Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Portefeuillehouder(s) Jongebloed, Kloosterman, Trompetter
Organisatie Ruimte

Taakvelden

 • Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen en bouwen
 • Beheer overige gebouwen en gronden

Beleidsnota's

 • Woonvisie gemeente Weststellingwerf 2016 
 • Bestemmingsplannen voor de dorpen
 • Vastgestelde nota’s van uitgangspunten in het kader van nieuw bestemmingsplan buitengebied (2010 en 2011)
 • Handleiding Schaalvergroting agrarische sector 2011
 • Rapport MKB/REVA ‘Beleidsvisie versterking kernwinkelapparaat Wolvega’ (2010)
 • Structuurplan Weststellingwerf 2000-2015 (2002)
 • Ontwikkelagenda Versterking economische structuur (2011)
 • Bestemming Noordwolde
 • Terrassenbeleid en nadere regels (2012)
 • Evenementenbeleid (2016)
 • Beheersverordening Agrarische percelen bestemmingsplan buitengebied (1 juli 2013)
 • Streekagenda Zuidoost (juni 2013) + jaarplan 2017
 • Bestemmingsplan Buitengebied 2014
 • Bestemmingsplan Buitengebied 2016 (versie VA03) aangepast naar aanleiding van uitspraak Raad van State
 • Bestemmingsplan Buitengebied intensieve veehouderij 
 • Huisvestingswet 2014
 • Investeringskalender 2017 - 2027
 • Notitie Strategisch omgaan met gemeentelijk vastgoed 2017

Gerealiseerd beleid

Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH)
Vanaf 1 juli 2015 er een OWO-VTH afdeling. Aan de hand van het afdelingsplan en jaarprogramma hebben wij afspraken gemaakt over de behandeling van aanvragen. Het beoordelen van complexe vraagstukken en het bepalen van het beleid blijft een verantwoordelijkheid van de 'moeder gemeente'.  Het proces om in beeld te brengen of de afdeling voldoet aan de kwaliteitseisen vanuit de Wet VTH is bijna afgerond. Of de wetgeving over de privatisering van de bouwtoets daadwerkelijk wordt ingevoerd is nog niet duidelijk

Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO)
Door de wijziging van het Besluit omgevingsrecht is er sprake van een toename van het aantal basistaken.  Dit leidt tot een toename van het takenpakket van de FUMO. Wat de consequenties daarvan zijn voor met name de OWO -VTH afdeling wordt op dit moment onderzocht.

Intensieve veehouderij
Na een lange periode van voorbereiding is het bestemmingsplan Buitengebied intensieve veehouderij in de raadsvergadering van 4 december 2017 vastgesteld. 

Structuurplan Weststellingwerf/Omgevingsvisie
In de raadsvergadering van 27 februari is het stappenplan voor het opstellen van de Omgevingsvisie vastgesteld. Op basis daarvan zijn er inspiratiesessies en themabijeenkomsten geweest. De resultaten van die sessies en bijeenkomsten zijn input geweest voor het ontwerp van de Omgevingsvisie. Op 22 november is er een afsluitende bijeenkomst geweest waarbij de resultaten uit de bijeenkomsten en een eerste schets van een concept Omgevingsvisie is gepresenteerd. Het ontwerp van de Omgevingsvisie zal in de raadsvergadering van 5 maart 2018  worden besproken zoals is afgesproken in het stappenplan. 
Als voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben wij een impactanalyse laten uitvoeren. Deze is door de raad vastgesteld en op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld.  De inwerkingtreding van de Omgevingswet is inmiddels uitgesteld tot 1 januari 2021.

Crisis- en herstelwet
Onder de vlag van de Crisis- en herstelwet is een bestemmingsplan opgesteld om de plaatsing van zonnepanelen mogelijk te maken op een locatie in Wolvega en Noordwolde. Inmiddels is een partij vastgelegd die deze zonneparken zal realiseren. Het juridisch vastleggen van de verplichtingen over en weer neemt meer tijd in beslag dan vooraf is verondersteld. Dat geldt ook voor het afsluiten van de contracten voor de financiering.  In Noordwolde is al gestart met de aanleg van de noodzakelijk nutsvoorzieningen. Direct daarna zullen de zonnepanelen worden geplaatst. Begin 2018 wordt gestart met de werkzaamheden in Wolvega.  

Herzieningswet Woningwet / Woonvisie
De Herzieningswet Woningwet heeft geleid tot een splitsing van de werkzaamheden van de corporaties in DAEB- (Diensten van Algemeen Economisch Belang) en niet DAEB-taken. Verder is Friesland aangewezen als een woningmarktregio, waardoor de hier werkzame corporaties ook mogen werken in andere gemeenten in Friesland. De Woonvisie is op 27 februari door de raad vastgesteld. Op basis hiervan hebben wij prestatieafspraken met de corporaties en de huurdersvereniging De bewonersraad gemaakt. 

Hûs en Hiem
Door de nieuwe Omgevingswet zal de welstandstoets anders moeten worden ingericht. Onder aansturing van de VFG (Vereniging Friese Gemeenten) loopt een onderzoek naar een nieuwe invulling van de ruimtelijke kwaliteitstoets en de rol die Hûs en Hiem hierin kan spelen.  Het onderzoek om in OWO-verband tot een zelfstandige toets te komen en/of deels welstandsvrij bouwen is vooralsnog stopgezet in afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet en de uitkomsten van het VFG onderzoek. 

