van afval naar grondstof):  100 kg restafval per inwoner.

Samen met de raadswerkgroep Burgerparticipatie zijn hierin een aantal stappen gezet.

Wij zijn in 2017 gestart met een proef waarbij de gft-container (voor het groente-, fruit- en tuinafval) in de wintermaanden december tot en met maart  één keer per maand wordt geleegd.  In de wintermaanden wordt namelijk veel minder tuinafval aangeboden dan in de overige maanden van het jaar. Vanaf april wordt het gft-afval weer twee keer per maand opgehaald. De proef duurt tot en met maart 2019.

Verder is besloten dat inwoners in 2018 een extra gft-container kunnen aanvragen. Veel inwoners hebben laten weten dat ze behoefte hebben aan een extra container tijdens het groeiseizoen. Net als de andere afvalcontainers lenen onze inwoners de extra gft-container van de gemeente. Hiervoor wordt € 40 per jaar betaald via de jaarlijkse belastingaanslag van de gemeente. Vanaf 1 april 2018 worden de extra containers uitgegeven.

Ook zijn op diverse locaties ondergrondse afvalcontainers geplaatst.

 

Wat willen we bereiken?

Duurzame ontwikkeling

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Wij hebben uitvoering gegeven aan het gemeentelijke klimaat- en duurzaamheidsbeleid (Klimaatbeleidsplan 2010-2020). Duurzaamheid is verder geïntegreerd in de verschillende gemeentelijke beleidsterreinen en de gemeentelijke bedrijfsvoering.  Daarmee is  ook in 2017 een bijdrage geleverd aan de in het Klimaatbeleidsplan op genomen doelstellingen: het verminderen van de CO2–uitstoot, het besparen van energie  en het opwekken van duurzame energie.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 • Wat schoon is, moet schoon blijven. Daar waar mogelijk wordt de milieukwaliteit verbeterd.
 • Een efficiënte afvalinzameling en -verwerking om in 2020 te kunnen voldoen aan de landelijke doelstelling van 100 kg restafval per inwoner.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Gezondheidsbescherming en -bevordering van inwoners

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 • Het voorkomen en bestrijden van infectieziekten en algemene gezondheidspreventie van onze inwoners.
 • Het verbeteren van de gezondheid van inwoners met een gezondheidsachterstand.
 • Het bevorderen van gezond gewicht en een gezonde leefstijl op het gebied van voeding en beweging door kinderen/jongeren in relatie tot hun omgeving.
 • Het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren tot en met 17 jaar en het stimuleren van verantwoord alcoholgebruik door jongeren van 18 tot en met 23 jaar.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2014
gemeente
2015
gemeente
2016
gemeente
2015
Nederland
 2016
Nederland
Fijn huishoudelijk restafval Aantal kg per inwoner 214 252 252 - -
Hernieuwbare elektriciteit % - 2,8 - 12,2 -
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - bijgewerkt per 1-5-2018

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2017 Primitieve begroting 2017 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 6.903 6.730 6.540 -174
Baten -5.059 -4.601 -4.601 458
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.844 -2.129 -1.939 -284
Toevoegingen - 132 132 132
Onttrekkingen 768 812 736 44
Mutaties reserves 768 680 604 -88
Gerealiseerd resultaat -2.612 -2.809 -2.542 -196

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 7.