Streekagenda
2017 was het eerste jaar waarbij er binnen de samenwerking van de Streekagenda is gewerkt met een gebiedsbudget. Hierbij hebben wij geconstateerd dat het gebiedsbudget meer moet worden gezien als een financieel instrument voor de uitvoering van provinciaal beleid en voor de uitvoering van concrete provinciale plannen.  Van een flexibele inzet voor regionale plannen is op dit moment nog geen sprake.
In 2017 is besloten dat er binnen de Streekagenda meer thematisch wordt gewerkt. Hiervoor zijn 6 thema's benoemd die op dit moment verder concreet worden uitgewerkt. Wij zijn daarbij samen met de gemeente Ooststellingwerf trekker van het thema circulaire economie. Voor meer informatie zie paragraaf Streekagenda.

Grondexploitaties
In 2017 is de verkoop van de kavels op de locatie Renbaanschool gestart. Voor de projectmatige bouw van 12 starterswoningen en één vrije sector woning zijn opties verstrekt. Deze zullen naar verwachting in 2018 worden omgezet in daadwerkelijk aankoop waarna de woningen zullen worden gerealiseerd.  In de plangebieden Oldeholtpade en De Tuinen is er ook belangstelling voor een bouwkavel.
In tegenstelling tot de meest recente provinciale woning- en huishoudensprognoses voor de periode 2016-2026 zien wij in 2017 toch weer een forse toename van het aantal inwoners.  In hoeverre deze feitelijke toename een structureel karakter kent, en dus haaks staat op de provinciale prognose, zal moeten blijken. 

Gemeentelijk vastgoed
Voor de onderhoudsaspecten van de gemeentelijke panden wordt verwezen naar de paragraaf kapitaalgoederen.
De voormalige mavo aan de Sickengastraat is in 2017 gesloopt en in eigendom overgedragen aan woningstichting Weststellingwerf.  Deze locatie zal worden betrokken bij de herstructurering van het gebied J.W. Lodewijkstraat, dat voorziet in de nieuwbouw van 30 sociale huurwoningen. 
In 2017 zijn de panden Meulewiek 2 en De Gelde 10a verkocht aan zorggroep De Stellingwerven en het pand Rotanstraat 3 te Noordwolde is verkocht aan Biezonder Winkel en activiteitencentrum.
In 2017 is gestart met de voorbereiding tot sloop van het voormalige Bornego college te Wolvega. Over de invulling van dit perceel en ook over de aulalocatie in Noordwolde voeren wij nog gesprekken. 

 

Wat willen we bereiken?

Een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel en efficiënt te kunnen inspelen op ontwikkelingen en initiatieven

Een ruimtelijk beleid dat door middel van een actueel structuurplan, actuele bestemmingsplannen en beleidsnota’s, onder andere betreffende de openbare ruimte, mogelijkheden biedt om snel en efficiënt te kunnen inspelen op ontwikkelingen en initiatieven.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Het proces om te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie is gestart. Na het houden van inspiratiesessies en themabijeenkomsten is een ontwerp Omgevingsvisie opgesteld die in de raadsvergadering van 5 maart 2018 zal worden besproken.
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State is op 1 mei 2017 een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied door de raad vastgesteld.
Het bestemmingsplan Buitengebied intensieve veehouderij is in de raad van december 2017 vastgesteld.
Er zijn beheersverordening vastgesteld voor Noordwolde (raad maart 2017) en voor Wolvega industrieterrein Uitbreiding Schipsloot (raad december 2017).
Met de vaststelling van deze plannen hebben wij voor de hele gemeente een actueel ruimtelijk beleid.  Met de aanstaande nieuwe Omgevingsvisie is het beleid op verschillende gebieden voor de langere termijn geduid. 
Hiermee is er voldoende basis om op een snelle en efficiënte wijze medewerking te verlenen aan verwachte en wenselijke initiatieven.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Voor de diverse doelgroepen voldoende woningen en/of bouwmogelijkheden beschikbaar binnen een acceptabele termijn

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Met de projectmatige nieuwbouw van koopwoningen in het goedkopere en midden segment is er voor starters voldoende aanbod. Met de woningstichting Weststellingwerf zijn afspraken gemaakt voor de bouw van ca 30 sociale huurwoningen op de locatie Sickengastraat. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2015
gemeente
2016
gemeente
2017
gemeente
2017
Nederland
Gemiddelde WOZ-waarde per € 1.000 170  173 179 216
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 7,1  - - -
Demografische druk % 77,6 78,4 79,9 69,0
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In euro's 581 588 599 644
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In euro's 670 676 687 723
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - bijgewerkt per 1-5-2018

 

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2017 Actuele begroting 2017 Primitieve begroting 2017 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 3.754 3.812 3.403 58
Baten -2.586 -2.623 -2.334 -37
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.168 -1.189 -1.069 -21
Toevoegingen - - - -
Onttrekkingen 87 148 - 61
Mutaties reserves 87 148 - 61
Gerealiseerd resultaat -1.255 -1.337 -1.069 -82

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 8.